ANACID 5ML SUS 30X5ML

Kód: 0093582

Popis:

Přípravek ANACID pomáhá při pálení žáhy, nadýmání a žaludečních potížích.
Jedná se o směs slabě bazických látek, které v žaludku váží kyselinu chlorovodíkovou a vytvořením
ochranného filmu i mechanicky chrání žaludeční sliznici.
Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat dospělí i děti od 14 let při zvýšené kyselosti žaludeční
šťávy, pálení žáhy, funkčních poruchách trávení, žaludečních obtížích vyvolaných dietní chybou,
alkoholem nebo kouřením.
Pouze na doporučení lékaře lze přípravek užívat u dětí ve věku 6-14 let, nebo u dospělých při
žaludečním nebo dvanáctníkovém vředu, zánětu žaludeční sliznice a žaludečních obtížích vyvolaných
užíváním léků. Rovněž užívání přípravku nemocnými s těžšími poruchami ledvin nebo dlouhodobější
podávání dětem je možné pouze na doporučení lékaře.
O užívání tohoto přípravku u těhotných a kojících žen je vhodné se poradit s lékařem.

skladem 1 ks

92 Kč
93 Kč -1 %

Podrobný popis produktu ANACID 5ML SUS 30X5ML

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.


Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls15926/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
ANACID
(Magnesii hydroxidum, Algeldrati suspensio)
Perorální suspenze
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ANACID musíte užívat pečlivě
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do dvou týdnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ANACID a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ANACID užívat
3. Jak se ANACID užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ANACID uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ANACID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek ANACID pomáhá při pálení žáhy, nadýmání a žaludečních potížích.
Jedná se o směs slabě bazických látek, které v žaludku váží kyselinu chlorovodíkovou a vytvořením
ochranného filmu i mechanicky chrání žaludeční sliznici.
Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat dospělí i děti od 14 let při zvýšené kyselosti žaludeční
šťávy, pálení žáhy, funkčních poruchách trávení, žaludečních obtížích vyvolaných dietní chybou,
alkoholem nebo kouřením.
Pouze na doporučení lékaře lze přípravek užívat u dětí ve věku 6-14 let, nebo u dospělých při
žaludečním nebo dvanáctníkovém vředu, zánětu žaludeční sliznice a žaludečních obtížích vyvolaných
užíváním léků. Rovněž užívání přípravku nemocnými s těžšími poruchami ledvin nebo dlouhodobější
podávání dětem je možné pouze na doporučení lékaře.
O užívání tohoto přípravku u těhotných a kojících žen je vhodné se poradit s lékařem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ANACID UŽÍVAT
Neužívejte ANACID:

- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku přípravku ANACID.
Nepodávejte dětem do 6 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ANACID je zapotřebí:
- jestliže trpíte těžší poruchou ledvin.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Přípravek zpomaluje vstřebávání různých léčiv jako jsou např. antibiotika, sulfonamidy a
protizánětlivé léky (salicyláty). Proto se doporučuje podávání jiných léků nejméně 2 hodiny před nebo
po podání přípravku ANACID.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se o vhodnosti užívání tohoto přípravku s lékařem.
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
ANACID nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku ANACID :
Tento přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.
Tento přípravek obsahuje sorbitol. Pokud trpíte nesnášenlivostí některého z cukrů, informujte svého
lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.
Jeden sáček (= 5 ml) obsahuje 4,5 mg sodíku.
3. JAK SE ANACID UŽÍVÁ
Dospělí a děti nad 14 let:
Dávkování je individuální, při dlouhodobé léčbě se obvykle podává 4-6krát denně 5 ml (= 1 sáček), a
to 1 až 3 hodiny po jídle. U některých méně závažných stavů se podává jednorázově 1 sáček při
obtížích.
Děti 6-14 let:
U dětí je obvyklá dávka 1 sáček 2-4krát denně, a to 1 až 3 hodiny po jídle, nebo jednorázově 1 sáček
při obtížích. Přípravek je však nutno užívat jen na doporučení lékaře, který rovněž určí dobu léčby.
Před použitím je třeba obsah sáčku promnout mezi prsty.
Pokud do dvou týdnů příznaky neustoupí nebo se stav zhorší nebo se vyskytnou neobvyklé reakce, je
třeba se poradit s lékařem.
Dlouhodobé podávání je možné pouze na doporučení lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ANACID, než jste měl:
Při předávkování nebo požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) použít ANACID:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ANACID nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při vysokých dávkách (nad 200 ml denně) a při dlouhodobé léčbě může dojít k omezení vstřebávání ze
střeva. Dále může užívání přípravku vést k měknutí kostí u starších lidí a poruchám funkce ledvin u
mladších jedinců. Při silně snížené funkci ledvin může dlouhodobé užívání způsobit zvýšené hladiny
hořčíku v krevním séru, co se projeví žízní, nízkým krevním tlakem a útlumem reflexů.
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,
oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK ANACID UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostřed
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek ANACID obsahuje
- Léčivými látkami jsou Magnesii hydroxidum 250 mg a Algeldrati suspensio odpovídá aluminii
hydroxidum 382 mg v 5 ml suspenze (= 1 sáček).
- Pomocné látky jsou glycerol 85%, sorbitol 70% nekrystalizující, natrium-benzoát, kyselina
benzoová, silice kůry skořicovníku ceylonského, ethanol 96% a čištěná voda.
Jak přípravek ANACID vypadá a co obsahuje toto balení
ANACID je bílá, časem sedimentující suspenze skořicové vůně.
Velikost balení: 12 nebo 30 sáčků po 5 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
TEVA Czech Industries s.r.o., Opava, Komárov, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
29.12. 2010