HIRUDOID DRM GEL 1X40GM

Kód: 0100304

Popis:

Hirudoid gel je přípravek, který potlačuje otok a zánět.

Hirudoid gel se používá k místní léčbě
- zranění tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu
- povrchového zánětu žil, pokud není možná kompresní léčba (při ní dochází ke zlepšení odtoku krve žilním systémem dolních končetin prostřednictvím mechanického stlačování žil, např. pomocí elastických obinadel nebo kompresních elastických punčoch)

skladem 2 ks

90 Kč

Podrobný popis produktu HIRUDOID DRM GEL 1X40GM

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Hirudoid
gel
glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Hirudoid gel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Hirudoid gel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid gel užívat
3. Jak se Hirudoid gel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Hirudoid gel uchovávat
6. Další informace


1. Co je Hirudoid gel a k čemu se používá

Hirudoid gel je přípravek, který potlačuje otok a zánět.

Hirudoid gel se používá k místní léčbě
- zranění tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu
- povrchového zánětu žil, pokud není možná kompresní léčba (při ní dochází ke zlepšení odtoku krve žilním systémem dolních končetin prostřednictvím mechanického stlačování žil, např. pomocí elastických obinadel nebo kompresních elastických punčoch)


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hirudoid gel užívat

Neužívejte Hirudoid gel
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku polysulfát glykosaminoglykanu nebo jakoukoli další složku přípravku.
- nepoužívejte přípravek na otevřené rány a poškozenou pokožku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Hirudoid gel je zapotřebí
- přípravek se nesmí dostat do styku s očima a sliznicí
- při povrchovém zánětu žil se přípravek může užívat pouze v případě, že u Vás není možná kompresní léčba (viz bod 1)

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné ovlivnění přípravku s jinými léky není známo.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Žádné škodlivé účinky na nenarozené a kojené děti nebyly dosud při lokálním používání polysulfátu glykosaminoglykanu těhotnými a kojícími ženami hlášeny. Přípravek Hirudoid gel je možné používat v těhotenství a po dobu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Hirudoid nemá žádný vliv na schopnost řídit a ovládat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Hirudoid gel
Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.


3. Jak se Hirudoid gel používá

Vždy používejte přípravek přesně podle instrukcí v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle se gel nanáší 2–3krát denně, v případě potřeby i častěji, na postiženou oblast.
Podle velikosti ošetřovaného místa naneste proužek gelu v délce 3 – 5 cm a jemně jej vetřete do pokožky. 
Jako u ostatních gelů obsahujících alkohol, ošetřenou plochu nesmíte překrýt obvazem. 

Přípravek nanášejte pouze na neporušenou kůži, nesmí přijít do kontaktu s očima a sliznicí.

Hirudoid gel je vhodný také na fyzikální léčebné procedury, jako je fonoforéza a iontoforéza. Při iontoforéze se gel aplikuje pod katodu.

Délka léčby
Při léčbě poranění tupým předmětem je délka léčby obvykle do 10 dnů, u povrchového zánětu žil většinou 1–2 týdny.
Pokud se Vaše příznaky zhoršují nebo se nezlepší po 14 dnech pravidelné léčby, nebo pokud se Vaše příznaky vrátí po ukončení léčby, poraďte se s lékařem.

Prosím, poraďte se s lékařem, pokud máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo slabý.

Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Hirudoid gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

S následující frekvencí se vyskytly nežádoucí účinky:
Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000):
Velmi vzácně se mohou vyskytnout lokální reakce z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže. Většinou se tyto reakce rychle upraví po přerušení léčby.

Neznámé (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):
Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.

Pokud se u Vás objeví některá z reakcí vyjmenovaných výše, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému  lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Hirudoid gel uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Hirudoid gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po prvním otevření je přípravek použitelný 12 měsíců.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Hirudoid gel obsahuje
Léčivá látka: glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice)

100 g gelu obsahuje 300 mg glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey, ekvivalentní 25 000 U.*
* jednotky stanovené pomocí aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT)

Pomocné látky:
Hydroxid sodný, polyakrylová kyselina, isopropylalkohol, propylenglykol, čištěná voda, parfém.

Jak přípravek Hirudoid gel vypadá a co obsahuje toto balení
Transparentní bezbarvý homogenní gel.

Velikost balení: 40 g a 100 g 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo

Výrobci:
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo
Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
5.2.2010

Informace pro pacienta

Jak otevřít tubu
Ochranná folie na otvoru tuby se propíchne hrotem otočeného uzávěru. Uzávěr nasaďte na tubu, zatlačte silně dolů a otočte. Před použitím se přesvědčte, že otvor je zcela volný.
Každá tuba přípravku Hirudoid gel je kontrolována z hlediska správné hmotnosti. Při procesu plnění je pro zajištění uzavření tuby technicky nutné, aby část tuby zůstala prázdná. Prázdný prostor ale nemá žádný vliv na aktuální plnicí hmotnost.