LOPERON CPS POR CPS DUR 20X2MG

Kód: 0192853

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Antidiaroika, střevní protizánětlivá a protiinfekční léčiva (ATC: A07DA03)

Popis:

Přípravek Loperon cps je antidiarhoikum (prostředek proti průjmu) v tobolkách. Přípravek Loperon cps se používá k léčení průjmu v případech, kdy není možné léčit vlastní příčinu onemocnění.

skladem > 5 ks

122 Kč
133 Kč -8 %

Podrobný popis produktu LOPERON CPS POR CPS DUR 20X2MG

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls149555/2012 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Loperon cps 
2mg 
Tvrdé tobolky 

Loperamidi hydrochloridum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
- Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je Loperon cps a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loperon cps užívat 
3. Jak se Loperon cps užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Loperon cps uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

1. Co je Loperon cps a k čemu se používá 
Přípravek Loperon cps je antidiarhoikum (prostředek proti průjmu) v tobolkách. 
Přípravek Loperon cps se používá k léčení průjmu v případech, kdy není možné léčit vlastní příčinu 
onemocnění. Dlouhodobé užívání je možné jen pod lékařským dohledem. 

Pokud se do 48 hodin nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loperon cps užívat 
Neužívejte Loperon cps 
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6) 
- trpíte zácpou nebo zpomalenou střevní činností 
- trpíte akutní úplavicí charakterizované krvavými průjmy a vysokou horečkou 
- trpíte akutní ulcerozní kolitidou 
- trpíte bakteriálním zánětem tlustého střeva 
- trpíte pseudomonádovou kolitidou 

Přípravek Loperon cps není určen pro děti mladší než 6 let. 

Upozornění a opatření 
Loperamid je třeba okamžitě vysadit, jakmile by se objevila zácpa, abdominální distenze nebo 
neprůchodnost střev. 
Při průjmu je důležité pečovat o dostatečnou náhradu ztrát vody a solí, a to zejména u dětí. 

Lékaře musíte upozornit, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči kterékoli složce 
přípravku, že trpíte ulcerózní kolitidou anebo obleněním střevní činnosti, že máte krev ve stolici, a 
také, jestliže užíváte anebo jste před nedávnem užíval(a) antibiotika. Také musíte lékaře upozornit, 
jestliže je Vám známo, že trpíte anebo že jste v minulosti trpěl(a) poruchou činnosti jater. 
Dále musíte lékaře upozornit, jestliže jste těhotná anebo kojíte. 
Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v 
minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku Loperon cps. 
U pacientů s AIDS je třeba se před užíváním Loperon cps poradit s lékařem. 

Děti 
Dětem mladším než 6 let není přípravek Loperon cps určen. 

Další léčivé přípravky a Loperon cps 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Při současném podávání loperamidu s chinidinem, ritonavirem, itrakonazolem, ketokonazolem nebo 
gemfibtozilem se silně zvyšuje hladina loperamidu v krvi. Proto je třeba se těmto kombinacím 
vyhnout. 
Loperamid silně zvyšuje hladinu současně podávaného desmopresinu v krvi. 
Je pravděpodobné, že léky zrychlující střevní pasáž mohou vstřebávání a tím i účinky loperamidu 
snížit. 

Přípravek Loperon cps s jídlem a pitím 
Tobolky se užívají nezávisle na jídle, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat 
Loperamid přechází do mateřského mléka. O účincích loperamidu v těhotenství a v období laktace u 
člověka nejsou k dispozici údaje. Proto by se loperamid v průběhu gravidity a v období kojení podávat 
neměl. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při silných průjmech, jaké se léčí přípravkem Loperon cps, bývají občas pocity slabosti, spavosti a 
závratě. Při řízení motorového vozidla a obsluze strojů je nutná obzvláštní opatrnost. 

Přípravek Loperon cps obsahuje laktosu. 

3. Jak se Loperon cps užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Tobolky přípravku Loperon cps polykejte celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím 
tekutiny. Tobolky se užívají nezávisle na jídle a mohou se užívat v libovolnou denní dobu. 

Doporučená dávka přípravku je: 
Dávkování dospělým a dětem ve věku 6 17 let: 
Akutní průjem: 
Počáteční dávka je pro dospělého 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu), pro děti 1 tobolka (2 
mg hydrochloridu loperamidu). Potom pacienti užijí 1 tobolku (2mg) po každé neformované stolici. 
Chronický průjem: 
 
Zahajovací dávkování je 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu) denně pro dospělé a 1 tobolka (2 
mg hydrochloridu loperamidu) denně pro děti. Tato dávka se podává do té doby, až se dosáhne 
frekvence 1 2 pevných stolic denně. To bývá obvykle po dávce 1 6 tobolek (2 12 mg 
hydrochloridu loperamidu). 
Maximální denní dávka při akutním i chronickém průjmu je 8 tobolek (16 mg hydrochloridu
loperamidu) pro dospělé. U dětí se tato dávka určuje v závislosti na tělesné hmotnosti (3 tobolky = 6 
mg na 20 kg) nikdy však nesmí překročit 8 tobolek (16 mg hydrochloridu loperamidu) denně. 
Dávkování pacientům vyššího věku: 
U pacientů vyššího věku není třeba upravovat dávkování. 
Dávkování při poruchách činnosti ledvin: 
U pacientů s poruchou renálních funkcí není třeba upravovat dávkování. 
Dávkování při poškození jaterních funkcí: 
Při použití u pacientů s poruchami činnosti jater mohou přípravek LOPERON užívat jen po poradě 
s lékařem. 

Použití u dětí 
Děti mladší než 6 let: 
Pro děti mladší 6 let není tento přípravek určen. 

Jestliže jste užil(a) více Loperonu cps , než jste měl(a) 
Předávkování přípravkem Loperon cps by se projevilo zácpou, zpomalením činnosti střev, poruchami 
centrálního nervstva - např. křečemi, apatií, spavostí, mimovolnými pohyby svalů, poruchou pohybové 
koordinace a útlumem dýchání (zpomaleným a mělkým dýcháním). 
Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě, 
urychleně se, prosím, poraďte s lékařem o dalším postupu. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Loperon cps 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat Loperon cps 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

Jestliže se při akutním průjmu stav do 48 hodin nezlepšil, přestaňte přípravek užívat a poraďte 
se o dalším postupu s lékařem. 
Při chronickém průjmu užívejte LOPERON cps. pouze na doporučení lékaře, který určí dobu 
léčby. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Velmi časté ( 1/10) 
Časté (1/100 až <1/10) 
Méně časté (1/1 000 až <1/100) 
Vzácné (1/10 000 až <1/1 000) 
Velmi vzácné (<10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 


Systém, orgán Indikace 
Akutní průjem 
(N=2755) 
Chronický 
průjem (N=321) 
Akutní + chronický 
průjem a 
postmarketingové 
zkušenosti 
Poruchy imumitního systému 
Reakce přecitlivělosti 
Anafylaktická reakce (včetně 
anafylaktického šoku), anafylaktoidní 
reakce Vzácně 
Poruchy nervového systému 
Bolesti hlavy 
Závratě 
Ospalost 
Ztráta vědomí, ztuhlost, snížené vědomí, 
zvýšení tlaku (hypertonie), poruchy 
koordinace 

Často 
Méně často 

Méně často 
Často

Často 
Často
Méně často 

Vzácně 

Oční poruchy 
Zúžené zornice 

Vzácně 
Gastrointestinální poruchy 
Zácpa, nevolnost, plynatost 
Bolesti v břiše, abdominální diskomfort, 
sucho v ústech 
Bolesti v nadbřišku, zvracení 
Dyspepsie 
Střevní neprůchodnost , nepříjemné pocity 
na jazyku 
Abdominální distenze 

Často 
Méně často 

Méně často Vzácně 

Často 
Méně často 


Méně často 

Často 
Méně často 

Méně často 
Méně často 
Vzácně 

Vzácně 
Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Vyrážka 
Bulózní erupce (včetně Stevensonova-
Johnsonova syndromu, toxické 
epidermální nekrolýzy a erythema 
multiforme), otok obličeje (angioedém), 
kopřivka, svědění 

Méně často 

Méně často 
Vzácně 
Poruchy ledvin a močových cest 
Zadržování moči 

Vzácně 
Všeobecné poruchy 
Únava 


Vzácně 


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

5. Jak Loperon cps uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: 
. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

Co Loperon cps obsahuje 

- Léčivou látkou je Loperamidi hydrochloridum. 
Pomocnými látkami jsou: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát, černý 
oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), želatina, patentní modř V 
(E 131). 

Jak Loperon cps vypadá a co obsahuje toto balení 

Loperon cps jsou tvrdé želatinové tobolky, vrchní část je tmavě zelená, spodní část je šedá, 
obsahující bílý až téměř bílý prášek. 
Velikost balení: 6, 8, 10 a 20 tobolek 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 
HEXAL AG, Industriestrasse 25, 
D-83607 Holzkirchen, Německo 

Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
LEK S.A., Ul. Domanievska 50 C, 02-672, Varšava, Polsko 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz 
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com. 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
25.7.2012