ESPUMISAN KAPKY 100 MGML POR GTT EML 1X30ML

Kód: 0130719

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu (ATC: A03AX13)

Popis:

Espumisan je vhodný u obtíží spojených s nadměrným hromaděním plynů v zažívacím traktu, jako je zvýšený odchod střevních plynů konečníkem, nadýmání,pocit tlaku a plnosti v nadbřišku vzniklý nadměrným polykáním vzduchu.

skladem > 5 ks

133 Kč
143 Kč -7 %

Podrobný popis produktu ESPUMISAN KAPKY 100 MGML POR GTT EML 1X30ML

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. 41235/2007
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Espumisan kapky 100 mg/ml,
perorální kapky, emulze
Léčivá látka: simeticonum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Espumisan kapky 100 
mg/ml musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat
3. Jak se Espumisan kapky 100 mg/ml užívají
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat
6. Další informace
1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá
Espumisan kapky 100 mg/ml léčí příznaky plynatosti (nadýmání a zvýšený odchod plynů 
konečníkem) a jsou vhodné pro všechny věkové skupiny pacientů. Způsobují rozpad bublinek plynu 
nacházejících se v potravě a na sliznici zažívacího traktu. Plyny uvolněné tímto způsobem mohou být 
následně vstřebány střevní stěnou nebo odstraněny z těla činností střev.
Použití

Espumisan kapky 100 mg/ml se používají:
- k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. hromadění plynů ve střevech 
(meteorismus), při plynatosti nebo při zvýšené tvorbě střevních plynů po operacích
- k přípravě na zobrazovací vyšetření v oblasti břicha (např. rentgenologické a sonografické
vyšetření, endoskopická vyšetření, jako doplněk suspenzí kontrastních látek).
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat
Neužívejte Espumisan kapky 100 mg/ml
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku simeticon nebo na kteroukoli další
složku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml. Uvědomte si prosím, že se to týká i jiných
osob, kterým podáváte Espumisan kapky 100 mg/ml.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml je zapotřebí
Při nově vzniklých a/nebo přetrvávajících žaludečních obtížích musíte navštívit lékaře, aby mohla být 
zjištěna příčina těchto obtíží a možné základní onemocnění, které vyžaduje jinou léčbu. 
Porada s lékařem je doporučena zejména při podávání přípravku dětem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou známy.
Užívání přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml s jídlem a pitím
Žádná zvláštní upozornění.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Protože nejsou k dispozici žádné klinické údaje o užívání přípravku během těhotenství, užívání 
přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml během těhotenství a kojení se nedoporučuje. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádná zvláštní upozornění.
Důležité informace o některých složkách přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml
Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Jestliže Vám lékař někdy sdělil, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se před užitím tohoto léčivého přípravku s lékařem.
3. Jak se Espumisan kapky 100 mg/ml užívají
Vždy užívejte Espumisan kapky 100 mg/ml přesně podle pokynů uvedených v této příbalové 
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Existují dva způsoby, jak odměřit dávku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml:

V závislosti na velikosti dávky můžete k dávkování použít:
- uzávěr s kapátkem
- odměrku se stupnicí v mililitrech (ml) 
Podrobnější pokyny k používání odměrných pomůcek jsou uvedeny níže v dávkovacích tabulkách. 
Dávkování
Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml dávkujte podle intenzity obtíží.

Obvyklé dávkování je následující:
Při zažívacích obtížích způsobených plyny
Věková skupina Dávkování v kapkách
Kojenci 510 kapek se dá do každé 
lahvičky s kojeneckou výživou
nebo se podá kojenci malou 
lžičkou bezprostředně před 
každým kojením
16 let 10 kapek 35krát denně
614 let 1020 kapek 35krát denně
Mladiství a dospělí 20 kapek 35krát denně
Espumisan kapky 100 mg/ml je možné užívat také po operacích.
Espumisan kapky 100 mg/ml se užívají s jídlem nebo po jídle, a nebo také před spaním, je-li třeba.
Espumisan kapky 100 mg/ml by měly být užívány po celou dobu přetrvávání obtíží.
Espumisan kapky 100 mg/ml mohou být užívány dlouhodobě pouze na radu lékaře.Viz také bod 2 
Čemu musíte věnovat pozornost.
K přípravě na zobrazovací vyšetření 
Dávkování v ml (odměrka)
1 ml 3krát denně po jídle v den před vyšetřením a 
1 ml ráno v den vyšetření

Jako doplněk suspenzí kontrastních látek
Dávkování v ml (odměrka)
24 ml do 1 litru suspenze kontrastní látky (jídla)
pro dvojitě kontrastní zobrazení
K přípravě na vyšetření žaludku a tenkého střeva (endoskopii)
Dávkování v ml (odměrka)
23 ml před endoskopií
Je-li třeba, v průběhu vyšetření může být 
kanálkem endoskopu podáno více emulze, aby se 
odstranily překážející bublinky pěny
Způsob a délka užívání
Před použitím dobře protřepejte!

Používání uzávěru s kapátkem (1025 kapek):
Lahvičku je třeba držet svisle, otvorem kapátka směřujícím dolů. 25 kapek odpovídá 1 ml (což 
odpovídá 100 mg simeticonu).

Používání odměrky:
K šroubovacímu uzávěru lahviček s kapátkem o objemu 30 ml a 50 ml je jako odměrná pomůcka 
přiložena odměrka se stupnicí v mililitrech. Je-li třeba (např. při dávkách 25 kapek a více), může být 
vytažena a použita k odměření dávky místo uzávěru s kapátkem.
Poznámka: Vzhledem k nebezpečí spolknutí musí být odměrka uchovávána mimo dosah dětí.
Jestliže jste užil/a více přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, než jste měl/a
Není pravděpodobné, že by užití nadměrného množství Espumisan kapky 100 mg/ml mělo jakýkoliv 
škodlivý účinek. I velká množství přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml jsou snášena bez obtíží. 
Léčivá látka přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, simeticon, způsobuje rozpad pěny v zažívacím 
traktu čistě fyzikální cestou. Simeticon se nevstřebává a při průchodu střevy není chemicky ani 
enzymaticky měněn.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml
V takovém případě můžete kdykoli užít vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml
Mohlo by dojít k opětovnému výskytu obtíží.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml nebyly dosud 
zaznamenány. Pokud si všimnete nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.
5. Jak Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 
krabičce a štítku za použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce.

Po prvním otevření je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml stabilní po dobu 3 následujících měsíců.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml obsahuje
Léčivou látkou je simeticonum.
1 ml perorální emulze obsahuje simeticonum 100 mg.
Pomocnými látkami jsou makrogol-stearát, glycerol- monostearát 40-50, kyselina sorbová, hydroxid 
sodný ( k úpravě pH), draselná sůl acesulfamu, chlorid sodný, nekrystalizující sorbitol 70% ( E 420), 
karbomer,, dihydrát natrium-citrátu, banánové aroma, čištěná voda. 
Jak Espumisan kapky 100 mg/ml vypadají a co obsahuje toto balení
Espumisan kapky 100 mg/ml je mléčně bílá, slabě viskózní emulze v 30 ml a 50 ml lahvičkách 
z hnědého skla s uzávěrem s kapací vložkou, šroubovacím uzávěrem a odměrným víčkem.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Velká Británie (RMS) Espumisan 100 mg/ml oral drops, emulsion
Bulharsko 100 mg/ml ,
Česká republika Espumisan kapky 100 mg/ml 
Estonsko Espumisan 100 mg/ml
Finsko Espumisan 100mg/ml tipat, emulsio
Maďarsko Espumisan 100 mg/ml belsőleges emulzió
Lotyšsko Espumisan 100 mg/ml emulsija iekšgai lietošanai
Polsko Espumisan 100 mg/ml
Rumunsko Espumisan 100 mg/ml, picături orale, emulsie
Slovinsko Espumisan 100 mg/ml, peroralne kapljice, emulzija
Slovenská republika Espumisan comfort 100 mg/ml perorálne emulzné kvapky
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.7.2010