APO-IBUPROFEN 400 MG POR TBL FLM 100X400

Kód: 0125526

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva (ATC: M01AE01)

Popis:

Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při
bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při
poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.
Dále se APO-IBUPROFEN 400 mg užívá při horečnatých stavech při chřipkových
onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze)
provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze
na doporučení lékaře.
Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající
nad 12 let.

skladem > 5 ks

110 Kč

Podrobný popis produktu APO-IBUPROFEN 400 MG POR TBL FLM 100X400

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn. sukls161321/2011
Příbalová informace – informace pro uživatele
APO-IBUPROFEN 400 mg
potahované tablety
(Ibuprofenum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek APOIBUPROFEN
400 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-5 dnů, poraďte se o dalším postupu
s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívat
3. Jak se přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK APO-IBUPROFEN 400 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do
skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv.
prostaglandinů, které jsou zodpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě
poškození tkáně.
Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu. Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která
provází např. nemoci z nachlazení.
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při
bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při
poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.
Dále se APO-IBUPROFEN 400 mg užívá při horečnatých stavech při chřipkových
onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze)
provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze
na doporučení lékaře.
Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající
nad 12 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK APOIBUPROFEN
400 MG UŽÍVAT
Neužívejte přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku APOIBUPROFEN
400 mg) nebo na některou pomocnou látku přípravku a při

přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné nesteroidní
protizánětlivé léky, projevující se jako průduškové astma nebo kopřivka,
- jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo
dvanáctníku, při krvácení nebo proděravení v zažívacím traktu způsobených
nesteroidními protizánětlivými léky v minulosti,
- jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti
- jestliže máte závažné srdeční selhání.
Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg je zapotřebí
- pokud trpíte těžší poruchou ledvin nebo jater,
- při průduškovém astmatu i v klidovém stavu,
- při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy),
- při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba
nebo ulcerózní kolitida,
- při současné léčbě léky snižujícími srážení krve.
- pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo
máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku,
vysoký cholesterol nebo kouříte).
Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, užívejte přípravek pouze na doporučení
lékaře.
Podávání některých nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která APO-IBUPROFEN 400
mg patří) může být spojeno s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních
příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba
léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
APO-IBUPROFEN 400 mg by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními
protizánětlivými léky.
U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytl vřed žaludku nebo dvanáctníku, především
pokud byla vředová choroba komplikována krvácením nebo perforaci zažívacího traktu, dále
u starších pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny
acetylsalicylové, by mělo být zváženo podání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku.
V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo
perforace. Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky. Riziko
vzniku krvácení, vředu nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou
léku. Závažnost těchto poruch je obecně vyšší u starších pacientů.
Pokud se u pacienta léčeného APO-IBUPROFENem 400 mg objeví krvácení ze zažívacího
traktu, musí být APO-IBUPROFEN 400 mg vysazen.
Ženy, které plánují otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě
dávky určen dětem do 12 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg potahované tablety a některých přípravků
současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat. Léky snižující srážlivost krve zvyšují
riziko krvácení. Kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky, kortikoidy a léky proti

depresi ze skupiny SSRI zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí
včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a
fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky.
Ibuprofen může snižovat účinek léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku a
močopudných léků. Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi
(např. probenecid, sulfinpyrazon). Léčivá látka ibuprofen může zvýšit toxicitu metotrexátu
(léku proti rakovině a některým kloubním onemocněním), baklofenu (léku snižujícího svalové
napětí) a poškození ledvin způsobené podáváním cyklosporinu (léku užívaného po
transplantaci). Při současném podávání s kalium šetřícími močopudnými léky může dojít ke
zvýšení hladiny draslíku v krvi. Při současném podávání chinolonových antibiotik a
nesteroidních antirevmatik se může zvýšit riziko vzniku křečí.
Užívání přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg s jídlem a pitím
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se
během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
V prvním a druhém trimestru těhotenství a při kojení užívejte přípravek pouze na výslovné
doporučení lékaře. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.
Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost. U některých jedinců však může vyvolat nežádoucí účinky,
jako jsou bolesti hlavy nebo závratě, které mohou nepříznivě ovlivnit činnosti, vyžadující
zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování, jako jsou řízení motorových
vozidel a obsluha strojů. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou, neřiďte a
neobsluhujte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg
Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná zvláštní upozornění.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK APO-IBUPROFEN 400 MG UŽÍVÁ
I. Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních:
Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 potahovanou tabletu APOIBUPROFEN
400 mg 3krát denně, a to 1 potahovanou tabletu jednorázově nebo podle
potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně
4 hodiny. Bez doporučení lékaře nesmí být překročena dávka 1200 mg ibuprofenu za den.
Pokud se bolesti nezmírní po 5 dnech nebo horečka neustupuje po 3 dnech léčby přípravkem
APO-IBUPROFEN 400 mg nebo se obtíže zhorší, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.
II. Doporučené dávkování při léčbě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a
páteře nebo mimokloubního revmatismu
Přípravek se u těchto onemocnění užívá na doporučení lékaře, který stanoví i dávkování.
Dospělí a dopívající nad 12 let obvykle užívají 1-2 potahované tablety APO-IBUPROFEN
400 mg 3krát denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Pokud se při
léčení revmatických onemocnění, nedostaví v průběhu jednoho až dvou týdnů zlepšení,
poraďte se s lékařem o dalším postupu.

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se
během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg
Pokud zapomenete vzít tabletu APO-IBUPROFEN 400 mg, užijte ji, jakmile si vzpomenete.
Mezi jednotlivými dávkami musí být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání ibuprofenu (léčivé látky přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg) se mohou
vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Velmi často (možnost výskytu u více než u 1 pacienta z 10 léčených pacientů): pocit na
zvracení, zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání.
Často (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100 léčených pacientů): bolest v nadbřišku.
Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000 léčených pacientů): bolest hlavy,
závrať.
Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice žaludku,
žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá
stolice v důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici) 1, proděravění sliznice trávicího traktu,
alergické reakce jako horečka, vyrážka, poškození jater, srdeční selhávání, otoky, sterilní
zánět mozkových plen2, zúžení průdušek3, zánět slinivky břišní, poruchy vidění a vnímaní
barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí4.
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): zánět
sliznice ústní dutiny provázený vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí
zánětlivých onemocnění s tvorbou vředů na sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba,
ulcerózní kolitida), pokles počtu krvinek nebo krevních destiček, zadržení vody a/nebo soli s
otoky, nespavost, deprese, emoční labilita, palpitace (bušení srdce vnímané pacientem),
snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánět močového měchýře, přítomnost krve v moči,
porucha funkce ledvin, zánět ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků při onemocnění
ledvin), puchýřovité kožní reakce.
1 Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko
vzniku těchto nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů,
u osob, u kterých se v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený
s krvácením nebo perforací sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených
dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může
lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu.
2 Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy
kolagenóz).
3 U pacientů s průduškovým astmatem.

4 Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné.
Léky jako je APO-IBUPROFEN 400 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo
mozkových cévních příhod.
Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže
s dechem, dále bolesti v nadbřišku nebo poruchy vidění, případně při objevení se krvácení
z trávicího traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a
okamžitě vyhledejte lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK APO-IBUPROFEN 400 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené
na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou mikrokryslatická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesiumstearát,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, hyprolosa, makrogol 8000, oxid titaničitý (E 171),
hlinitý lak oranžové žluti.
Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg vypadá a co obsahuje toto balení
APO-IBUPROFEN 400 mg jsou kulaté, vypouklé, oranžové, potahované tablety označené na
jedné straně APO 400.
Velikost balení: 30 a 100 potahovaných tablet v lahvičce se šroubovacím uzávěrem
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pozn.: Každá lahvička obsahuje vysoušedlo v plastovém obalu (aby tablety zůstaly suché).
Vysoušedlo nepolykejte!
Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
Výrobce:
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
24.8.2011