BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG NOS NAS SPR SUS 1X9ML (

Kód: 0102421

Popis:

Beklometason-dipropionát patří do skupiny léků nazývaných kortikosteroidy. Při lokální aplikaci na
nosní sliznici snižují její zánět a otok.
Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu sezónní a celoroční alergické rýmy, včetně senné
rýmy a vazomotorické rinitidy (rýma způsobená roztažením cévek v nosní sliznici).

skladem 2 ks

125 Kč

Podrobný popis produktu BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG NOS NAS SPR SUS 1X9ML (

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.


Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls110679/2010
a příloha k sp.zn.sukls72325/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE
Beclomet Nasal Aqua 50 μg, nosní sprej,
suspenze
Beclomethasoni dipropionas
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Beclomet Nasal Aqua 50 μg musíte
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do tří týdnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Beclomet Nasal Aqua 50 μg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Beclomet Nasal Aqua 50 μg používat
3. Jak se Beclomet Nasal Aqua 50 μg používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Beclomet Nasal Aqua 50 μg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE BECLOMET NASAL AQUA 50 μg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Beklometason-dipropionát patří do skupiny léků nazývaných kortikosteroidy. Při lokální aplikaci na
nosní sliznici snižují její zánět a otok.
Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu sezónní a celoroční alergické rýmy, včetně senné
rýmy a vazomotorické rinitidy (rýma způsobená roztažením cévek v nosní sliznici).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BECLOMET NASAL
AQUA 50 μg POUŽÍVAT
Neužívejte Beclomet Nasal Aqua 50 μg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na beklometason-dipropionát nebo na kteroukoli další
složku Beclomet Nasal Aqua 50 μg
Zvláštní opatrnosti při použití Beclomet Nasal Aqua 50 μg je zapotřebí
- jestliže máte zánět nebo ulceraci (vznik vředů) nosních cest
- jestliže máte sklony k opakovanému krvácení z nosu
- jestliže jste měli poraněný nos nebo jste po operaci nosu
- jestliže máte neléčenou mykotickou, bakteriální nebo systémovou virovou infekci (zánět
způsobený houbami, bakteriemi nebo viry)
- jestliže máte astma léčené steroidy
- jestliže máte tuberkulózu
U těchto stavů lze přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech jiných lécích a přírodních produktech, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Bez konzultace s lékařem neužívejte žádné další léky obsahující kortikosteroidy.
Těhotenství a kojení
O používání tohoto léku během těhotenství a kojení rozhodne lékař. Poraďte se se svým lékařempokud
otěhotníte nebo plánujete-li těhotenství nebo kojíte během léčby přípravkem Beclomet Nasal Aqua 50
μg.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U tohoto nosního spreje nebyl zaznamenán žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách Beclomet Nasal Aqua 50 μg
Benzalkonium-chlorid obsažený v přípravku je dráždivý a může způsobit kožní reakce a
bronchospasmus.
3. JAK SE BECLOMET NASAL AQUA 50 μg POUŽÍVÁ
Vždy užívejte Beclomet Nasal Aqua 50 μg přesně podle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste
jistý/jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud máte dojem, že účinek léku je příliš
silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku pro dospělé a děti od 6 let je 1-2 vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně.
Celková denní dávka by neměla překročit osm vstřiků (4 vstřiky do každé nosní dírky). K zajištění
efektivní kontroly příznaků by měla být použita minimální dávka.
Beclomet Nasal Aqua 50 μg se nedoporučuje používat u dětí do 6 let.
Děti a dospívající od 6 do 18 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře s ohledem na
možnost ovlivnění růstu.
Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu alergické a vazomotorické rýmy. Je určený na
pravidelné použití. Zmírnění problémů s ucpaným nosem nebo zvýšenou sekrecí nenastane okamžitě.
Nejlepší účinek se projeví po několika dnech léčby.
Bez porady s lékařem užívejte přípravek Beclomet Nasal Aqua 50 μg nejdéle 3 týdny. Jestliže se do
této doby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky
nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Delší užívání než 3
týdny je možné pouze po poradě s lékařem.
Při léčbě sezónní alergické rýmy by léčba měla být zahájena před začátkem pylové sezóny.
Tento přípravek neléčí oční příznaky alergie. Přípravek na léčbu očí Vám může předepsat Váš lékař.
Návod na použití
Úvod:
1. Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.
2. Uchopte nádobku tak, jak ukazuje obrázek č.1; s palcem opřeným o dno lahvičky a s nosním
aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem.
3. Vstřik: Aplikujte přípravek stlačením nosního aplikátoru proti dnu lahvičky. Před první dávkou
uvolněte 3 až 6 střiků naprázdno, dokud nezačne sprej plně fungovat. Pokud se přípravek delší dobu
nepoužíval, doporučuje se prověřit řádnou funkci spreje jedním až dvěma střiky naprázdno.

Obrázek č.2 Obrázek č.3
Použití:
1. Před vlastní aplikací přípravku si pečlivě uvolněte nos.
2. Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.
3. Uchopte nádobku tak, jak ukazuje obrázek č.1; s palcem opřeným o dno lahvičky a s nosním
aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Aplikujte přípravek stlačením nosního
aplikátoru proti dnu lahvičky.
4. Vložte nosní aplikátor do jedné nosní dírky, jak vidíte na obrázku č.2 a druhou dírku si ucpěte
mírným stlačením ukazováčkem. Vstříkněte jednou a zároveň se pevně a zhluboka nadechněte nosem.
5. Vyndejte aplikátor z nosní dírky a vydechněte ústy. Máte-li pocit že přípravek z nosu vytéká,
jemně nosem vdechněte.
6. Zopakujte kroky 4 a 5 u druhé nosní dírky.
7. Kroky 4, 5 a 6 opakujte i při podání druhé dávky.
8. Po použití otřete nosní aplikátor a opět nasaďte ochranný kryt.
Obrázek č. 1
Čištění:
1. Při čištění sejměte mírným tahem nosní nástavec z lahvičky (obrázek č.3).
2. Opláchněte nosní aplikátor a ochranný kryt teplou vodou.
3. Důkladně vysušte.
4. Po vysušení oba díly opět složte.
Jestliže jste použil(a) více Beclomet Nasal Aqua 50 μg, než jste měl(a)
Je důležité, abyste dodržoval dávku uvedenou lékárníkem na obalu nebo doporučenou Vaším lékařem.
Užívejte pouze takovou dávku, která Vám byla doporučena Vašim lékařem; užíváním vyšší nebo nižší
než dávky se mohou zhoršit projevy Vašeho onemocnění.
Dlouhodobé užívání příliš vysokých dávek beklometason-dipropionátu může způsobit útlum činnosti
nadledvin a snížit tak přirozenou produkci kortizonu. Dodržujte dávkování, které Vám bylo
doporučeno.
Užijete-li Vy (nebo někdo jiný) náhodně větší dávku než Vám byla doporučena a pociťujete nežádoucí
účinky, okamžitě to sdělte svému lékaři.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Beclomet Nasal Aqua 50 μg
Zapomenete-li si vzít dávku, užijte následující dávku v pravidelném čase. Nezdvojujte následující
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Ujistěte se, že máte dostatečnou zásobu léku pro případ
dovolené nebo cestování.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Beclomet Nasal Aqua 50 μg nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Po podání spreje můžete trochu kýchat a cítit nepříjemnou chuť nebo zápach.
Vzácně (u méně než jednoho pacienta z 1 000) může tento přípravek vyvolat pocit suchosti nebo
podráždění v nose a krku, ulceraci (vznik vředů) nosní sliznice, perforaci (protržení) nosní přepážky,
krvácení z nosu a bolest hlavy.

Velmi vzácně (u méně než jednoho pacienta z 10 000) může tento přípravek vyvolat kataraktu (šedý
zákal), alergické reakce zahrnující kožní vyrážku, kopřivku, svědění nebo zarudnutí kůže, otok
obličeje, rtů nebo krku, dechovou tíseň a/nebo dušnost.
Ve velmi vzácných případech může léčba nazálními kortikosteroidy ovlivnit normální produkci
steroidů v těle, což je více pravděpodobné při dlouhodobém užívání vysokých dávek. Jedním ze
vzácných nežádoucích účinků je zpomalení růstu dětí. Dětem, dlouhodobě užívajícím tuto léčbu, by
lékař měl pravidelně kontrolovat výšku.
Ihned informujte svého lékaře, pokud:
 cítíte bolest v nosu nebo krku nebo jste po podání nosního spreje velmi krvácel(a)
 máte oční problémy, které nejsou součástí Vašich obvyklých projevů senné rýmy zejména
bolest nebo rozmazané vidění
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK BECLOMET NASAL AQUA 50 μg UCHOVÁVAT
Uzavřená lahvička: Chraňte před chladem nebo mrazem.
Otevřená lahvička: Po otevření spotřebujte do 6 měsíců. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte
před chladem nebo mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Beclomet Nasal Aqua 50 μg obsahuje
- Léčivou látkou je beklometason-dipropionát. 1 dávka obsahuje 50 mikrogramů beclometasoni
dipropionas
- Pomocnými látkami jsou polysorbát 80, glukosa, disperzní celulosa, benzalkonium-chlorid,
hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a čištěná voda.
Jak Beclomet Nasal Aqua 50 μg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá nebo téměř bílá suspenze. Sprej: jemná mlha.
Velikost balení: 9 ml = 70 dávek
10 ml = 80 dávek
23 ml = 200 dávek
Držitel rozhodnutí o registraci
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Výrobce
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.3.2012