BEPANTHEN PLUS CRM 1X30GM

Kód: 0059714

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky pro léčbu ran a vředů (ATC: D03AX)

Popis:

Bepanthen Plus Krém desinfikuje a přitom hojí drobná poranění, odřeniny a škrábnutí.

skladem 1 ks

149 Kč

Podrobný popis produktu BEPANTHEN PLUS CRM 1X30GM

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Na drobná poranění kůže, včetně těch, která jsou způsobena epilací a depilací, je dobré mít po ruce Bepanthen Plus. Lze jej použít u všech druhů poranění, například na řezné rány a škrábnutí, oděrky, záděry, trhliny a praskliny pokožky či po tetování a jiných kosmetických zákrocích.
Bepanthen® Plus je vzhledem k jeho dezinfekčním a hojivým účinkům vhodné používat na ošetření drobných poranění, odřenin a škrábnutí. Tento léčivý přípravek chladí, a tím zmenšuje bolest, udržuje ránu elastickou a zabraňuje jejímu vysušování. Nebrání přístupu vzduchu do rány, čímž podporuje hojení a omezuje množení bakterií. Z rány jej lze snadno a bezbolestně odstranit vodou, aniž by se při tom narušila nově vytvořená tkáň.

Příbalová Informace:
Bepanthen Plus krém 
Dexpanthenolum a Chlorhexidini dihydrochloridum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. Co je Bepanthen Plus a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bepanthen Plus používat 
3. Jak se Bepanthen Plus používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Bepanthen Plus uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 


1. CO JE BEPANTHEN PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Bepanthen Plus je krém, který obsahuje dvě léčivé látky. Léčivá látka dexpanthenol se v buňkách kůže přeměňuje na kyselinu pantothenovou ze skupiny B vitaminů. Ta je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kůže a zvyšuje pružnost a pevnost jizev. Chlorhexidin je látka s dezinfekčním účinkem, který znemožňuje pomnožování mikrobů na povrchu ran. Tím brání vzniku a šíření infekce v ráně. Bepanthen Plus zabraňuje i vysušování ran a díky chladivému účinku zmírňuje i jejich bolestivost. 

Bepanthen Plus se používá na povrchní poranění všech druhů s rizikem infekce. Lze ho použít bez porady s lékařem na suchá i mokvající povrchová poranění pokožky, jako jsou odřeniny, řezné rány a poškrábání, trhliny a praskliny pokožky, lehké popáleniny, otlaky, záněty kůže, dále pak i k léčbě chronických stavů jako jsou bércové vředy a proleženiny, k léčbě kožních infekcí (například druhotně infikované ekzémy a neurodermatitídy, to je zánětlivé svědivé onemocnění kůže), k léčbě popraskaných bradavek u kojících žen a v oblasti malých chirurgických výkonů. 

Doba léčby je 7-14 dnů. 

Přípravek je určen pro dospělé i děti. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BEPANTHEN PLUS POUŽÍVAT 

Nepoužívejte Bepanthen Plus 
- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
- pokud u Vás došlo k perforaci (protržení) ušního bubínku 

Upozornění a opatření 
Je třeba vyvarovat se kontaktu s očima, ušima a sliznicemi. 

Bepanthen Plus nemá být používán při zraněních nebo podráždění kůže, která nevykazují riziko infekce (například sluneční spálení). V těchto případech se doporučují přípravky s obsahem samotného dexpanthenolu. 

Bepanthen krém, který je vodnatého složení, snadno roztíratelný a rychle se vstřebávající, také vhodný k péči o mokvající poranění, oblasti s ochlupením a nejvíce exponovaná místa kůže (jako obličej, lokty a ruce). 

Je-li žádoucí, aby existovala ochranná vrstva (například při prevenci a léčbě zarudnutí kůže od plen u dětí a prsu matky, která kojí), nebo je-li kůže velmi suchá, doporučuje se Bepanthen mast, která má vyšší obsah tuku. Pokud příznaky přetrvávají déle než 14 dní ( nedochází k zmenšení vředu nebo zhojení rány) nebo dojde k zhoršení (zduření a zarudnutí okrajů rány, zvýšená bolestivost, horečka), je třeba vyhledat lékaře. Těžká, hluboká nebo velmi znečištěná poranění musí být ošetřena lékařem. Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. 

Další léčivé přípravky a Bepanthen Plus 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte,které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Chlorhexidin, jedna z léčivých látek přípravku je neslučitelná s mýdly a jinými antiontovými látkami. Nedoporučuje se proto používat Bepanthen Plus současně s jiným antiseptikem (protimikrobiální látka používaná na kůži). 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte,domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek je možno používat během těhotenství i kojení. e však nutno vyvarovat se aplikace přípravku na větší kožní plochy. Pokud se léčivý přípravek používá k léčbě popraskaných bradavek, měl by být před kojením z bradavek smyt.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Nemá žádné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. 

3. JAK SE BEPANTHEN PLUS POUŽÍVÁ 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Nanášejte tenkou vrstvu Bepanthen Plus i několikrát denně (1-5x), podle potřeby, na očistěnou ránu nebo zanícenou oblast pokožky. Podle potřeby lze ránu chránit náplastí nebo obvazem. Je třeba vyhnout se aplikaci přípravku na větší kožní plochy. Bepanthen Plus lze lehce nanášet i omývat, nemastí ani nelepí. 

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Bepanthen Plus nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: 
Alergické kožní reakce jako kontaktní dermatitída (zánět kůže), alergická dermatitída (zánět kůže z přecitlivělosti), svědění, erytém (zčervenání), ekzém, vyrážka, kopřivka, podráždění kůže, puchýře, otok. 
Dále se může objevit anafylaktická reakce (akutní alergická reakce), anafylaktický šok (život ohrožující forma alergické reakce), astmatický záchvat, mírné až střední reakce z přecitlivělosti, které mohou postihovat kožní, dýchací, zažívací a kardiovaskulární systém ( týkající se srdce a cév). Tyto reakce se projevují příznaky jako jsou vyrážka, kopřivka, otok, svědění a kardiorespirační potíže (oběhové a dýchací). 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích ůčinků,sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

5. JAK BEPANTHEN PLUS UCHOVÁVAT 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Bepanthen Plus nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti, jež je uvedené na vnitřním a na vnějším obalu: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co BEPANTHEN PLUS obsahuje 
-Léčivou látkou je Dexpanthenolum 50 mg a Chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg v 1 g krému 
-Pomocnými látkami jsou racemický pantolakton, cetylalkohol, stearylalkohol , bílá vazelína, tekutý parafín, tuk z ovčí vlny, makrogol-2000- stearát, čištěná voda 

Jak BEPANTHEN PLUS vypadá a co obsahuje toto balení 

Bepanthen Plus je téměř bílý homogenní neprůhledný krém v tubě. 
Velikost balení: 30g, 3,5 g 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika 
Výrobce: GP Grenzach Produktions GmbH,Emil-Barell Strasse 7, 
79639 Grenzach-Wyhlen,Německo 


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.10.2012. 
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls128516/2011