LEVOPRONT SIRUP POR SIR 1X120ML

Kód: 0107231

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti nachlazení a kašli (ATC: R05DB27)

Popis:

Levopront sirup se užívá k symptomatické léčbě suchého dráždivého neproduktivního kašle.

skladem > 5 ks

112 Kč

Podrobný popis produktu LEVOPRONT SIRUP POR SIR 1X120ML

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls52815/2009 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Levopront sirup 
Levodropropizinum 
Sirup k vnitřnímu užití 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Levopront sirup a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levopront sirup užívat 
3. Jak se přípravek Levopront sirup užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek Levopront sirup uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 


1. Co je přípravek Levopront sirup a k čemu se používá 

Přípravek Levopront sirup patří mezi antitusika, což jsou látky tlumící kašel. 
Léčivá látka obsažená v přípravku levodropropizin - mírní kašel bez ovlivnění centra kašle. 

Přípravek Levopront sirup se užívá k symptomatické léčbě (léčba příznaků) suchého dráždivého 
neproduktivního kašle (bez tvorby hlenu). 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dnů. 
Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 2 let. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levopront sirup užívat 

Neužívejte přípravek Levopront sirup: 
- jestliže jste alergický(á) na levodropropizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
- při produktivním kašli (kašel s hlenem). 
- při zhoršené funkci sliznic (Kartagenerův syndrom, ciliární dyskinesie). 
- při těžkých poruchách jater. 
- v průběhu těhotenství. 
- v době kojení. 
- přípravek nesmí užívat děti do 2 let. 

Upozornění a opatření 
- Při vážném poškození funkce ledvin lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře. 
- Velké opatrnosti je dále zapotřebí při podávání levodropropizinu starším pacientům, kteří mají 
obecně změněnou citlivost k různým druhům léčiv. 

Další léčivé přípravky a přípravek Levopront sirup 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Klinické studie neprokázaly žádnou interakci (vzájemné působení) s léky užívanými k léčbě 
onemocnění dýchacích cest, jako jsou beta-2-agonisté, metylxantiny a jejich deriváty, kortikosteroidy, 
antibiotika, mukoregulátory a antihistaminika (léky k léčbě astmatu, zánětu, bakteriální infekce, 
produktivního kašle a alergií). Zvýšené opatrnosti je však třeba dbát při současném užívání 
benzodiazepinů (léky k léčbě epilepsie a psychických poruch) může dojít k zesílení tlumivého 
účinku. 
O vhodnosti současného užívání přípravku Levopront sirup s jinými léky se poraďte s lékařem nebo 
lékárníkem. 

Přípravek Levopront sirup s jídlem a pitím 
Přípravek užívejte mezi jídly a zapijte dostatečným množstvím vody. 

Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
neužívejte přípravek Levopront sirup. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při užívání přípravku Levopront sirup nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti 
vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředit se a koordinaci pohybů. 

Přípravek Levopront sirup obsahuje: 
- parabeny, které mohou způsobit alergické reakce, 
- sacharózu - pokud Vám řekl Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte 
jej, než začnete tento přípravek užívat. 10 ml přípravku obsahuje 4 g sacharózy. To by měli vzít 
v úvahu pacienti trpící cukrovkou. 

3. Jak se přípravek Levopront sirup užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pokud lékař neurčí jinak, je doporučeno toto dávkování: 

Dospělí a děti starší 12 let věku: 
1 odměrku (to je 10 ml, což odpovídá 60 mg levodropropizinu) 3krát denně s intervalem mezi 
dávkami alespoň 6 hodin. 

Děti starší 2 let: 
10 - 20 kg tělesné hmotnosti 3krát denně 3 ml sirupu s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin, 
20 - 30 kg tělesné hmotnosti 3krát denně 5 ml sirupu s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin. 

Levopront sirup je možné naředit polovinou sklenice vody. 
Přípravek užívejte mezi jídly a zapijte dostatečným množstvím vody. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Levopront sirup, než jste měl(a) 
Vyhledejte svého lékaře, který může případně udělat následující opatření: výplach žaludku, užití 
aktivního uhlí, nitrožilní přívod tekutin, event. může být zapotřebí udržování nebo podporování 
životně důležitých funkcí. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Levopront sirup 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Pokud jste si vzali menší dávku, můžete chybějící množství užít tentýž den. Dbejte ale na předepsaný 
časový odstup. Příští dávku užijte v původně stanoveném čase. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Na základě odhadu počtu pacientů vystavených účinkům levodropropizinu podle prodaných balení 
přípravku a na základě počtu spontánních hlášení lze říci, že u méně než jednoho pacienta z 500 000 
se objevil nežádoucí účinek. 

Velmi vzácně (výskyt < 1/10 000) se mohou objevit následující nežádoucí účinky: 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 
Kopřivka, zarudnutí kůže, vyrážka, svědění, otok podkoží, kožní reakce. 
Byl hlášen jeden případ epidermolýzy (odlučování zevní vrstvy kůže epidermis s tvorbou puchýřů) 
s fatálním koncem. 

Gastrointestinální poruchy: 
Bolesti žaludku a břišní oblasti, nevolnost, zvracení, průjem. 
Byly hlášeny dva případy zánětu jazyka a aftové stomatitidy (zánět sliznice dutiny ústní). 
Cholestatická hepatitida (forma žloutenky) a hypoglykemické kóma (bezvědomí v důsledku nízké 
hladiny cukru v krvi) byly hlášeny u starší ženy, která současně užívala perorální hypoglykemika 
(léky na snížení hladiny cukru v krvi). 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: 
Alergické a anafylaktoidní (podobná alergické) reakce, celková malátnost. 
Byly hlášeny jednotlivé případy otoku postihujícího celé tělo, náhlé krátké mdloby a celkové tělesné 
slabosti. 

Poruchy nervového systému: 
Točení hlavy, závratě, třes, mravenčení. 
Byl hlášen jeden případ křečí a jeden případ malého epileptického záchvatu. 

Srdeční poruchy: 
Bušení srdce, zvýšená tepová frekvence, nízký krevní tlak. 
Byl hlášen jeden případ poruchy srdečního rytmu. 

Psychiatrické poruchy: 
Podrážděnost, ospalost, odosobnění. 

Respirační a hrudní poruchy: 
Dušnost, kašel, otok respiračního traktu. 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: 
Celková tělesná slabost a slabost dolních končetin. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

5. Jak přípravek Levopront sirup uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce a platí i pro přípravek po prvním 
otevření. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Levopront sirup obsahuje 
- Léčivou látkou je levodropropizinum, 10 ml sirupu obsahuje 60 mg levodropropizinu. 
- Dalšími pomocnými látkami jsou: sacharóza, methylparaben, propylparaben,kyselina citronová, 
hydroxid sodný, třešňové aroma, čištěná voda. 

Jak přípravek Levopront sirup vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: čirá slámově žlutá tekutina s třešňovou chutí a vůní. 
Velikost balení: 60, 120 a 200 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Dompé Farmaceutici S.p.A. 
Via San Martino 12 
20122 Milano 
Itálie 

Výrobce: 
Dompé s.p.a. 
Via Campo di Pile 
67100 L´Aquila 
Itálie 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.3.2012