BAYFLEX 1178 MG POR TBL FLM 30X1178

Kód: 0169888

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva (ATC: M01AX05)

Popis:

Glukosamin patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a antirevmatických látek.
Glukosamin je látka, která se běžně vyskytuje v lidském těle a je nezbytnou součástí kloubního mazu a chrupavky.
Bayflex 1178 mg se užívá k úlevě od příznaků osteoartrózy kolene mírného až středního stupně.

skladem > 5 ks

285 Kč

Podrobný popis produktu BAYFLEX 1178 MG POR TBL FLM 30X1178

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.


Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls219531/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Bayflex 1178 mg
potahované tablety
glukosaminum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
- Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Bayflex 1178 mg,
potahované tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 2 – 3 měsících, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Bayflex 1178 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bayflex 1178 mg užívat
3. Jak se přípravek Bayflex 1178 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Bayflex 1178 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK BAYFLEX 1178 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Glukosamin patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a antirevmatických látek.
Glukosamin je látka, která se běžně vyskytuje v lidském těle a je nezbytnou součástí kloubního mazu a
chrupavky.
Bayflex 1178 mg se užívá k úlevě od příznaků osteoartrózy kolene mírného až středního stupně.
Osteoartróza je typ kloubní degenerace s následujícími příznaky: ztuhlost (po spánku nebo delší
nečinnosti), bolest při pohybu (např. při chůzi do schodů nebo po nerovném povrchu), která mizí při
odpočinku.
Pokud máte jiné příznaky než ty, které jsou popsány, poraďte se s lékařem, aby mohl vyloučit
přítomnost kloubního onemocnění, pro které je potřeba jiná léčba.
Při výskytu klidových bolestí kloubů, postižení dalších kloubů, otoku nebo zarudnutí kloubu, zvýšené
teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BAYFLEX 1178 MG UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Bayflex 1178 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na glukosamin nebo na kteroukoli další složku
přípravku Bayflex 1178 mg
- jestli že jste alergický/á (přecitlivělý/á) na korýše, protože glukosamin se získává z korýšů.
Bayflex 1178 mg nesmí užívat děti mladší než 2 roky.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bayflex 1178 mg je zapotřebí

- pokud trpíte cukrovkou (diabetes mellitus) nebo máte poruchu glukózové tolerance.
Doporučuje se před zahájením léčby zkontrolovat glykémii (hladinu krevního cukru v krvi) a
provádět pravidelné kontroly glykémie během léčby.
- pokud máte zvýšené riziko pro kardiovaskulární onemocnění (např. zvýšený krevní tlak,
cukrovka, zvýšená hladina cholesterolu, kouření). Doporučuje se kontrolovat hladiny tuků v
krvi, protože byla v několika případech u pacientů léčených glukosaminem pozorována
zvýšená hladina cholesterolu.
- pokud máte astma. Užívání glukosaminu může zhoršit příznaky astmatu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jiné
léky, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.
Zejména je důležité informovat lékaře či lékárníka, pokud užíváte následující léky:
- tetracykliny (antibakteriální léky proti infekci)
- warfarin nebo podobné přípravky (antikoagulancia zabraňující srážení krve). Užívání
glukosaminu může zesílit účinek antikoagulancií. Pacienti, kteří užívají tuto kombinaci, by
proto měli být pečlivě sledováni zejména při zahájení a ukončení léčby glukosaminem.
Užívání přípravku Bayflex 1178 mg s jídlem a nápoji
Tabletu je třeba zapít vodou nebo jinou tekutinou, lze ji užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Před užitím jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Bayflex 1178 mg by se v těhotenství neměl užívat.
Kojení
Před užitím jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání přípravku Bayflex 1178 mg se při kojení nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.
Pokud pociťujete po užití přípravku Bayflex 1178 mg závratě nebo ospalost, nesmíte řídit ani
obsluhovat stroje.
Důležité upozornění na některé složky přípravku Bayflex 1178 mg
Jedna tableta obsahuje 6,52 mmol (151 mg) sodíku. Toto je nutno zohlednit u pacientů na sodíkové
dietě.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK BAYFLEX 1178 MG UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Bayflex 1178 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci.
Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí
Obvyklá dávka pro dospělé je jedna tableta (1178 mg glukosaminu) denně.
Starší pacienti
Není třeba úprava dávky.
Děti a dospívající

Přípravek Bayflex 1178 mg nesmí být podáván dětem do 2 let věku. Podávání starším dětem a
mladistvým do 18 let věku se nedoporučuje. Případné užívání přípravku v této věkové kategorii vždy
konzultujte s dětským lékařem.
Glukosamin není určen k léčbě akutní bolesti. K úlevě (zejména úlevě od bolesti) nemusí dojít dříve
než po několika týdnech léčby a někdy i po delší době. Pokud nepocítíte úlevu od bolesti po 2-3
měsících, sdělte to prosím vašemu lékaři, který přehodnotí případné pokračování v léčbě.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Bayflex 1178 mg, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více tablet přípravku Bayflex 1178 mg, poraďte se se svým lékařem nebo v
nemocnici.
Příznaky předávkování glukosaminem mohou zahrnovat bolest hlavy, závrať, zmatenost, bolest
kloubů, nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpu. Pokud zaznamenáte některý z uvedených příznaků
předávkování, přestaňte glukosamin ihned užívat.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bayflex 1178 mg
Užijte dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou dávku.
Pokud máte jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Bayflex 1178 mg nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte Bayflex 1178 mg užívat a vyhledejte ihned svého lékaře, pokud pociťujete příznaky jako je:
otok obličeje, jazyka a/nebo hrtanu a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka společně s obtížným
dýcháním (angioedém).
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100): bolest hlavy, únava, nevolnost, bolesti břicha, trávicí
potíže, průjem, zácpa.
Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000): vyrážka, svědění, návaly
Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze určit): zvracení, kopřivka, otok končetin nebo kotníků,
angioedém, astma nebo zhoršení astmatu, zhoršení hodnot glukosy v krvi u diabetických pacientů.
Byly též hlášeny zvýšené hladiny cholesterolu.
Přípravek Bayflex 1178 mg může způsobit zvýšení hladin jaterních enzymů a vzácně žloutenku.
Pokud se kterýkoli s těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK BAYFLEX 1178 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Bayflex 1178 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti (EXP) se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Bayflex 1178 mg obsahuje
- léčivou látkou je glukosaminum. Jedna tableta obsahuje 1884,60 mg natrii glukosamini
sulfatis complexus, což odpovídá 1500 mg glukosamini sulfas, což odpovídá 1178 mg
glukosaminum.
- pomocnými látkami jsou:
jádro tablety
povidon K30
makrogol 4000
magnesium-stearát
potah tablety
propylenglykol
polysorbát 80
hypromelosa
oxid titaničitý (E171)
mastek
Jak přípravek Bayflex 1178 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bayflex 1178 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s rýhou na jedné
straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení
dávky.
Velikost balení:
HDPE lahvička s HDPE šroubovacím uzávěrem: 20, 30, 60 nebo 90 potahovaných tablet
Al/PVC/PVDC blistr: 4, 10, 20, 30, 45, 60, 90 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.6.2012