BROMHEXIN 8 BERLIN-CHEMIE DRG 25X8MG

Kód: 0051621

Popis:

Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého, vazkého hlenu. Hlen zkapalňuje a tím ulehčuje jeho vykašlávání.

skladem 3 ks

57 Kč
58 Kč -2 %

Podrobný popis produktu BROMHEXIN 8 BERLIN-CHEMIE DRG 25X8MG

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

sp.zn. sukls162249/2010 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie 
8 mg, obalené tablety 
(Léčivá látka: bromhexini hydrochloridum) 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
- Pokud se do 45 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je Bromhexin 8 Berlin-Chemie a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin 8 Berlin-Chemie užívat 
3. Jak se Bromhexin 8 Berlin-Chemie užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Bromhexin 8 Berlin-Chemie uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

1. Co je Bromhexin 8 Berlin-Chemie a k čemu se používá 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie obsahuje bromhexin hydrochlorid, což je bronchosekretolytikum (lék k 
uvolnění hlenu při onemocněních dýchacích cest s úporným zahleněním). 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie se používá k uvolnění hlenu u akutních a chronických onemocnění 
průdušek a plic s úporným zahleněním. 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie je určen pro děti od 6 let, dospívající a dospělé. 

Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BROMHEXIN 8 BERLIN 
CHEMIE UŽÍVAT 
Neužívejte Bromhexin 8 Berlin-Chemie: 
- jestliže jste alergický(á) na bromhexin hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
Děti 
Nepodávejte Bromhexin 8 Berlin-Chemie dětem mladším 6 let, protože obsah léčivé látky v přípravku 
je pro ně příliš vysoký. 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Bromhexin 8 Berlin-Chemie se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

V souvislosti s použitím bromhexinu byl velmi vzácně hlášen výskyt závažných kožních reakcí, 
jako je Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Jestliže se objeví nové změny kůže nebo 
sliznic, je třeba okamžitě vyhledat lékaře a ukončit užívání přípravku Bromhexin 8 Berlin-Chemie. 
Přípravek Bromhexin 8 Berlin-Chemie užívejte pouze po konzultaci se svým lékařem: 
- jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) žaludečním nebo dvanáctníkovým vředem, protože 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie může narušit slizniční bariéru v žaludku a střevech. 
- při některých vzácných onemocněních průdušek, která jsou provázena nadměrným hromaděním 
sekretu (např. primární ciliární dyskineze). Vzhledem k možnému hromadění sekretu by 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie měl být užíván pouze pod lékařským dohledem. 
- při porušené funkci ledvin nebo závažných onemocněních jater (Bromhexin 8 Berlin-Chemie se v 
takových případech užívá podle pokynů lékaře v delších intervalech nebo ve snížených dávkách). 
Při závažných poruchách funkce ledvin je nutno očekávat hromadění látek vzniklých rozkladem 
bromhexinu, které se tvoří v játrech. 

Zejména při dlouhodobé léčbě by měly být příležitostně kontrolovány funkce jater. 

Další léčivé přípravky a Bromhexin 8 Berlin-Chemie 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Při společném užívání přípravku Bromhexin 8 Berlin-Chemie s léky potlačujícími kašel (antitusiky) 
může dojít k nebezpečnému hromadění sekretu v důsledku narušení kašlacího reflexu. Proto by 
vhodnost této kombinace léků měla být obzvláště pečlivě posouzena. 

Při užívání léků, které vyvolávají známky podráždění trávicího traktu, je možné, že přípravek 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie zesílí podráždění žaludeční sliznice. 

Přípravek Bromhexin 8 Berlin-Chemie s jídlem a pitím 
Nejsou zapotřebí žádná zvláštní opatření. 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
S použitím tohoto léku během těhotenství u lidí nejsou dosud žádné zkušenosti; Bromhexin 8 Berlin-
Chemie proto musí být užíván během těhotenství pouze po důkladném posouzení poměru rizika a 
přínosu lékařem, přičemž užívání v prvních třech měsících těhotenství se nedoporučuje. 

Bromhexin prochází do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že účinky na kojené děti nebyly 
dostatečně prozkoumány, Bromhexin 8 Berlin-Chemie se nesmí užívat během období kojení. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nejsou zapotřebí žádná zvláštní opatření. 

Přípravek Bromhexin 8 Berlin-Chemie obsahuje laktózu, glukózu a sacharózu 
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím tohoto přípravku se svým 
lékařem. 
3. JAK SE BROMHEXIN 8 BERLIN-CHEMIE UŽÍVÁ 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování 
Doporučená dávka přípravku je uvedena v následující tabulce. 

Pacient Dávkování 
Dospělí a dospívající starší 14 let 12 obalené tablety 3krát denně (což odpovídá 
2448 mg bromhexin hydrochloridu denně) 
Děti a dospívající ve věku 614 let a pacienti s 
hmotností pod 50 kg 
1 obalená tableta 3krát denně (což odpovídá 24 
mg bromhexin hydrochloridu denně) 

Pro děti do 6 let jsou k dispozici léčivé přípravky s nižším obsahem léčivé látky. 
Při porušené funkci ledvin nebo závažných onemocněních jater by tento lék měl být užíván v 
delších intervalech nebo nižších dávkách. Prosím, zeptejte se na to svého lékaře. 

Způsob podání 
Obalené tablety užívejte po jídle a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny. 
Poznámka: 
Je vhodné dbát na dostatečný příjem tekutin. 

Délka užívání 

Délka užívání se řídí povahou a závažností onemocnění a měla by být stanovena lékařem, který 
Vás léčí. 
Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Bromhexin 8 Berlin-Chemie je příliš silný nebo příliš slabý, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bromhexin 8 Berlin-Chemie, než jste měl(a) 
Při předávkování lze obvykle očekávat projevy onemocnění, které nepřesahují rámec běžných 
nežádoucích účinků. Při závažných projevech onemocnění může být nezbytné monitorování 
krevního oběhu a v případě potřeby léčba zaměřená na projevy onemocnění. 

Pokud dítě spolkne větší množství přípravku Bromhexin 8 Berlin-Chemie, kontaktujte ihned 
lékaře. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Bromhexin 8 Berlin-Chemie 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Jestliže zapomenete užít Bromhexin 8 Berlin-Chemie nebo užijete příliš malé množství, pokračujte 
v užívání přípravku Bromhexin 8 Berlin-Chemie v předepsaném čase další dávky tak, jak je
uvedeno v pokynech pro dávkování. 

Jestliže jste přestal(a) užívat Bromhexin 8 Berlin-Chemie 
Prosím, nepřerušujte léčbu přípravkem Bromhexin 8 Berlin-Chemie bez konzultace se svým 
lékařem. V opačném případě by mohlo dojít ke zhoršení Vašeho onemocnění. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Jestliže se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, ukončete užívání přípravku 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie a je-li to možné, okamžitě vyhledejte svého lékaře. 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
- reakce z přecitlivělosti: kožní vyrážka; otok kůže a sliznice (angioedém); dechová tíseň; svědění; 
kopřivka (urtikaria) 
- horečka 
- nevolnost, bolest břicha, zvracení, průjem 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů) 
- anafylaktické reakce až šok (závažná forma reakce z přecitlivělosti) 
- závažné kožní reakce jako je Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom ve spojitosti s 
použitím bromhexinu (viz také bod 2) 

Při prvních známkách reakce z přecitlivělosti, nebo pokud se objeví nové změny kůže a sliznic, 
přestaňte přípravek Bromhexin 8 Berlin-Chemie užívat a ihned vyhledejte lékaře. 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5. JAK BROMHEXIN 8 BERLIN-CHEMIE UCHOVÁVAT 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Podmínky uchovávání 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co Bromhexin 8 Berlin-Chemie obsahuje 
Léčivou látkou je bromhexini hydrochloridum 8 mg v jedné obalené tabletě. 
Pomocnými látkami jsou: 
Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, 
sacharosa, uhličitan vápenatý, hydrát zásaditého uhličitanu hořečnatého, mastek, chinolinová žluť (E 
104), oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, povidon 25, tekutá glukosa (suchá), karnaubský vosk 

Jak Bromhexin 8 Berlin-Chemie vypadá a co obsahuje toto balení 
Žluté až zelenožluté, na obou stranách mírně vypouklé obalené tablety, uvnitř téměř bílé 
Velikost balení: 25 nebo 50 obalených tablet 
Na trhu nemusejí být uvedeny všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo 

Výrobce: 
Berlin-Chemie AG, 12489 Berlín, Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
28.8.2013