DETTOL 02 % ANTISEPTICKY SPREJ DRM SPR SOL 1X100ML

Kód: 0138352

Popis:

Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej se používá k čištění čerstvých drobných ran a
k likvidaci běžných bakterií, které infikují drobné rány. Tento přípravek není určen ke
zlepšení hojení ran a ani se k němu nepoužívá.
Nesmí se používat na rozsáhlé a těžké rány a je určen pouze k příležitostnému, místnímu a
krátkodobému používání. Smí se používat pouze jednou za 24 hodin.
Je připraven k použití a nevyžaduje žádné ředění.

skladem 1 ks

99 Kč

Podrobný popis produktu DETTOL 02 % ANTISEPTICKY SPREJ DRM SPR SOL 1X100ML

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.


Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls156137/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ
benzalconii chloridum
kožní sprej, roztok
POUZE K VNĚJŠÍMU PODÁNÍ
Důležité informace o některých složkách přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej:
Tento léčivý přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid 0,2 g/100 ml jako léčivou látku a
propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Dettol 0,2 %
antiseptický sprej musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dettol 0,2 % antiseptický
sprej používat
3. Jak se přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ A K ČEMU SE
POUŽÍVÁ
Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej se používá k čištění čerstvých drobných ran a
k likvidaci běžných bakterií, které infikují drobné rány. Tento přípravek není určen ke
zlepšení hojení ran a ani se k němu nepoužívá.
Nesmí se používat na rozsáhlé a těžké rány a je určen pouze k příležitostnému, místnímu a
krátkodobému používání. Smí se používat pouze jednou za 24 hodin.
Je připraven k použití a nevyžaduje žádné ředění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej:
- u dětí mladších 12 měsíců;
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na benzalkonium-chlorid nebo na kteroukoli
další složku přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej;
- není určen k trvalému používání nebo k používání častějšímu, než jednou za 24 hodin.
Věnujte zvláštní pozornost a vyhněte se použití přípravku Dettol 0,2 % antiseptický
sprej:
- okolo očí, uší, pohlavních orgánů nebo v ústech; v případě náhodného kontaktu s očima
vypláchněte oči velkým množstvím studené vody;
- nevdechujte;
- pouze k vnějšímu podání;
- u velkých poranění pokrývajících více než 5 % plochy těla (odhaduje se, že 5 %
odpovídá odřeninám obou kolen a loktů).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Používání přípravku Dettol 0,2 % antiseptický sprej se nedoporučuje při současném používání
jakéhokoli podobného přípravku, protože neexistují žádné studie o účincích při použití spolu
s jinými léky.
Těhotenství a kojení:
Není pravděpodobné, že by používání během těhotenství a kojení bylo spojeno se škodlivými
účinky, protože se přípravek vstřebává kůží minimálně.
Aby nedošlo k požití přípravku kojencem, používání na prsech se v období kojení
nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete během těhotenství nebo
kojení tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej neovlivní Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ POUŽÍVÁ
Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej vždy užívejte podle následujících pokynů, ledaže by
Vám lékař dal jiné pokyny. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Pouze k vnějšímu podání.
Při prvním použití nebo po dlouhém období nepoužívání může být nezbytné rozprašovač
aktivovat tím, že se několikrát stříkne na kapesník nebo podobnou látku, aby se zajistilo, že
na poraněné místo bude nanesena kompletní dávka.
U dospělých a dětí starších 6 let věku: Na každou ránu naneste dávku (1 až 2 stříknutí)
pouze jednou a nechejte působit pět minut. V případě potřeby použijte k odstranění
přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný tampón.
U dětí ve věku mezi 1 rokem a 6 lety: Pokud máte jakékoli obavy, vyhledejte prosím před
použitím přípravku lékaře nebo lékárníka. Na každou ránu naneste dávku (1 stříknutí) pouze

jednou (během jednoho použití lze ošetřit maximálně 4 rány) a nechejte pět minut působit.
V případě potřeby použijte k odstranění přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný
tampón.
Sprej nanášejte ze vzdálenosti od 4 do 15 cm. Nevdechujte.
Mýdlo může sprej deaktivovat, proto jej k mytí rány ošetřované přípravkem Dettol 0,2 %
antiseptický sprej nepoužívejte.
Přípravek lze aplikovat znovu v případě opětovného otevření rány, nicméně není určen
k trvalému používání a smí se používat pouze jednou za 24 hodin maximálně po dobu 3 až
5 dní.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo jakékoli obavy
ohledně svých příznaků, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej způsobovat
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Po místním čištění drobných ran byly hlášeny velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se
u méně než 1 z 10 000 pacientů), které zahrnují svědění kůže, vyrážky, podráždění, pálení,
otok a změnu barvy nebo zarudnutí kůže. Může dojít k reakci v místě použití přípravku, jako
je rozpraskání kůže. V případě výskytu takovýchto reakcí, prosím, přestaňte přípravek
používat a poraďte se s lékárníkem nebo lékařem. Trpíte-li ekzémem, může jej použití
přípravku zhoršit. Bylo hlášeno vypadávání ochlupení.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků přetrvává nebo se vyskytne v závažné míře nebo
pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti,
uvedené na obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej obsahuje:
- Léčivou látkou je benzalconii chloridum 0,2 g/100 ml.
- Pomocnými látkami jsou propylenglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,
dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, borovicová silice, dihydrát dinatriumedetátu,
čištěná voda.
Jak přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej vypadá a co obsahuje toto balení:
Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej je čirý bezbarvý roztok s mírnou borovicovou vůní.
Dodává se v lahvičkách o objemu 10 ml a 100 ml s rozprašovačem.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser (UK) Ltd
103-105 Bath Road
Slough
Berkshire
Velká Británie
Výrobce:
Reckitt Benckiser
Dansom Lane
Hull 8 7DS
Velká Británie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci:
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Atrium Flora, Budova C
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel: +420 227 110 141
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 14.12.2012