Exoderil LIQ 10 ml kožní roztok

Kód: 0072928

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Antimykotika pro použití v dermatologii (ATC: D01AE22)

Popis:

zánětlivých kožních plísňových onemocnění (se svěděním i bez svědění).
Přípravek je zvláště vhodný při léčbě mykóz ve vlasaté části hlavy.
Přípravek je vhodný pro dospělé i děti.
Kožní infekce se mohou projevit jako začervenání, svědění, olupování nebo praskliny kůže.
Na nohou se obvykle projevuje popraskáním nebo tvorbou šupin na kůži, ale může se též vyskytnout
mírný otok, puchýřky nebo mokvající vřídky. Houbová infekce na nehtech (uvnitř nebo pod nehtem)
se pozná podle změny tvaru, barvy a struktury nehtu. Nehet zesílí, ztratí lesk a zkroutí se, infekce se
může rozšířit i na okolní nehty.
Na těle, hlavě, krku, obličeji nebo pažích obvykle vypadá jako kruhovité oblasti s červenou vyrážkou,
ale mohou se vyskytovat také šupinaté oblasti způsobující svědění. Na hlavě také jako olupování
pokožky na vlasaté části hlavy v podobě bílých šupinek (lupů).
Dále se může vyskytovat na kůži jako olupující se oblasti, které bělají z důvodu ztráty pigmentace.
Oblasti jsou nápadné zejména v létě, neboť se okolí opaluje normálně. Tato forma onemocnění se
vyskytuje na trupu, krku nebo pažích a může se po měsících znovu objevit, zvláště v době horka a
zvýšeného pocení.
Pokud si nejste jisti příčinou, která způsobuje Vaše onemocnění, prosím, zeptejte se, před použitím
krému, svého lékaře nebo lékárníka, který Vám poradí.

skladem > 5 ks

137 Kč

Podrobný popis produktu Exoderil LIQ 10 ml kožní roztok

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls42983/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Exoderil
kožní roztok
naftifini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Exoderil musíte používat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE PŘÍPRAVEK EXODERIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Exoderil patří do skupiny léčiv zvaných dermatologika, antimykotika.
Exoderil je antimykotický, protizánětlivý kožní roztok k zevnímu použití. Jeho léčivou složkou je
naftifin. Je účinný proti houbám (dermatofytes, t.j. trichofyty, mikrospory a epidermofyty), kvasinkám
(Candida albicans, Pityriasis versicolor), plísním (Aspergillus) a ostatním houbám (např. Sporothrix
schenckii). Proti dermatofytům a různým druhům Aspergillus je naftifin účinný in vitro (ve
zkumavce). Proti kvasinkám je fungicidní (smrtící) a fungistatický (růst zastavující), účinek je odvislý
na daném kmenu. Vedle účinku proti plísním má naftifin také antibakteriální účinek proti různým
grampozitivním a gramnegativním organismům, které se obyčejně vyskytují ve spojení s plísňovým
onemocněním. Klinický účinek naftifinu se projevuje rychlým ústupem příznaků zánětu, zvláště
svědění.
Přípravek se používá k léčbě:
. plísňových onemocnění kůže nebo kožních záhybů,
. meziprstových plísňových onemocnění,
. plísňových onemocnění nehtů,
. onemocnění kůže způsobených kvasinkami,
. léčbě pityriasis versicolor, která je vyvolávána Pityrosporon orbiculare a k léčbě mykóz
způsobených druhotnou bakteriální infekcí,
1. Co je přípravek Exoderil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exoderil používat
3. Jak se přípravek Exoderil používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Exoderil uchovávat
6. Další informace

. zánětlivých kožních plísňových onemocnění (se svěděním i bez svědění).
Přípravek je zvláště vhodný při léčbě mykóz ve vlasaté části hlavy.
Přípravek je vhodný pro dospělé i děti.
Kožní infekce se mohou projevit jako začervenání, svědění, olupování nebo praskliny kůže.
Na nohou se obvykle projevuje popraskáním nebo tvorbou šupin na kůži, ale může se též vyskytnout
mírný otok, puchýřky nebo mokvající vřídky. Houbová infekce na nehtech (uvnitř nebo pod nehtem)
se pozná podle změny tvaru, barvy a struktury nehtu. Nehet zesílí, ztratí lesk a zkroutí se, infekce se
může rozšířit i na okolní nehty.
Na těle, hlavě, krku, obličeji nebo pažích obvykle vypadá jako kruhovité oblasti s červenou vyrážkou,
ale mohou se vyskytovat také šupinaté oblasti způsobující svědění. Na hlavě také jako olupování
pokožky na vlasaté části hlavy v podobě bílých šupinek (lupů).
Dále se může vyskytovat na kůži jako olupující se oblasti, které bělají z důvodu ztráty pigmentace.
Oblasti jsou nápadné zejména v létě, neboť se okolí opaluje normálně. Tato forma onemocnění se
vyskytuje na trupu, krku nebo pažích a může se po měsících znovu objevit, zvláště v době horka a
zvýšeného pocení.
Pokud si nejste jisti příčinou, která způsobuje Vaše onemocnění, prosím, zeptejte se, před použitím
krému, svého lékaře nebo lékárníka, který Vám poradí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EXODERIL
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Exoderil
. jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na naftifin nebo na kteroukoli další složku přípravku
Exoderil (viz bod 6. Další informace).
. přípravek se nesmí používat k ošetření očí a do otevřených ran, neboť obsahuje alkohol.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Nejsou známé interakce přípravku Exoderil s jinými léky.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Při správném používání není znám škodlivý účinek přípravku v těhotenství na plod a při kojení na
novorozence. Naftifin nemá embryotoxický účinek.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK EXODERIL POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Exoderil přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek se používá pouze k ošetření kůže a nehtů.
Jelikož Exoderil rychle proniká do kůže a je přítomen v různých kožních vrstvách v dostatečných
koncentracích, je jej možno používat pro místní léčbu v jedné denní dávce.
Roztok se používá 1krát denně na postižené místo kůže a na jeho okolí, po očištění a osušení.
Při plísňové infekci nehtů se doporučuje používat 2krát denně.
Aby se zabránilo opakování onemocnění, v léčbě by se mělo pokračovat ještě nejméně 2 týdny po
vymizení příznaků nebo po vymizení obtíží.
Celková délka léčby závisí na rozsahu, lokalizaci a charakteru onemocnění a obvykle trvá 2-4 týdny.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Exoderil, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Exoderil nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Po použití přípravku se může ojediněle objevit mírné místní dráždění jako suchost, začervenání
a pálení. Tyto účinky jsou vždy zvratné a není nutné přerušit léčbu. Vyskytnou-li se jakékoliv
nežádoucí účinky, je nutno se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK EXODERIL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Přípravek Exoderil nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Exoderil obsahuje
Léčivá látka: 1 g roztoku obsahuje naftifini hydrochloridum 10 mg.
Pomocné látky: propylenglykol, bezvodý ethanol, čištěná voda.
Jak přípravek Exoderil vypadá a co obsahuje toto balení
Balení: 10 ml nebo 20 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Výrobce
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha; office.cz@sandoz.com
Datum poslední revize: 31.8.2011