MAALOX CITRON SUSPENZE POR SUS 20

Kód: 0153536

Popis:

Maalox citron suspenze je přípravek proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). Léčivé látky
obsažené v přípravku mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, která je zodpovědná
za kyselost žaludečního obsahu, a tím se jeho kyselost snižuje.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny,
jako je pálení žáhy, návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do úst (tzv. regurgitace). Na doporučení
lékaře se přípravek užívá k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů sliznice jícnu a může být součástí
léčby žaludečního a dvanácterníkového vředu. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 15 let.

Tento produkt v současné době není skladem.
Dotaz na skladnost produktu
Email
Zpráva

Podrobný popis produktu MAALOX CITRON SUSPENZE POR SUS 20

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.


Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.:sukls75787/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Maalox citron suspenze
perorální suspenze
algedratum, magnesii hydroxidum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Maalox citron suspenze
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Maalox citron suspenze a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maalox citron suspenze užívat
3. Jak se Maalox citron suspenze užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Maalox citron suspenze uchovávat
6. Další informace
1. CO JE MAALOX CITRON SUSPENZE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Maalox citron suspenze je přípravek proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). Léčivé látky
obsažené v přípravku mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, která je zodpovědná
za kyselost žaludečního obsahu, a tím se jeho kyselost snižuje.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny,
jako je pálení žáhy, návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do úst (tzv. regurgitace). Na doporučení
lékaře se přípravek užívá k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů sliznice jícnu a může být součástí
léčby žaludečního a dvanácterníkového vředu. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 15 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAALOX CITRON
SUSPENZE UŽÍVAT
Neužívejte Maalox citron suspenze
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydroxid hořečnatý, hydroxid hlinitý nebo na kteroukoli
další složku přípravku Maalox citron suspenze,
- pokud trpíte závažným onemocněním ledvin,
- jestliže máte vzácnou dědičnou poruchu snášenlivosti cukrů (viz níže „Důležité informace o
některých složkách přípravku Maalox citron suspenze“).
Přípravek nesmí být bez přímého doporučení lékaře podáván dětem mladším než 15 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Maalox citron suspenze je zapotřebí
- pokud hubnete, máte potíže s polykáním či přetrvávající bolesti břicha, které se objevily poprvé
nebo se nedávno změnily, vyhledejte lékaře,

- pokud trpíte poruchou funkce ledvin nebo poruchou hladin fosforu a hořčíku v krvi, přípravek
Maalox citron suspenze můžete užívat pouze na výslovné doporučení lékaře,
- pokud trpíte porfyrií a podstupujete hemodialýzu, užívání přípravku Maalox citron suspenze se
nedoporučuje.
Přípravek není určen k dlouhodobému užívání.
Jestliže Vaše obtíže trvají více než 10 dní nebo se zhorší, navštivte lékaře, který vyšetří příčinu nemoci a
stanoví odpovídající léčbu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Maalox citron suspenze a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat.
Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to
i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek může snižovat vstřebávání velké většiny současně užívaných léků, jako jsou H2
antihistaminika, antituberkulotika (isoniazid, ethambutol), betablokátory (atenolol, metoprolol,
propranolol), chlorochin, cykliny, diflunisal, digoxin, bisfosfonáty, fexofenadin, soli železa,
fluorochinolony, fluorid sodný, glukokortikoidy (prednisolon, dexamethason), indometacin,
ketokonazol, lanzoprazol, linkosamidy, fenothiazinová neuroleptika, penicilamin, fosfor, kayexalát
(natrium-polystyrensulfonát), tyroxin. Mezi užitím přípravku Maalox citron suspenze a užitím těchto
léků se doporučuje časový odstup nejméně 2 hodiny.
Při současném užívání přípravku Maalox citron suspenze a salicylátů může dojít ke zvýšenému
vylučování salicylátů ledvinami v důsledku snížení kyselosti (alkalizace) moči.
Při současném užívání přípravku Maalox citron suspenze a chinidinu může dojít ke zvýšení hladiny
chinidinu v krvi, což může vést k předávkování chinidinem.
Současné užívání hydroxidu hlinitého a citrátů může mít za následek zvýšenou hladinu hliníku v krvi,
zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V průběhu těhotenství užívejte přípravek Maalox citron suspenze pouze na výslovné doporučení Vašeho
lékaře. Přípravek by měl být užíván během těhotenství pouze v nutných případech.
Je třeba brát v úvahu přítomnost hliníku a hořčíku, které mohou ovlivnit vyprazdňování:
- soli hydroxidu hořečnatého mohou vyvolat průjem,
- soli hliníku vyvolávají zácpu a mohou zhoršit zácpu, která se často vyskytuje během
těhotenství.
Pokud Vám lékař řekl, že přípravek v průběhu těhotenství můžete užívat, neužívejte jej ve vysokých
dávkách nebo po dlouhou dobu.
V kojení se může během léčby pokračovat.
Důležité informace o některých složkách přípravku Maalox citron suspenze
Přípravek obsahuje sacharózu a sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE MAALOX CITRON SUSPENZE UŽÍVÁ
Léčba bez porady s lékařem:
Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny,
jako je pálení žáhy nebo návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do úst.
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek užívejte přesně podle pokynů v této příbalové informaci.
Dospělí a mladiství od 15 let obvykle užívají pravidelně při obtížích 1-2 sáčky. Přípravek lze užívat
maximálně 6krát denně, a to mezi jídly a večer před ulehnutím; nesmí se překročit maximální denní
dávka 12 sáčků.
Jestliže obtíže přetrvávají více než 10 dní nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.
Léčba na doporučení lékaře:
Přípravek vždy užívejte přesně podle pokynů Vašeho lékaře.
Obvyklé dávkování je následující:
Dospělí a mladiství od 15 let obvykle užívají pravidelně při obtížích 1-2 sáčky. Přípravek lze užívat
maximálně 6krát denně, a to mezi jídly a večer před ulehnutím; nesmí se překročit maximální denní
dávka 12 sáčků.
Před použitím sáček pečlivě promněte. Suspenzi užívejte přímo ze sáčku, bez ředění.
Přípravek není určen k dlouhodobému užívání. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 2
týdny.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Maalox citron suspenze nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky přípravku Maalox citron suspenze jsou méně časté, tj. postihují méně než 1 ze 100
pacientů. Při nadměrném užívání přípravku se může vyskytnout průjem nebo zácpa.
Při dlouhodobém užívání nebo užívání vysokých dávek může dojít ke snížení vstřebávání fosfátů ze
zažívacího traktu, což může způsobit poruchy metabolismu vápníku a fosforu až měknutí kostí.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK MAALOX CITRON SUSPENZE UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Maalox citron suspenze obsahuje
- Léčivými látkami jsou algedratum 460 mg, což odpovídá aluminii oxidum 230mg a magnesii
hydroxidum 400 mg v 1 sáčku.
Pomocnými látkami jsou prostý sirup (64%), nekrystalizující sorbitol (70%) ekv., sorbitol (E 420),
xanthamová klovatina, guar, chlorid sodný, aroma citroníku lime, chlorid sodný.
Jak Maalox citron suspenze vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: Bílá až slabě žlutá homogenní suspenze.
Velikost balení: 20 sáčků po 4,3 ml suspenze
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o. Praha, Česká republika
Výrobce:
A. Nattermann & Cie. GmbH, Kolín, Německo
sanofi-aventis S.p.A., Origgio, Itálie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
27.4. 2011

Podobné produkty

 • ANACID SUS 12X5ML

  Kód: 0045310

  Přípravek ANACID pomáhá při pálení žáhy, nadýmání a žaludečních potížích.Jedná se o směs slabě bazic...

  55 Kč
  skladem 2 ks
 • RANISAN 75 MG perorální potahované tablety 10 ks

  Kód: 0058292

  Ranisan   75 mg  patří do skupiny léků, které snižují tvorbu kyselé žaludeční šťávy. Rychle se vstře...

  74 Kč
  77 Kč -4% skladem 4 ks
 • Rennie Spearmint bez cukru žvýkací tablety 36ks

  Kód: 0047924

  Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety jsou léčivým přípravkem, který chránísliznici žaludku a t...

  89 Kč
  skladem 4 ks