EMOXEN GEL DRM GEL 50GM

Kód: 0201701

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů (ATC: M02AA12)

Popis:

Přípravek Emoxen Gel obsahuje léčivou látku naproxen, který působí protizánětlivě. Je vhodný k léčbě bolestivých revmatických i nerevmatických onemocnění pohybového ústrojí. 

skladem > 5 ks

79 Kč
80 Kč -1 %

Podrobný popis produktu EMOXEN GEL DRM GEL 50GM

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls51661/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
EMOXEN GEL 
Gel 
Naproxenum 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Emoxen Gel musíte používat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek Emoxen Gel a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emoxen Gel používat 
3. Jak se přípravek Emoxen Gel používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek Emoxen Gel uchovávat 
6. Další informace 

1. CO JE PŘÍPRAVEK EMOXEN GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Emoxen Gel obsahuje léčivou látku naproxen, který působí protizánětlivě. Je vhodný 
k léčbě bolestivých revmatických i nerevmatických onemocnění pohybového ústrojí. 
Přípravek Emoxen Gel se používá k léčbě poúrazových stavů, jako jsou pohmožděniny, podvrtnutí 
kloubu a poranění měkkých částí kloubů včetně poúrazového zánětu kloubního pouzdra, zánětu šlach 
a svalových úponů. K léčbě bolestivých stavů při degenerativních (způsobených opotřebením) 
kloubních onemocněních a zánětlivých revmatických onemocněních lze Emoxen Gel použít pouze na 
doporučení lékaře. Používá se i v rehabilitační léčbě. 
Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EMOXEN 
GEL POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Emoxen gel 
- jestliže jste alergický/á na léčivou látku naproxen, jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky, 
salicyláty nebo na kteroukoli další složku přípravku Emoxen Gel; 
- jestliže jste někdy měl/a po užití kyseliny salicylové nebo jiných protizánětlivých přípravků 
alergickou reakci, projevující se jako kožní vyrážka nebo obtíže s dýcháním; 
- jestliže máte poraněnou kůži, rány nebo kožní infekci na místě, které potřebujete ošetřit; 
- jestliže jste v třetí třetině těhotenství. 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Emoxen Gel je zapotřebí 
- jestliže máte onemocnění jater, ledvin, srdce nebo vředové onemocnění žaludku či dvanáctníku, 
poraďte se před používáním přípravku Emoxen Gel s lékařem; 
- během používání tohoto přípravku se může objevit přecitlivělost na světlo. Nesmíte proto během 
léčby a ještě 2 týdny po jejím ukončení vystavovat léčená místa přímému slunečnímu záření ani 
ultrafialovému záření v soláriích. 
Přípravek by neměly používat děti do 12 let. 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Bez porady s lékařem 
nenanášejte jiné přípravky na stejná místa jako Emoxen Gel. 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Ženy ve třetí třetině těhotenství nesmí tento léčivý přípravek užívat. Ženy v první a druhé třetině 
těhotenství mohou přípravek používat pouze v závažných případech. Neměly by jej však aplikovat 
dlouhodobě nebo na rozsáhlou oblast kůže. 
Ženy, které kojí, by přípravek Emoxen Gel neměly používat. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK EMOXEN GEL POUŽÍVÁ 
Vždy používejte přípravek Emoxen Gel přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. 
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Emoxen Gel je určen pouze ke kožnímu podání. 
Při poúrazových stavech spojených s bolestí kloubů a svalů (pohmožděniny, podvrtnutí kloubu, 
poranění měkkých částí kloubů včetně následných zánětlivých reakcí) aplikujte přiměřené množství 
gelu na postižené místo 2-6x denně po dobu 7 až 14 dnů. Pokud se obtíže do 7 dnů nezlepší, poraďte 
se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 
dnů. 
Při revmatických onemocněních zánětlivého původu a osteoartróze používejte přípravek pouze na 
doporučení lékaře. Na bolestivé místo aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm se 
použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) 3-4x denně. 
Gel jemně vetřete do kůže, aby se lépe vstřebával. 
Ošetřená místa nesmíte zakrývat neprodyšnou náplastí nebo obvazem. Přípravek nesmíte nanášet na 
velké plochy, poraněnou kůži, rány nebo místa postižená kožní infekcí. 
Přípravek nesmíte nanášet na sliznice a do očí. Pokud by se tak stalo, umyjte postiženou oblast a oči 
vypláchněte větším množstvím vody. 
Po ošetření si umyjte ruce, pokud se přípravek nenanášel přímo na ně. 
Jestliže jste použil/a více přípravku Emoxen Gel, než jste měl/a 
Předávkování přípravkem Emoxen Gel je velmi nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku 
vyhledejte lékaře. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Emoxen Gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Výskyt nežádoucích účinků je velmi malý a reakce, které se mohou vyskytnout, jsou zcela výjimečně 
závažnějšího charakteru. U citlivých pacientů může dojít k místnímu podráždění kůže, které se 
projevuje kožní vyrážkou, zčervenáním, podrážděním a svěděním, ojediněle se může objevit 
přecitlivělost na světlo. 
Během dlouhodobého používání přípravku nanášeného na velké plochy kůže se mohou vyskytnout 
nežádoucí účinky, jako je bolest hlavy, ospalost, průjem a pocit na zvracení. 
V případě vzniku reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) projevující se jako otoky v obličeji a 
dušnost přerušte léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 

5. JAK PŘÍPRAVEK EMOXEN GEL UCHOVÁVAT 
Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn 
před vlhkostí. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek Emoxen Gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Emoxen Gel obsahuje 
- Léčivou látkou je naproxenum. 1 g gelu obsahuje naproxenum 100 mg. 
- Pomocnými látkami jsou chloral-hydrát, levomenthol, ethanol 96%, ethylparaben, karbomer, 
hydroxid sodný a čištěná voda 
Jak přípravek Emoxen gel vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Emoxen Gel je homogenní bílý gel s vůní mentholu. 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ICN Polfa Rzeszów S.A. 
Przemysłowa 2, Rzeszów 
Polsko 
Výrobce 
EMO-FARM Sp. z o.o. 
Ksawerów, Polsko 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 11.4.2012.