GINGIO TABLETY POR TBL FLM 100X40M

Kód: 0122188

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptika (ATC: N06DX02)

Popis:

K léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti, snížená schopnost soustředění, deprese, závratě, hučení v uších a bolesti hlavy.

skladem > 5 ks

206 Kč
256 Kč -20 %

Podrobný popis produktu GINGIO TABLETY POR TBL FLM 100X40M

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

sp.zn. sukls162287/2013 


Příbalová informace: informace pro uživatele 

GINGIO TABLETY 
potahované tablety 
Ginkgo bilobae extractum siccum normatum 


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
- Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Gingio tablety a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gingio tablety užívat 
3. Jak se přípravek Gingio tablety užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Gingio tablety uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

1. Co je přípravek Gingio tablety a k čemu se používá 

Gingio tablety je fytofarmakum, lék vyvolávající rozšíření cév, antidementivum (lék proti úbytku 
duševních funkcí a schopností), nootropikum (lék zlepšující funkci mozku a jeho metabolismus) v 
potahovaných tabletách k perorálnímu podání. 
Přípravek Gingio tablety je určen k léčbě příznaků při některých poruchách prokrvení mozku a 
končetin. 
Přípravek se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti, 
snížená schopnost soustředění, deprese, závratě, hučení v uších a bolesti hlavy, které vedou ke snížení 
duševních schopností jedince. Užívání přípravku vede k jejich celkovému zlepšení. 
Přípravek je určen především pro pacienty, jejichž poruchy jsou vyvolány degenerativními nebo 
cévními změnami anebo kombinací obou forem. 
Dále lze na doporučení lékaře přípravek použít při zužování končetinových tepen (při tzv. periferní 
arteriální okluzívní chorobě periferních artérií), a to ve stadiu I až II podle Fontaina (se střídavými 
stavy kulhání pro bolest v nohou po ujití určité vzdálenosti). V těchto případech spolu s fyzikální 
terapií, zejména s tréninkem chůze, přípravek může prodloužit délku trasy, kterou pacient ujde bez 
bolesti. 
Dále je přípravek možno užívat při závratích, hučení v uších, ať již cévního původu nebo vyvolaných 
změnami ve vyšším věku. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gingio tablety užívat 

Neužívejte přípravek Gingio tablety 
- Přípravek Gingio tablety nesmíte užívat, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči 
výtažku z jinanu anebo vůči kterékoli jiné složce přípravku. 
- Přípravek neužívejte v těhotenství. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Gingio tablety se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. 
Depresivní rozlady anebo častý výskyt závratí a hučení v uších jsou poruchy zásadně vyžadující 
objasnění příčiny. Přípravek Gingio tablety je určen především pro pacienty s příznaky poruch 
degenerativního nebo cévního původu. 
Jestliže poruchy paměti, poruchy schopnosti soustředění anebo bolesti hlavy přetrvávají déle než tři 
měsíce i přesto, že užíváte přípravek Gingio tablety předepsaným způsobem, poraďte se, prosím, 
určitě se svým lékařem o dalším postupu; potíže by totiž mohly být způsobeny jiným onemocněním, 
vyžadujícím zvláštní diagnózu a léčbu. 
Jestliže léčba Vašeho onemocnění trvá již 3 měsíce, lékař zkontroluje, zda je pokračování v léčbě 
přípravkem Gingio tablety vhodné. 
Přípravek není vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku. 
Jakmile by se objevily kožní vyrážky, trávicí obtíže (nechutenství, zvracení, průjmy, zácpa) anebo 
trvalé bolesti hlavy, musíte se poradit se svým lékařem o dalším postupu. 
Dále se musíte okamžitě poradit s lékařem, jestliže se Vám prudce zhorší sluch. 

Při patologicky zesíleném sklonu ke krvácení (krvácivé stavy) a při současné léčbě antikoagulancii se 
tento léčivý přípravek smí používat pouze po poradě s lékařem. 

Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující jinan by mohly zesilovat sklon ke krvácení, 
musí se jako bezpečnostní opatření tento přípravek před chirurgickým zákrokem vysadit. Pokud 
užíváte extrakty z listů Ginkgo biloba, informujte prosím včas svého lékaře, aby mohl přijmout další 
rozhodnutí. 

O použití těchto přípravků u dětí a dospívajících není k dispozici dostatek studií. Přípravky se proto 
nemají používat u dětí a dospívajících mladších než 18 let. 

Pokud víte, že trpíte záchvaty křečí (epilepsií), poraďte se předtím, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat se svým lékařem. 
Lékaře musíte upozornit, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči některé složce přípravku. 

Děti 
Dětem mladším než 18 let se přípravek Gingio tablety nepodává, protože v této věkové skupině 
neexistuje dostatek zkušeností. 
Starší pacienti mohou přípravek užívat stejně jako pacienti středního věku. 

Další léčivé přípravky a přípravek Gingio tablety 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinky přípravku Gingio tablety a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně 
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo 
které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku 
Gingio tablety užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem. 
Konkrétní případy interakcí dosud nebyly popsány. 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující jinan mohou zvyšovat sklon ke krvácení, 
nesmí se tento léčivý přípravek užívat v těhotenství. 

Tento léčivý přípravek se nesmí kvůli nedostatku studií užívat během kojení. 
Není známo, zda známé složky extraktu přestupují do mateřského mléka. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Gingio tablety nemá nepříznivý vliv na schopnost vykonávat tyto činnosti. 

3. Jak se přípravek Gingio tablety užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití - jinak Vám přípravek 
Gingio tablety nepřinese plný prospěch! 
Dávkování při léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí (poruchy paměti, snížená schopnost 
soustředění, deprese, závratě, hučení v uších a bolesti hlavy, které vedou ke snížení duševních 
schopností jedince): 
- užívá se 3krát denně 1-2 potahované tablety přípravku Gingio tablety (120 až 240 mg suchého 
extraktu denně, rozděleno do tří jednotlivých dávek). 
Dávkování k prodloužení délky trasy bezbolestné chůze při zužování končetinových tepen: 
- užívá se 2krát denně 1,5-2 potahované tablety přípravku Gingio tablety (120 až 160 mg suchého 
extraktu denně, rozděleno do dvou jednotlivých dávek). 
K léčbě závratí a hučení v uších cévního původu nebo vyvolaných změnami ve vyšším věku: 
- užívá se 2krát denně 1,5-2 potahované tablety přípravku Gingio tablety (120 až 160 mg suchého 
extraktu denně, rozděleno do dvou jednotlivých dávek). 
Jak a kdy máte užívat přípravek Gingio tablety? 
Potahované tablety se polykají nerozkousané, společně s malým množstvím tekutiny. 
Přípravek se užívá v pravidelnou denní dobu po jídle. 
Pro půlení tabletu položte na tvrdou podložku zářezem vzhůru a mírně na ni přitlačte palcem. 
Jak dlouho máte přípravek Gingio tablety užívat? 
Při chronických poruchách mozkových funkcí by léčba měla obvykle trvat nejméně 8 týdnů. 
Pro zlepšení chůze při poruše tepenného prokrvení končetin musí léčba trvat nejméně 6 týdnů. 
Při léčbě závrati a hučení v uších léčba delší než 6 až 8 týdnů již nepřináší další prospěch. 
Použití u dětí a dospívajících 
Extrakty z listů Ginkgo biloba nejsou určeny k podávání osobám mladším 18 let věku. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gingio tablety, než jste měl(a) 
Příznaky předávkování výtažkem z jinanu dvoulaločného dosud nebyly popsány; mohly by se objevit 
příznaky uvedené níže jako nežádoucí účinky. 
Specifická antidota při intoxikaci nejsou známa. Léčba bude záviset na klinickém obrazu. 
Pokud jste užil(a) větší dávku než je doporučeno nebo než lékař předepsal, anebo pokud lék omylem 
požilo dítě, poraďte se, prosím, s lékařem o dalším postupu. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gingio tablety 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte až další obvyklou 
dávku v obvyklou dobu. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přípravek Gingio tablety se obvykle dobře snáší, někdy se však mohou objevit určité nežádoucí 
účinky. 

Ohledně četnosti nežádoucích účinků během užívání léčivých přípravků s obsahem Ginkgo biloba 
nelze dát žádné určité informace, protože tyto nežádoucí účinky jsou známy z ojedinělých hlášení 
pacientů, lékařů nebo lékárníků. 

Podle těchto hlášení se během užívání tohoto léčivého přípravku mohou objevit následující nežádoucí 
účinky: 
- Může se objevit krvácení postihující jednotlivé orgány, zejména pokud se současně užívají 
antikoagulancia, jako je warfarin a jeho deriváty, klopidogrel, kyselina acetylsalicylová nebo jiná 
nesteroidní antirevmatika. U hypersenzitivních pacientů se mohou objevit těžké hypersenzitivní 
reakce (alergický šok); navíc se mohou objevit alergické kožní reakce (zarudnutí kůže, otok kůže, 
svědění). 

Postihne-li Vás některý z nežádoucích účinků uvedených výše, Ginkgo biloba znovu neužívejte a 
bezodkladně se poraďte se svým lékařem, který rozhodne o závažnosti a případných nezbytných 
testech. Dále se mohou objevit mírné gastrointestinální obtíže, bolesti hlavy, závratě/točení hlavy 
nebo zesílení již existujícího vertiga/točení hlavy. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků stane závažným nebo pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí 
účinky neuvedené v této příbalové informaci, informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 
Ojediněle byl pozorován výskyt krvácení při dlouhodobém užívání. 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V*. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5. Jak přípravek Gingio tablety uchovávat 

Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Gingio tablety obsahuje 

Léčivou látkou je výtažek z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba). 
1 potahovaná tableta obsahuje: 
Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 - 67:1), 
extrahováno acetonem 60% (V/V) 40 mg 
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sirup tekuté glukosy, 
makrogol 4000, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hypromelosa, sodná sůl karboxymethylškrobu 
(typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172). 

Jak přípravek Gingio tablety vypadá a co obsahuje toto balení 
30, 50, 60, 90, 100 a 120 potahovaných tablet. 
V průběhu skladování může tableta změnit barvu ze žlutobéžové na žlutobéžově hnědou skvrnitou 
barvu. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 

Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, D-39179 Barleben, Německo 
LEK S.A., Domaniewska str. 50C, 02-672, Varšava, Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
12.11.2013