DUPHALAC SIR 1X200ML-HDPE

Kód: 0215713

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti zácpě (ATC: A06AD11)

Popis:

K léčbě náhle vzniklé prosté zácpy, tam, kde je třeba měkké stolice, k léčbě salmonelové enteritidy, sanace bacilonosičů. 

skladem 1 ks

78 Kč
89 Kč -12 %

Podrobný popis produktu DUPHALAC SIR 1X200ML-HDPE

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

sp.zn.sukls247606/2011 


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
Duphalac 
667 g/l, perorální roztok 
lactulosum 


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Duphalac musíte užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do několika dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 


V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek Duphalac a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat 
3. Jak se přípravek Duphalac užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Duphalac uchovávat 
6. Další informace 


1. Co je přípravek Duphalac a k čemu se používá 
Co je přípravek Duphalac 
Duphalac obsahuje laxativum (projímadlo) nazývané laktulóza. Změkčuje stolici a usnadňuje její 
odchod tím, že přitahuje do střeva vodu. Do těla se nevstřebává. 
K čemu se přípravek Duphalac používá 
Bez doporučení lékaře se Duphalac může používat k léčbě zácpy (méně časté pohyby střeva, tvrdá 
a suchá stolice), aby se tvořila měkká stolice. Například: 
- máte-li hemoroidy 
- po chirurgickém zákroku na konečníku nebo tlustém střevě 
Pouze po poradě s lékařem se Duphalac může používat k léčbě jaterní encefalopatie, zvané také 
portosystémová encefalopatie (jaterní onemocnění způsobující zmatenost, třes, sníženou hladinu 
vědomí včetně bezvědomí). 


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat 
Neužívejte přípravek Duphalac: 
jestliže jste alergický(á)/přecitlivělý(á) na 
- laktulózu 
- jakýkoli další přidružený cukr (uvedený v bodě 6) 
jestliže trpíte 
- galaktosemií (závažná genetická porucha, kdy nemůžete trávit galaktózu) 
- neprůchodností zažívacího traktu (kromě normální zácpy) 
- perforací (proděravěním) zažívacího traktu nebo existuje-li riziko této perforace 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Duphalac se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Duphalac je zapotřebí 
Prosím, poraďte se před užitím přípravku Duphalac se svým lékařem, jestliže pro Vás platí některá 
z následujících podmínek nebo onemocnění, a to zvláště: 
- jste-li neschopný(á) trávit mléčný cukr (laktózu) 
Neměl(a) byste užívat přípravek Duphalac, jestliže trpíte: 
- nesnášenlivostí galaktózy nebo fruktózy 
- vrozeným nedostatkem laktázy 
- poruchou vstřebávání glukózy a galaktózy 
- trpíte-li nevysvětlitelnou bolestí břicha 
- trpíte-li syndromem projevujícím se žaludečními a srdečními obtížemi neboli Roemheldovým 
syndromem (syndrom, kdy nahromadění plynu v zažívacím traktu nebo poruchy normálního 
průchodu žaludečního obsahu vyvolá/způsobí srdeční obtíže) 
- máte-li cukrovku (diabetes). 
Máte-li diabetes a jste léčeni pro jaterní encefalopatii, Vaše dávka přípravku Duphalac bude vyšší. 
Tato vysoká dávka obsahuje velké množství cukru. Proto bude možná potřeba upravit dávku Vašeho 
antidiabetika. 
Chronické užívání nepřizpůsobených dávek (více než 2-3 měkké stolice za den) nebo nesprávné 
užívání může mít za následek průjem a poruchy elektrolytové rovnováhy. 
Pro pacienty trpící Roemheldovým syndromem (projevujícím se žaludečními a srdečními obtížemi) : 
máte-li po užití přípravku příznaky jako plynatost nebo nadýmání břicha, přestaňte lék užívat a 
poraďte se se svým lékařem. 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek Duphalac déle než dva týdny. 
Během léčby laxativy byste měli pít dostatečné množství tekutin (přibližně 2 l/den, což odpovídá 6-8 
sklenicím). 
Pokud po několika dnech užívání přípravku Duphalac nepozorujete zlepšení Vašeho stavu nebo se 
Vaše příznaky zhorší, poraďte se s lékařem. Zácpa může být příznakem závažného onemocnění. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Laktulóza může zvýšit ztrátu draslíku vyvolanou jinými léky (např. thiazidy, kortikoidy a 
amfotericinem B). Nedostatek draslíku může zesílit účinek srdečních glykosidů. 

Užívání přípravku Duphalac s jídlem a pitím 
Přípravek Duphalac lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Není žádné omezení, co můžete jíst nebo pít. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Přípravek Duphalac může být v těhotenství a během kojení užíván. 

Děti 
Přípravek Duphalac by neměl být běžně podáván kojencům a mladším dětem, protože může narušovat 
normální reflex vyprazdňování. 
Lékař může v určitých případech předepsat přípravek Duphalac dítěti nebo kojenci. V těchto 
případech bude lékař pečlivě kontrolovat léčbu. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Duphalac neovlivní Vaši schopnost bezpečně řídit vozidla nebo obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Duphalac 
Duphalac může obsahovat malá množství mléčného cukru (laktózy), galaktózy, epilaktózy nebo 
fruktózy. 
Jestliže Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte před užitím tohoto léčivého přípravku 
svého lékaře. 


3. Jak se přípravek Duphalac užívá 
Vždy užívejte přípravek Duphalac přesně tak, jak je uvedeno v této příbalové informaci. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Užívejte své dávky každý den ve stejnou dobu. 
Spolkněte léčivo rychle. Nedržte je v ústech. 
Duphalac roztok můžete užívat nezředěný nebo zředěný nějakou tekutinou. Používejte přiloženou 
odměrku. 
Dávkování u zácpy nebo v případech, kdy měkká stolice může mít léčebný přínos 
Dávka se může užívat jednou denně, například během snídaně nebo rozděleně ve dvou denních 
dávkách, za použití odměrky. 
Na základě Vaší odpovědi na léčbu může být úvodní dávka po několika dnech upravena na udržovací 
dávku. Může být potřeba několika dní léčby (2-3 dny), než se projeví léčebný účinek. 

Pacient Úvodní denní dávka Udržovací denní dávka 
Dospělí a dospívající 15-45 ml 15-30 ml 
Děti (7-14 let) 15 ml 10-15 ml 
Děti (1-6 let) 5-10 ml 5-10 ml 
Kojenci do 1 roku až do 5 ml až do 5 ml 
Dávkování u jaterního prekomatu a komatu (jen pro dospělé) 
Úvodní dávka při jaterní encefalopatii je 30 až 45 ml perorálního roztoku 3 až 4krát denně. 
Tuto dávku lze upravit na udržovací dávku tak, abyste měl/a 2-3 měkké stolice za den. 
Užití u dětí 
Užití laxativ u dětí a kojenců má být výjimečné a za lékařského dohledu, protože tyto léky mohou 
narušovat normální reflex vyprazdňování. 
Nedávejte prosím, přípravek Duphalac dětem (< 14 let) bez předpisu lékaře, který bude dítě zároveň 
pečlivě kontrolovat. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Duphalac, než jste měl(a) 
Při předávkování můžete mít průjem a bolest břicha. Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku 
Duphalac, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Duphalac 
Jestliže jste zapomněl(a) vzít si svou dávku přípravku Duphalac, neobávejte se. Vezměte si další 
dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Duphalac 
Pokud Vám přípravek předepsal lékař, neukončujte ani neměňte léčbu, aniž byste se s ním poradil/a. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 


4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Duphalac nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Při užívání přípravku Duphalac byly hlášeny tyto nežádoucí účinky: 
- Plynatost (větry), zvláště během několika prvních dnů léčby. Plynatost obvykle po několika dnech 
vymizí. 
- Nausea (pocit nevolnosti) 
- Zvracení 
- Pokud užijete větší než doporučenou dávku, můžete pocítit bolest břicha a průjem. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 


5. Jak přípravek Duphalac uchovávat 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Nepoužívejte přípravek Duphalac po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na lahvičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 


6. Další informace 

Co přípravek Duphalac obsahuje 
Léčivou látkou přípravku Duphalac je laktulóza. 
Jeden ml přípravku Duphalac perorální roztok obsahuje 667 mg laktulózy. 
Přípravek Duphalac neobsahuje žádné další složky. Může však obsahovat malá množství přidružených 
cukrů, např. laktózy, galaktózy, epilaktózy a fruktózy. 

Jak přípravek Duphalac vypadá a co obsahuje toto balení 
Duphalac je bezbarvá až nažloutlá tekutina, čirá nebo mírně opalizující, viskózní, sladké chuti.. 
Duphalac perorální roztok je dostupný v plastových lahvích o obsahu 200 ml, 300 ml nebo 500 ml, 
s odměrkou. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Abbott Healthcare Products B.V. 
Weesp 
Nizozemsko 

Výrobce 
Abbott Biologicals B.V. 
Olst 
Nizozemsko 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 2.10.2013