HEPAROID LÉČIVA 30 g mast

Kód: 0003575

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Vazoprotektiva, venofarmaka (ATC: C05BA01)

Popis:

Farmakoterapeutická skupina: Antivarikózní terapie, hepariny a heparinoidy pro lokální aplikaci.
Heparoid Léčiva používají dospělí i děti a mladiství k léčbě zánětů šlach, poúrazových otoků,
zhmožděnin a podvrtnutí, pro zlepšení tvorby jizev po zraněních nebo operacích a ke změkčení tuhých
a vystupujících jizev, dále se používá na doporučení lékaře k místní léčbě zánětů povrchových žil,
zánětů v okolí žil, ke změkčení ztuhlé kůže při žilní nedostatečnosti.
Heparoid Léčiva snižuje srážlivost krve v místě zánětu nebo pohmoždění při úrazu. Zabraňuje tvorbě
krevních sraženin, urychluje vstřebávání krevních výronů, snižuje tvorbu otoků a působí
protizánětlivě. Následně po ústupu otoků a krevních výronů se snižuje pocit napětí a bolesti v místě
zánětu nebo poranění.

skladem 2 ks

88 Kč

Podrobný popis produktu HEPAROID LÉČIVA 30 g mast

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.


Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls57496/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
HEPAROID LÉČIVA
Krém
Heparinoidum
Přečtete si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Heparoid Léčiva musíte
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaře nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Heparoid Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Heparoid Léčiva používat
3. Jak se Heparoid Léčiva používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Heparoid Léčiva uchovávat
6. Další informace
1. CO JE HEPAROID LÉČIVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Farmakoterapeutická skupina: Antivarikózní terapie, hepariny a heparinoidy pro lokální aplikaci.
Heparoid Léčiva používají dospělí i děti a mladiství k léčbě zánětů šlach, poúrazových otoků,
zhmožděnin a podvrtnutí, pro zlepšení tvorby jizev po zraněních nebo operacích a ke změkčení tuhých
a vystupujících jizev, dále se používá na doporučení lékaře k místní léčbě zánětů povrchových žil,
zánětů v okolí žil, ke změkčení ztuhlé kůže při žilní nedostatečnosti.
Heparoid Léčiva snižuje srážlivost krve v místě zánětu nebo pohmoždění při úrazu. Zabraňuje tvorbě
krevních sraženin, urychluje vstřebávání krevních výronů, snižuje tvorbu otoků a působí
protizánětlivě. Následně po ústupu otoků a krevních výronů se snižuje pocit napětí a bolesti v místě
zánětu nebo poranění.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HEPAROID LÉČIVA
POUŽÍVAT
Nepoužívejte Heparoid Léčiva pokud:
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku Heparoidu Léčiva;
- trpíte poruchami krevní srážlivosti
Pokud si nejste jisti, zda začít Heparoid Léčiva používat, poraďte se se svým lékařem.
Zvláštní opatrnosti při použití Heparoidu Léčiva je zapotřebí
Krém se nesmí používat na sliznice, do očí a na otevřené rány.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Heparoid Léčiva nelze používat současně s některými léky pro místní používání, např. s léky s obsahem
tetracyklinu, hydrokortizonu nebo kyseliny salicylové. Bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše
onemocnění současně s tímto krémem jiné volně prodejné léky pro místní používání. Při předepisování
jiných léků upozorněte lékaře, že používáte Heparoid Léčiva.
Užívání Heparoidu Léčiva s jídlem a pitím
Vzhledem k tomu, že přípravek je určen pro zevní použití, nedochází k interakci s potravou.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné ženy mohou používat Heparoid Léčiva pouze krátkodobě na doporučení lékaře, s výjimkou
poslední třetiny těhotenství, kdy se z důvodu možného ovlivnění průběhu porodu (krvácení)
nedoporučuje používat vůbec.
Kojící ženy mohou používat Heparoid Léčiva pouze na doporučení lékaře, a to krátkodobě a na malé
plochy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.
Důležité informace o některých složkách Heparoidu Léčiva
Přípravek obsahuje cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní
dermatitidu). Přípravek obsahuje dále propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže, a
metylparaben a propylparaben, které mohou způsobovat alergické reakce (i opožděné).
3. JAK SE HEPAROID LÉČIVA POUŽÍVÁ
Pokud lékař neurčí jinak, dospělým, mladistvým a dětem se nanáší na postižené místo a jeho okolí 2 -
3x denně asi 1 mm silná vrstva krému, která se lehce vetře do kůže. U žilních onemocnění je možné
přiložit kompresní obvaz. Při rozsáhlých a bolestivých krevních výronech se může zpočátku místo
ošetřené krémem překrýt neprodyšným obvazem, nejlépe přes noc. U bércového vředu se krém vtírá
do jeho okolí. Pokud lékař neurčí jinak, Heparoid Léčiva krém se při těchto onemocněních používá
většinou po dobu 1 -2 týdnů.
Používání Heparoid Léčiva krému při žilních onemocněních je jen součástí komplexní léčby.
Dodržujte ostatní léčebné postupy, které vám doporučil lékař (užívání jiných léků, kompresní léčba
obinadlem nebo punčochou). Pokud při poraněních nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží nebo naopak
dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a obrat‘te se na lékaře. Bez
porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.
Jestliže jste použil(a) více Heparoidu Léčiva, než jste měl(a)
Předávkování přípravkem není popsáno.
Při náhodném požití většího množství krému malým dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení. Je
vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit.
Jestliže jste zapomněla(a) použít Heparoid Léčiva
Použijte přípravek, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v obvyklém dávkování.
Jestliže jste přestal(a) používat Heparoid Léčiva
Pokud lékař neurčí jinak, Heparoid Léčiva krém se používá většinou po dobu 1-2 týdnů.

Pokud při poraněních nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví
nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a obrat‘te se na lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte
přípravek déle než 2 týdny.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Heparoid Léčiva nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
U citlivých pacientů může dojít k místnímu podráždění kůže. Méně často (s frekvencí 0,1-1%) se
může vyskytnout pálení kůže, svědění, zarudnutí či vyrážka.
Vzácně (tj. v 0,01-0,1% případů) se může vyvinout kožní přecitlivělost na heparin, parabeny,
propylenglykol nebo jinou složku přípravku.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK HEPAROID LÉČIVA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Heparoid Léčiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za nápisem použitelné
do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25oC. Chraňte před mrazem
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Heparoid Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je heparinoidum S (100j./mg) 60 mg ve 30 g krému‚
Pomocnými látkami jsou tekutý parafin, tvrdý parafin, cetylstearylalkohol, kyselina stearová, bílý
vosk, monoacylglyceroly nasycených vyšších mastných kyselin, ethoxylované alkoholy (C12 — C14),
propylenglykol, trolamin, metylparaben, propylparaben, čištěná voda.
Jak Heparoid Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Heparoid Léčiva je bílý emulzní krém
Balení obsahuje 30 g krému
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva k.s., Praha Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
19.5.2010