AKNEROXID 5 GEL 1X50GM 5%

Kód: 0097511

Popis:

Gel k lokální (místní) aplikaci na kůži k zevní léčbě acne vulgaris akné, (trudovitosti).

skladem 2 ks

166 Kč

Podrobný popis produktu AKNEROXID 5 GEL 1X50GM 5%

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příbalová informace : Informace pro uživatele
Akneroxid 5
Akneroxid 10
Gel
Benzoylis peroxidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Akneroxid 5/10 musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 týdnů, musíte se poradit s lékařem. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
V této příbalové informaci najdete:
1. Co je Akneroxid 5/10 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Akneroxid 5/10 používat
3. Jak se přípravek Akneroxid 5/10 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Akneroxid 5/10 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE AKNEROXID 5/10 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je Akneroxid 5/10 
Akneroxid 5 obsahuje: 5,00 g benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) ve 100 g gelu
Akneroxid 10 obsahuje: 10,00 g benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) ve 100 g gelu

Akneroxid 5/10 je gel k lokální (místní) aplikaci na kůži k zevní léčbě acne vulgaris akné, (trudovitosti). 
Použití Akneroxidu 5 / 10 má 3 základní léčebné účinky:
1. olupující odstraněním rohoviny z folikulárních ústí zajišťuje odtok kožního mazu z mazových žláz.
2. protibakteriální omezuje růst bakterií Propionibacterium acnes, které jsou spoluzodpovědné za častý vznik akné a za rozvoj místních zánětů.
3. odstraňuje z kožního povrchu maz, kterého je u nemocných s akné vždy nadbytek.
Olupující efekt Akneroxidu 5/10 je často spojen s mírným drážděním kůže. Použitím gelového základu léků je však tento nepříjemný účinek minimalizován a lék je převážnou většinou nemocných velmi dobře snášen.
Akneroxid 5 se používá k místní léčbě acne vulgaris.
Akneroxid 10 se používá k místní léčbě acne vulgaris, obzvláště na hrudníku a na zádech. Těžší formy akné, které nedostatečně reagují na léčbu 5% koncentrací benzoyl-peroxidu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT AKNEROXID 5/10
Nepoužívejte Akneroxid 5/10 při přecitlivělosti na benzoyl-peroxid nebo na některou z pomocných látek. Riziko vzniku přecitlivělosti je malé (pod 2%). Tento přípravek nesmí být používán na porušenou nebo poraněnou pokožku.
Zvláštní opatrnosti při použití Akneroxidu 5/10 je zapotřebí
Akneroxid 5/10 nesmí přijít do styku s očima a nesmí být používán na sliznice nebo do oblasti koutků úst, nosu nebo očí. Při náhodném kontaktu s očima nebo při potřísnění sliznic ihned oplachujte proudem vlažné vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Během léčby přípravkem Akneroxid 5/10 nesmí být postižená místa vystavena ozařování UV paprsky (solária) či slunění.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Nejsou známy žádné interakce (vzájemné působení) s ostatními léčivy podávanými zevně na kůži. Přípravky s obsahem benzoyl-peroxidu je možné kombinovat s jinými lokálními (místními) léky pro léčbu akné, přesto se nedoporučuje současná léčba s léky, které mají dráždivý, vysušující nebo olupující účinek.
Nikdy nekombinujte přípravky podle svého rozhodnutí, vždy se poraďte s lékařem.
Užívání přípravku Akneroxid 5/10 s jídlem a pitím
Použití léku Akneroxid 5/10 není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Akneroxid 5/10 není jídlem ani nápoji ovlivněn.
Těhotenství a kojení
Akneroxid 5/10 může být během těhotenství a kojení použit pouze na doporučení lékaře při pečlivém zvážení poměru možného rizika a přínosu léčby. Akneroxid 5/10 nesmíte používat v posledním měsíci těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje .
Důležité informace o některých složkách přípravku Akneroxid 5/10
Akneroxid 5/10 má bělící účinky a proto nesmí být používán na obočí, na vousy a na vlasy nebo v jejich těsné blízkosti. Pro své odbarvovací účinky nesmí přijít do styku s barevnými textiliemi.
Při léčbě gely Akneroxid 5/10 je zakázáno užívat další lokální slupovací nebo abrazivní prostředky.
3. jak se přípravek AKNEROXID 5/10 užívá?
Akneroxid 5/10 užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste zcela jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka: 
Postižená místa se potírají gelem ve slabé vrstvě 1-2krát denně po důkladném předchozím omytí postižených partií vodou a nedráždivým mýdlem. Doporučuje se však přistupovat k použití Akneroxidu 5/10 individuálně a řídit se citlivostí kůže. Při prvním použití je vhodnější začít léčbu Akneroxidem 5 a teprve po snášenlivosti 5% síly přejít na Akneroxid 10. 
U pacientů s obzvláště citlivou kůží se doporučuje na začátku léčby používat gel pouze 1krát denně a to navečer. 
Pacienti s neurodermitidou (zánětlivým onemocněním kůže spojeným se silným svěděním ohraničených ložisek s pupínky), se suchou pokožkou a poruchou tvorby kožního mazu mohou Akneroxid 5/10 používat pouze po poradě s lékařem.
Průměrná doba ošetřování je podle zkušeností 4-10 týdnů. Nedojde-li po této době ke zlepšení akné, poraďte se o další vhodné léčbě se svým lékařem.
Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku AKNEROXID 5/10 než jste měl/a:
Při předávkování (resp. nadměrné expozici) může docházet k silnému podráždění pokožky. Pokud dojde k silnému zarudnutí a pálení v místě aplikace v souvislosti se zvýšenou expozicí, přerušte léčbu a vyhledejte lékaře.
Při náhodném perorálním požití (požití ústy) benzoyl peroxidu nepředstavuje přípravek Akneroxid 5/10 akutní ohrožení. Je potřeba vyloučit jakékoliv dráždění jícnu a žaludku, protože benzoyl peroxid má oxidační vlastnosti.
4. možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Akneroxid 5/10 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti: 
Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob
Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob
Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1 000 léčených osob
Vzácné: méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 léčených osob, včetně ojedinělých případů
Nežádoucí účinky:
Méně časté: V některých případech může dojít v prvních dnech léčby k mírnému zarudnutí a k pocitu napětí kůže v místech nanesení gelu. U citlivých osob vzniká na začátku silné pálení, které však během další léčby normálně mizí. Jestliže u Vás však dojde k většímu zarudnutí a pálení v místech nanesení, trvajícímu déle než 5 dní, přerušte léčbu a poraďte se, prosím, se svým lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK AKNEROXID 5/10 UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Doba použitelnosti po prvním otevření je do 6 měsíců.
Přípravek nesmí být používán po ukončení doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje AKNEROXID 5/10
Léčivá látka je benzoyl-peroxid
Akneroxid 5 obsahuje: 5,00 g benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) ve 100 g gelu
Akneroxid 10 obsahuje: 10,00 g benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) ve 100 g gelu
Pomocné látky: karbomer 940, lauromakrogol 200, hydroxid sodný, kyselina edetová a čištěná voda
Jak přípravek AKNEROXID 5/10 vypadá a co obsahuje toto balení
Akneroxid 5/10 je bílý homogenní gel se slabou charakteristickou vůní v plastové tubě s plastikovým šroubovacím uzávěrem.
Akneroxid 5/10 je dostupný v balení 50g
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Německo
tel.: +49- 40 727 04-0, fax: +49 - 40 722 9296
www.hermal.de
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
6.8.2008