MUCOBENE 600MG GRA 10X3GM600MG-SA

Kód: 0094972

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti nachlazení a kašli (ATC: R05CB01)

Popis:

Užívá se při léčbě akutních i chronických onemocněních dýchacích cest provázených tvorbou hustého a vazkého hlenu.

Tento produkt v současné době není skladem.
Dotaz na skladnost produktu
Email
Zpráva

Podrobný popis produktu MUCOBENE 600MG GRA 10X3GM600MG-SA

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls66078/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
MUCOBENE 600 mg
(Acetylcysteinum)
zrněný prášek pro přípravu perorálního roztoku
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek MUCOBENE 600 
mg užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek MUCOBENE 600 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MUCOBENE 600 mg užívat 
3. Jak se přípravek MUCOBENE 600 mg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek MUCOBENE 600 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK MUCOBENE 600 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Acetylcystein, léčivá látka přípravku, snižuje vazkost průduškového hlenu a tím usnadňuje jeho 
vykašlávání.
Mucobene 600 mg se užívá při léčbě akutních (náhlých) i chronických (vleklých) onemocnění 
dýchacích cest provázených tvorbou hustého a vazkého hlenu.
Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat dospělí, mladiství a děti od 14 let při akutních 
onemocněních dýchacích cest, jako jsou akutní zánět průdušek, hrtanu nebo průdušnice. 
Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických zánětů průdušek, hrtanu nebo průdušnice, dále 
u bronchiektázií (chorobné rozšíření průdušek), průduškového astmatu, astmoidní bronchitidy (zánět 
průdušek podobný astmatu), zánětu průdušinek, u mukoviscidózy (onemocnění s poruchou 
zkapalňování hlenů) a dále u krčních, nosních a ušních onemocnění, jako jsou laryngitida (zánět 
hrtanu), akutní a chronická sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin) a zánět středního ucha s 
městnáním výpotku.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti starší než 14 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MUCOBENE 600 mg 
UŽÍVAT 
Neužívejte přípravek MUCOBENE 600 mg: 
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku. 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MUCOBENE 600 mg je zapotřebí:
Při vykašlávání řídkého hlenu není podávání přípravku účinné.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Při současném užívání přípravku Mucobene 600 mg s antitusiky (léky potlačujícími kašel) může na 
základě útlumu kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení hlenu v dýchacích cestách. Pro 
současné užívání přípravku Mucobene 600 mg a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a 
jejich současné užívání je možné pouze na doporučení lékaře.
Při současném užívání tetracyklinu (antibiotikum k léčbě infekcí) se musí přípravek užívat s odstupem 
nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik. 
Užívání přípravku MUCOBENE 600 mg s jídlem a pitím
Granulát se rozmíchá a nechá rozpustit ve sklenici vody, čaje nebo ovocné šťávy a poté se vypije celý 
obsah sklenice. Po dobu užívaní přípravku je vhodné hodně pít, protože příjem tekutin podporuje 
uvolňování hlenu acetylcysteinem.
Přípravek se doporučuje užívat po jídle. 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře jen tehdy, je-li to nezbytně 
nutné.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na pozornost. 
Důležité informace o některých složkách přípravku Mucobene 600mg
Přípravek obsahuje sacharosu. Bylo-li u Vás zjištěno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, 
kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat. 
3. JAK SE MUCOBENE 600 mg UŽÍVÁ
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Léčba bez porady s lékařem:
Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě akutního zánětu průdušek, hrtanu nebo průdušnice.
Obvyklá dávka přípravku u dospělých, mladistvých a dětí od 14 let je 1 sáček jedenkrát denně
(odpovídá 600 mg acetylcysteinu). 
Délka léčby u těchto onemocnění se obvykle pohybuje mezi 5-7 dny. Bez porady s lékařem přípravek 
neužívejte déle než 7 dní.
Pokud se Vaše příznaky onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů od zahájení léčby, přestaňte 
přípravek užívat a poraďte se s lékařem. 
Léčba na doporučení lékaře:
U chronických onemocnění dýchacích cest a u krčních, nosních a ušních onemocnění se přípravek 
užívá pouze po poradě a na doporučení lékaře. Dávkování i délku léčby určí vždy lékař. Léčba trvá
většinou delší dobu, u mukoviscidózy by měla léčba trvat několik týdnů.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku MUCOBENE 600 mg je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku MUCOBENE 600 mg, než jste měl(a), nebo při náhodném 
požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i MUCOBENE 600 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.
Ojediněle se může vyskytnout pálení žáhy, nevolnost, zvracení, průjem. Vzácně může dojít k 
alergickým reakcím (svědění, kopřivka, vyrážka). U pacientů s přecitlivělostí může přípravek vyvolat 
zánět sliznice ústní a nosní dutiny.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
5. JAK PŘÍPRAVEK MUCOBENE 600 mg UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30°C..
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Mucobene 600 mg obsahuje 
Léčivou látkou je acetylcysteinum 600 mg v jednom sáčku se 3 g zrněného prášku pro přípravu 
perorálního roztoku..
Pomocné látky:Sacharosa, pomerančové aroma v prášku, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina 
vinná, chlorid sodný. 
Jak přípravek Mucobene 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je bílý až téměř bílý homogenní prášek s vůní po ovoci.
Velikost balení: 7, 8, 10, 30 sáčků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
ratiopharm CZ, s.r.o.
Bělehradská 54
120 00 Praha 2
www.ratiopharm.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
19.1.2011

Podobné produkty

 • BROMHEXIN 8 BERLIN-CHEMIE DRG 25X8MG

  Kód: 0051621

  Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého, v...

  55 Kč
  58 Kč -5% skladem 5 ks
 • BROMHEXIN 8 GTT 20ML 8MGML

  Kód: 0090991

  Bromhexin 8 KM kapky je léčivý přípravek ke zkapalňování a rozpouštění hlenu při onemocněních dýchac...

  44 Kč
  58 Kč -24% skladem > 5 ks
 • AMBROBENE TBL 20X30MG

  Kód: 0094918

  Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambrobene, patří do skupiny expektorancií a mukolytik. Svým působen...

  54 Kč
  55 Kč -2% skladem > 5 ks