FENISTIL ROLL-ON EML 1X8ML0.8MG

Kód: 0015391

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Antipruriginóza, včetně antihistaminik, anestetik, atd. (ATC: D04AA13)

Popis:

Protisvědivý, protialergický přípravek.

Tento produkt v současné době není skladem.
Dotaz na skladnost produktu
Email
Zpráva

Podrobný popis produktu FENISTIL ROLL-ON EML 1X8ML0.8MG

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls27341/2013 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

FENISTIL ROLL-ON 
Kožní emulze 
(Dimetindeni maleas) 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Fenistil Roll-on musíte 
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů u dospělých a do 2 dnů u dětí 
musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Fenistil Roll-on a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenistil Roll on používat 
3. Jak se Fenistil Roll-on používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Fenistil Roll-on uchovávat 
6. Další informace 

1. CO JE FENISTIL ROLL-ON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Co je Fenistil Roll-on 
Fenistil Roll-on je protisvědivý, protialergický přípravek. Účinná látka obsažená ve Fenistilu 
Roll-on je silné antihistaminikum, které má také lokálně anestetické účinky (místně 
znecitlivující). Emulzní základ má chladivé, zklidňující a změkčující účinky. 

K čemu se Fenistil Roll-on používá 
Fenistil Roll-on se používá ke zmírnění svědění při svědivých onemocněních kůže, kopřivce, 
poštípání nebo pokousání hmyzem, při poškození kůže sluncem a u mírných povrchových 
popálenin. 
Fenistil Roll-on zastavuje svědění zablokováním účinku histaminu, což je látka, která se v těle 
uvolňuje při styku s alergenem a vyvolá rozvoj alergické reakce. Protože kožní emulze prostupuje 
snadno do kůže, zmírňuje rychle svědění a podráždění kůže během několika minut. Fenistil Roll-
on má také lokální anestetický účinek. 
Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 měsíců věku i bez doporučení lékaře. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL ROLL-ON 
POUŽÍVAT 

Nepoužívejte Fenistil Roll-on jestliže 
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dimetinden maleát nebo na kteroukoli další složku 
Fenistilu Roll-on (viz oddíl 6 a konec oddílu 2) Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fenistil Roll-on je zapotřebí: 
Rozsáhlejší plochy kůže ošetřené přípravkem nevystavujte slunečnímu záření. V případě 
velmi závažného svědění, nebo rozsáhlejších lézí kontaktujte lékaře 

Děti:U kojenců a malých dětí se nemá používat na rozsáhlých oblastech kůže, zejména pokud na 
nich jsou otevřené nebo zanícené rány. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné 
době, a to včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
. V těhotenství a v období kojení se přípravek nemá nanášet na rozsáhlé oblasti kůže, zejména 
pokud na nich jsou otevřené a zanícené rány. V období kojení nesmí být Fenistil Roll-on nanášen 
na prsní bradavky. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Aplikace přípravku Fenistil Roll-on na kůži neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách Fenistilu Roll-on: 
Fenistil Roll-on obsahuje: 
benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce. 
butylhydroxytoluen, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní 
dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic. 
propylenglykol, který může způsobit mírné místní podráždění kůže. 

3. JAK SE FENISTIL ROLL-ON POUŽÍVÁ 
Vždy používejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů v této příbalové informaci, nebo 
podle pokynů lékárníka. Pokud si nejste jistý/á zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
Pokud lékař neurčí jinak, 2-4krát denně potřete přípravkem postižená místa kůže. Při nanášení 
netlačte na kůži, ani ji neškrábejte. Účinek gelu se začíná projevovat po několika minutách a 
maxima dosahuje po 2-4 hodinách. 

Pokud se Vaše příznaky nezlepší během týdne, či pokud se příznaky Vašeho dítěte nezlepší 
během dvou dnů, poraďte se se svým lékařem. 

Použití u dětí (od 6 měsíců věku) 
U kojenců a malých dětí nenanášejte přípravek na rozsáhlejší kožní plochy (tj. větší než je plocha 
dvou dětských dlaní), obzvláště ne na narušenou nebo zánětlivě změněnou pokožku. 

Jestliže jste použil(a) více Fenistilu Roll-on, než jste měl(a) 
Při náhodném požití přípravku, a to zvláště dítětem, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Fenistil Roll-on nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Méně časté nežádoucí účinky 
(Mohou se vyskytnou u 1 až 10 osob z 1000) 

Suchost kůže, pocit pálení kůže 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 
(Mohou se vyskytnou u méně než 1 osoby z10 000) 
Alergické kožní reakce zahrnující vyrážku a svědění 

Pokud se vyskytnou kožní reakce a nebo se příznaky zhorší, přestaňte přípravek používat a 
kontaktujte lékaře. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. JAK FENISTIL ROLL-ON UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 30° C, chraňte před světlem 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 

Fenistil Roll-on nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co Fenistil Roll-on obsahuje 

- Léčivou látkou je dimetindeni maleas. 1 gram kožní emulze obsahuje 1mg dimetindeni 
maleas 
- Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, benzylalkohol, butylhydroxytoluen, dihydrát 
dinatrium-edetátu,kaprylokaprináty lipidoalkoholů, tekutý parafin, cetomakrogol 1000, 
karbomer 934 P, propylenglykol, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda 

JakFenistil Roll-on vypadá a co obsahuje toto balení 
Skleněná lahvička s PP kuličkou (roll on) a PP šroubovacím uzávěrem, krabička. 
Velikost balení: 1krát 8 ml. 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika 

Výrobce: 
Novartis s.r.o., Ohradní 61, 140 00 Praha 4, Česká republika 
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.2.2013 

Podobné produkty

 • HYDROCORTISON M LECIVA UNG 10GM 1%

  Kód: 0000858

  Při ekzémech, při podráždění kůže kosmetickými a čistícími prostředky, při bodnutí hmyzem, malých sp...

  45 Kč
  skladem 4 ks
 • ZODAC perorální potahované tablety 10X10MG

  Kód: 0066029

  Zodac - štít proti alergii. Lék volně prodejný k léčbě alergické rýmy, svědění, kopřivky u dospělých...

  71 Kč
  skladem 1 ks
 • XYZAL POR TBL FLM 14X5MG

  Kód: 0042952

  K léčbě pacientů u těchto alergických onemocnění: alergická rýma a chronická kopřivka.

  124 Kč
  130 Kč -5% skladem 1 ks