ALMIRAL GEL GEL 1X100GM

Kód: 0115366

Popis:

Bez porady s lékařem je možné použít přípravek Almiral Gel k léčbě sportovních poranění (podvrtnutí, vykloubení, pohmoždění) a k léčbě poúrazových zánětů svalů, kloubů a vazů.

Tento produkt v současné době není skladem.
Dotaz na skladnost produktu
Email
Zpráva

Podrobný popis produktu ALMIRAL GEL GEL 1X100GM

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

sp.zn. sukls189369/2013 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
ALMIRAL GEL 
Diclofenacum diethylaminum 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. Co je to ALMIRAL GEL a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALMIRAL GEL používat 
3. Jak se ALMIRAL GEL používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak ALMIRAL GEL uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
1. CO JE TO ALMIRAL GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
ALMIRAL GEL je přípravek určený k zevnímu použití. Obsahuje léčivou látku diklofenak v chladivém 
gelovém základu. 
ALMIRAL GEL potlačuje bolest, otok a zánět a snižuje bolestivost při pohybu po poranění měkkých 
tkání, např. u poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů, způsobených např. podvrtnutím, 
vymknutím a pohmožděním, a u bolesti zad (poranění utrpěná při sportu). 
Po poradě s lékařem se ALMIRAL GEL používá k léčbě lokalizovaných forem revmatizmu měkkých 
tkání, např. tendovaginitidy (tenisový loket), burzitidy (zánět kloubního váčku), syndromu rameno-ruka 
a periartropatie (onemocnění okolních tkání kloubu). 
Po poradě s lékařem se ALMIRAL GEL používá k léčbě revmatizmu, např. u osteoartrózy periferních 
kloubů a páteře (úbytek kloubních chrupavek). 
ALMIRAL GEL nemastí, proniká velice dobře pokožkou a dosahuje v tkáních rychle účinnou 
koncentraci. 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ALMIRAL GEL POUŽÍVAT 
Nepoužívejte ALMIRAL GEL 
jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 
jestliže jste někdy měl/a záchvaty astmatu, kopřivky, nebo akutní rýmy vyvolané kyselinou 
acetylsalicylovou nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (léky užívané k léčbě 
revmatických onemocnění, bolesti a různých typů zánětu). 
Upozornění a opatření 
V případě, že je přípravek ALMIRAL GEL aplikován na velké plochy kůže a používán dlouhodobě, nelze 
vyloučit možný výskyt systémových nežádoucích reakcí (nežádoucí reakce zasahující celý organizmus, 
nikoli pouze místo, kde byl přípravek použit). 
ALMIRAL GEL se má aplikovat pouze na zdravou a neporušenou kůži (bez otevřených ran a poranění). 
Nesmí se dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi. Nesmí se užívat perorálně. 
Děti 
Přípravek není určen k léčbě dětí mladších 12 let. 
Další léčivé přípravky a ALMIRAL GEL 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
ALMIRAL GEL s jídlem a pitím 
Vstřebávání léčivé látky není současným příjmem potravy ovlivněno. 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Neužívejte ALMIRAL GEL, pokud jste těhotná. 
ALMIRAL GEL by během kojení neměl být používán, pokud to není nezbytně nutné. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů je nepravděpodobný. 
ALMIRAL GEL obsahuje propylenglykol 
ALMIRAL GEL obsahuje propylenglykol, který u některých lidí může způsobit mírné místní kožní 
podráždění. 
3. JAK SE ALMIRAL GEL POUŽÍVÁ 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste něčím 
jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
Při revmatických onemocněních se dávkování řídí doporučením lékaře. 
Obvyklé dávkování je toto: 

Dospělí a mladiství od 12 let 
ALMIRAL GEL se aplikuje na kůži 34krát denně na postižené místo a jemně se vtírá. Podle velikosti 
bolestivého místa, které má být ošetřené, se aplikuje 24 g ALMIRAL GELU (množství odpovídající 
velikosti třešně až vlašského ořechu). Je nutné si po aplikaci omýt ruce, pokud nejsou místem k léčení. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte v žádném případě gel déle než dva týdny. Při používání přípravku bez 
doporučení lékaře vyhledejte lékaře během 7 dnů v případě, že se stav nezlepšuje, nebo se naopak 
zhoršuje. 
Staří pacienti 
Mohou být používány dávky obvyklé pro dospělé. 
Jestliže jste použil(a) více přípravku ALMIRAL GEL, než jste měl(a) 
Předávkování jako důsledek zevního použití je nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku 
vyhledejte lékaře. 
Jestliže jste zapomněl(a) použít ALMIRAL GEL 
Pokud zapomenete použít ALMIRAL GEL, použijte obvyklou dávku, jakmile si vzpomenete. Pokud se 
však blíží čas následující dávky, vynechte zapomenutou dávku a použijte další dávku v obvyklém čase. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Jestliže jste přestal(a) používat ALMIRAL GEL 
Předčasné přerušení léčby může mít za následek návrat nebo zhoršení nemoci (příznaků), pro které byla 
léčba zahájena. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se až u 1 pacienta z 10) 
Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Vyrážka, ekzém, erytém (červené zbarvení kůže způsobeném rozšířením cév), dermatitis (včetně 
kontaktní dermatitidy - zánětlivé onemocnění kůže). 
Vzácně nebo velmi vzácně se mohou vyskytnout další nežádoucí účinky jako astma, bulózní dermatitida 
(puchýře), fotosenzitivní reakce (reakce na světlo), pustulózní vyrážka (vyrážka připomínající neštovičky), 
hypersenzitivita (přecitlivělost) a angioneurotický edém (otok, který může vyvolat život ohrožující 
komplikace). Chcete-li být o nich informováni, obraťte se na Vašeho lékaře nebo lékárníka. 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
5. JAK ALMIRAL GEL UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co ALMIRAL GEL obsahuje 
Léčivou látkou je diclofenacum diethylaminum 11,6 mg, což odpovídá diclofenacum natricum 10 mg 
v 1 g gelu (1% gel). 
Pomocnými látkami jsou propylenglykol, isopropylalkohol, karbomer 940, dipropylenglykol-
monomethylether, silice máty peprné a čištěná voda. 
Jak ALMIRAL GEL vypadá a co obsahuje toto balení 
Průsvitný jemný homogenní gel charakteristického zápachu. 
Balení 
Tuba: Al tuba, plastikový šroubovací uzávěr, krabička 
Kelímek: PVC kelímek 
Velikost balení: 25 g tuba, 50 g tuba, 100 g tuba, 250 g kelímek 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.11.2013 

Podobné produkty

 • DOLGIT CRM 1X100GM5GM

  Kód: 0075289

  DOLGIT KRÉM je účinný v místní léčbě revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému.Je urč...

  124 Kč
  131 Kč -5% skladem > 5 ks
 • DOLGIT CRM 1X50GM2.5GM

  Kód: 0091587

  DOLGIT KRÉM je účinný v místní léčbě revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému.Je urč...

  72 Kč
  73 Kč -1% skladem > 5 ks
 • INDOBENE GEL 1X100GM

  Kód: 0067409

  Indobene je nesteroidní protizánětlivý přípravek k místnímu použití. Indometacin, účinná látka přípr...

  92 Kč
  skladem 2 ks