NUROFEN PRO DETI 4% JAHODA POR SUS 1X100ML

Kód: 0147943

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva (ATC: M01AE01)

Popis:

Nurofen pro děti 4 % jahoda je určený ke krátkodobé léčbě: horečky (včetně postvakcinační horečky, tj. horečky po očkování) mírných až středně silných bolestí. 

skladem > 5 ks

172 Kč

Podrobný popis produktu NUROFEN PRO DETI 4% JAHODA POR SUS 1X100ML

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

sp.zn.sukls68747/2013 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Nurofen pro děti 4 % jahoda 
perorální suspenze 
ibuprofenum 
pro děti od 6 do 12 let 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nurofen pro děti 4 % jahoda musíte 
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Nurofen pro děti 4 % jahoda a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti 4 % jahoda užívat 
3. Jak se Nurofen pro děti 4 % jahoda užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Nurofen pro děti 4 % jahoda uchovávat 
6. Další informace 


1. CO JE NUROFEN PRO DĚTI 4 % JAHODA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Ibuprofen patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných nesteroidní antiflogistika (non-steroidal anti-
inflammatory drugs, NSAIDs). Tyto přípravky působí tak, že mění odpověď těla na bolest, zánět a 
zvýšenou teplotu těla. 

Přípravek Nurofen pro děti 4 % jahoda je určený ke krátkodobé léčbě: 
horečky (včetně postvakcinační horečky, tj. horečky po očkování); 
mírných až středně silných bolestí (bolest hlavy, bolest v krku, bolest zubů, bolesti při podvrtnutí 
nebo zhmoždění). 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NUROFEN PRO DĚTI 4 % 
JAHODA UŽÍVAT 

Nepodávejte Nurofen pro děti 4 % jahoda dětem: 
jestliže jsou alergické (přecitlivělé) na ibuprofen nebo na jiné léčivé přípravky proti bolesti ze 
skupiny nesteroidních antiflogistik (NSAIDs) nebo na kteroukoli další složku přípravku (pro další 
informace viz bod 6); 
jestliže měly někdy po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAIDs dušnost, astma, 
vodnatou rýmu nebo kopřivku; 
jestliže měly někdy v souvislosti s předchozím užitím NSAIDs krvácení nebo perforace 
(proděravění) v zažívacím traktu; 
jestliže nyní mají nebo měly v minulosti opakující se vředy žaludku / dvanáctníku (peptické 
vředy) nebo krvácení (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace - vředu nebo krvácení); 
jestliže mají závažné selhání jater, ledvin nebo srdce; 
jestliže mají krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení) nebo jiné aktivní krvácení; 
jestliže mají poruchy srážlivosti krve, protože ibuprofen může prodloužit čas krvácení; 
jestliže mají neobjasněné poruchy krvetvorby. 

Jestliže tento přípravek užívá dospělá žena, neužívejte ho během posledních 3 měsíců těhotenství. 

Zvláštní opatrnosti při použití Nurofen pro děti 4 % jahoda je zapotřebí, pokud Vaše dítě: 
užívá kterýkoli jiný přípravek proti bolesti ze skupiny NSAIDs nebo kyselinu acetylsalicylovou 
v denní dávce převyšující 75 mg; 
má onemocnění kůže (systémový lupus erythematodes (SLE)) nebo smíšené onemocnění 
pojivové tkáně); 
má nebo někdy mělo onemocnění střev (ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu chorobu), protože 
tato onemocnění se mohou zhoršit (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky); 
mělo někdy vysoký krevní tlak a/nebo srdeční selhání; 
má sníženou funkci ledvin; 
má onemocnění jater; 
opatrnosti je třeba, pokud dítě současně užívá jiné přípravky, které by mohly zvyšovat riziko 
vředů nebo krvácení, jako jsou perorální kortikosteroidy (jako je prednisolon), léky proti srážení 
krve (jako je warfarin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky na depresi) 
nebo látky snižující krevní srážlivost (jako je kyselina acetylsalicylová); 
užívá jiná NSAIDs (včetně tzv. selektivních inhibitorů cyklooxygenázy, jako je celekoxib nebo 
etorikoxib), protože současnému užívání těchto léků je třeba se vyhnout; 
nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu; 
obecně časté užívání (několika druhů) léků proti bolesti může vést k trvalým závažným 
problémům s ledvinami; 
má nebo mělo astma, chronickou rýmu, nosní polypy nebo alergické onemocnění, může se u něj 
vyskytnout dušnost; 
velmi vzácně byly v souvislosti s používáním NSAIDs hlášeny závažné kožní reakce (jako je 
Stevens-Johnsonův syndrom); užívání přípravku Nurofenu pro děti 4 % jahoda je třeba 
okamžitě ukončit při prvním výskytu kožní vyrážky, poškození sliznic nebo jakýchkoliv jiných 
příznaků alergických reakcí; 
pokud má Vaše dítě problémy se srdcem, pokud prodělalo cévní mozkovou příhodu nebo se 
domníváte, že by mohlo být vystavené riziku těchto onemocnění (např. pokud má vysoký krevní 
tlak, cukrovku nebo vysoký cholesterol), poraďte se o léčbě s ošetřujícím lékařem nebo 
lékárníkem; 
během neštovic (varicela) se doporučuje vyhnout se užívání přípravku Nurofen pro děti 4 % 
jahoda; 
právě podstoupilo větší chirurgický zákrok; 
je dehydratované, protože existuje zvýšené riziko problémů s ledvinami; 
léky, jako je Nurofen pro děti 4 % jahoda, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo 
mozkových cévních příhod; riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a 
dlouhá doba léčby; proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby (3 dny). 

Krvácení v trávicím traktu, vředy nebo proděravění sliznice, které mohou být smrtelné, byly 
zaznamenány v souvislosti se všemi NSAIDs kdykoli během léčby, a to s varovnými příznaky nebo bez 
nich nebo s předchozí anamnézou závažných příhod postihujících trávicí ústrojí. Pokud se vyskytne 
krvácení v trávicím traktu nebo ulcerace, léčbu je třeba okamžitě ukončit. Riziko krvácení v trávicím 
traktu, vředů nebo proděravení sliznice je vyšší se zvyšujícími se dávkami NSAIDs, u pacientů 
s překonaným vředem, především komplikovaným krvácením nebo proděravením (viz bod 2 
Nepodávejte Nurofen pro děti 4 % jahoda) a u starších osob. Tito pacienti mají začít léčbu co 
nejnižší dostupnou dávkou. U těchto pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkou 
dávkou kyseliny acetylsalicylové nebo jinými léky, které pravděpodobně zvyšují gastrointestinální 
riziko, se má zvážit kombinovaná léčba protektivními látkami (např. misoprostolom nebo inhibitory 
protonové pumpy). 

NSAIDs, jako je ibuprofen, mohou maskovat příznaky infekce a horečky. 

Pokud se kterékoliv z výše uvedených onemocnění vyskytuje u Vašeho dítěte, poraďte se před 
použitím Nurofen pro děti 4 % jahoda se svým lékařem. 

Jestliže tento přípravek užívá dospělý člověk: 
Starší osoby: 
U starších osob je zvýšené riziko nežádoucích účinků při užívání NSAIDs, především krvácení a 
proděravění trávicího ústrojí. Pro více informací viz bod 4 Možné nežádoucí účinky. 

Pacienti, u kterých v minulosti došlo ke krvácení, vředům nebo proděravění v oblasti zažívacího ústrojí, 
především starší osoby, mají hlásit jakékoliv neobvyklé příznaky v oblasti zažívacího ústrojí (obzvlášť 
krvácení v trávicím traktu), a to především na počátku léčby. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, pědevším jestli užívá: 
kortikosteroidy (jako je prednisolon), protože mohou zvýšit riziko vředů nebo krvácení v oblasti 
zažívacího ústrojí; 
jiný přípravek NSAIDs (včetně inhibitorů COX-2, jako je celekoxib nebo etorikoxib); 
antikoagulancia (léky proti srážení krve) (např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin), 
některé léky proti vysokému krevnímu tlaku (ACE- inhibitory např. kaptopril, beta-blokátory, 
antagonisté angiotenzinu II), a dokonce některé další léky, které mohou ovlivňovat nebo mohou 
být ovlivněné léčbou ibuprofenem; proto se před použitím ibuprofenu s jinými léky vždy poraďte 
s lékařem; 
antiagregační látky (jako je kyselina acetylsalicylová) a selektivní inhibitory zpětného 
vychytávání serotoninu (léky na depresi), protože se může zvýšit riziko nežádoucích účinků 
v oblasti trávicího ústrojí; 
léky na vysoký krevní tlak a močopudné léky (diuretika), protože NSAIDs mohou oslabit účinky 
těchto léků a mohou představovat zvýšené riziko pro ledviny; v tomto případě se ujistěte, že 
Vaše dítě pije během dne dostatek tekutin; 
lithium (lék na depresi), protože se účinek lithia může zvýšit; 
methotrexát (lék na rakovinu nebo revmatismus), protože se účinek methotrexátu může zvýšit; 
takrolimus (lék na potlačení imunitní reakce), protože je zvýšené riziko toxického poškození 
ledvin; 
cyklosporin (lék na potlačení imunitní reakce po transplantaci), protože existuje zvýšené riziko 
toxického poškození ledvin; 
zidovudin (lék na léčbu AIDS), protože užívání přípravku Nurofen pro děti 4 % může u HIV+ 
hemofiliků vést k zvýšenému riziku krvácení do kĺoubu nebo krvácení, které vede k otokům; 
deriváty sulfonylmočoviny: klinická vyšetření prokázala interakce mezi NSAIDs a antidiabetiky 
(deriváty sulfonylmočoviny); ačkoli zatím nebyly popsány interakce mezi ibuprofenem a deriváty 
sulfonylmočoviny, preventivně se při současném užívání doporučují kontroly hodnot glukózy 
v krvi; 
probenecid a sulfinpyrazon, neboť mohou prodloužit účinek ibuprofenu zpomaleným 
vylučováním ibuprofenu; 
digoxin, fenytoin a lithium: ibuprofen může zvýšit plazmatické koncentrace těchto léků; 
chinolonová antibiotika, protože užívání těchto léků a NSAIDs může zvýšit riziko křečí; 
cholestyramin, protože může dojít ke zpomalení a poklesu vstřebávání NSAIDs; 
vorikonazol a flukonazol, protože tyto léky mohou zvyšovat expozici NSAIDs. 

Jestliže tento přípravek užívá dospělý člověk: 
Těhotenství a kojení: 
Těhotenství: 
Pokud otěhotníte během užívání přípravku Nurofen pro děti 4 %, oznamte to svému lékaři. Neužívejte 
tento přípravek v průběhu posledních 3 měsíců těhotenství. Vyvarujte se užívání tohoto přípravku 
během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud Vám Váš lékař nedoporučil jinak. 

Kojení: 
Pouze malé množství ibuprofenu a jeho metabolitů přechází do mateřského mléka. Protože doposud 
nejsou známy žádné škodlivé účinky na dítě, není obvykle během krátkodobého používání ibuprofenu 
v doporučeném dávkování potřeba kojení přerušit. 

Fertilita u žen: 
Nurofen pro děti 4 % jahoda patří do skupiny léků (NSAIDs), které mohou narušit fertilitu (plodnost) 
žen. Tento účinek je po vysazení léčby reverzibilní (vratný). 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Při krátkodobém užívání nemá tento přípravek žádný nebo jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit a 
obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách Nurofen pro děti 4 % jahoda: 
Nurofen pro děti 4 % jahoda obsahuje tekutý maltitol. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte 
některé cukry, kontaktujte před užitím tohoto přípravku svého lékaře. 

3. JAK SE NUROFEN PRO DĚTI 4 % JAHODA UŽÍVÁ 

Vždy užívejte Nurofen pro děti 4 % jahoda přesně podle pokynů uvedených v této 
příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 

Perorální podání. 

Obvyklé dávkování při bolesti a horečce: 
Věk dítěte 
(Tělesná hmotnost) 
Jednotlivá dávka Jak často během 
24 hodin?* 
6 - 9 let (20 - 30 kg) 5 ml 3-krát 
9 12 let (30 - 40 kg) 7,5 ml (použijte lžičku dvakrát: 
1 x 5 ml + 1 x 2,5 ml) 
3-krát 
*Jednotlivé dávky se mají podávat přibližně každých 6 až 8 hodin. 

Přípravek není určený k použití u dětí mladších 6-ti let nebo s tělesnou hmotností nižší 
než 20 kg. 

Pacientům s citlivým žaludkem se doporučuje užívat přípravek Nurofen pro děti 4 % jahoda s jídlem. 

VAROVÁNÍ: Nepřekračujte stanovené dávkování. 

Způsob podání pomocí lžičky: 
1. Lahvičku důkladně protřepejte. 
2. Použijte ten konec lžičky, který odpovídá požadované dávce. 
3. Nalijte lék na lžičku. 
4. Vložte lžičku do úst dítěte a dávku podejte. 
5. Po použití zašroubujte uzávěr. Umyjte lžičku v teplé vodě a nechte ji osušit. 

Délka léčby: 
Tento lék je určený jen ke krátkodobému užívání. Pokud příznaky u dítěte přetrvávají déle než 3 dny, 
poraďte se s lékařem. 

Pokud se příznaky zhorší, poraďte se s lékařem. 

Jestliže Vaše dítě užilo více přípravku Nurofen pro děti 4 % jahoda, než mělo: 
Jestliže jste náhodně podali nebo užili více přípravku Nurofen pro děti 4 % jahoda, než je doporučená 
dávka, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Příznaky předávkování mohou být nevolnost, zvracení, 
bolest břicha, bolest hlavy, závrať, ospalost, záškuby očí, rozmazané vidění, zvonění v uších a zřídka i 
nízký krevní tlak, změny složení krve, problémy s ledvinami a ztráta vědomí. 

Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě zapomněli užít Nurofen pro děti 4 % jahoda: 
Nezdvojujte následující dávku, aby jste nahradili vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít nebo 
podat dávku, užijte nebo podejte ji hned jak si vzpomente a potom užijte nebo podejte další dávku 
podle dávkovacího intervalu uvedeného výše. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen pro děti 4 % jahoda nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

Nežádoucí účinky se mohou minimalizovat užíváním co nejnižší dávky po co nejkratší dobu potřebnou 
ke zvládnutí příznaků onemocnění. U Vašeho dítěte se může objevit některý ze známých nežádoucích 
účinků NSAIDs. Jestliže se objeví nebo jestliže máte obavy, přestaňte Vašemu dítěti tento přípravek 
podávat a co nejdříve se poraďte se svým lékařem. Starší osoby, které užívají tento přípravek, jsou 
vystavené zvýšenému riziku nežádoucích účinků. 

Při hodnocení nežádoucích účinků byly jako základ použity následující četnosti výskytu: 
velmi časté: vyskytnou se u více než 1 pacienta z 10 
časté: vyskytnou se u 1 až 10 pacientů ze 100 
méně časté: vyskytnou se u 1 až 10 pacientů z 1 000 
vzácné: vyskytnou se u 1 až 10 pacientů z 10 000 
velmi vzácné: vyskytnou se u méně než 1 pacienta z 10 000 
není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit 

PŘESTAŇTE POUŽÍVAT tento přípravek a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže 
se u Vašeho dítěte vyvinou: 
projevy krvácení do střev, jako jsou: závažná bolest břicha, černá dehtovitá stolice, zvracení 
krve nebo tmavých částic, které vypadají jako kávová sedlina; 
projevy vzácné, ale závažné alergické reakce, jako je zhoršení astmatu, sípot nebo dušnost, 
otok obličeje, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním, zrychlený pulz, pokles krevního tlaku, který 
může vést k šoku; tato reakce se může vyskytnout už po prvním užití tohoto přípravku; jestliže 
se vyskytne kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě volejte lékaře; 
závažné kožní reakce, jako jsou vyrážka pokrývající celé tělo, šupiny, puchýře na kůži nebo 
olupování kůže. 

Jestliže se u Vás objeví kterýkoliv z následujících nežádoucích účinků, zhorší se nebo 
zpozorujete jakékoliv účinky, které nejsou uvedené v této příbalové informaci, oznamte 
to svému lékaři. 

Časté (vyskytnou se u 1 až 10 pacientů ze 100): 
pálení žáhy, bolest břicha, nevolnost, zvracení, nadýmání (větry), průjem, zácpa. 

Méně časté (vyskytnou se u 1 až 10 pacientů z 1 000): 
zánět žaludku, zhoršení zánětu tlustého střeva a Crohnovy choroby (vředové postižení tenkého 
střeva); 
bolest hlavy, závrať, nespavost, neklid, podrážděnost nebo únava; 
poruchy vidění; 
vředy v trávicím traktu, které mohou krvácet nebo prasknout; 
vředy v ústech a/nebo otok a podráždění v ústech; 
reakce z přecitlivělosti s kožními vyrážkami, svěděním a astmatickými záchvaty (eventuálně 
s poklesem krevního tlaku). 

Vzácné (vyskytnou se u 1 až 10 pacientů z 10 000): 
tinitus (zvonění v uších). 

Velmi vzácné (vyskytnou se u méně než 1 pacienta z 10 000): 
zánět jícnu nebo slinivky, neprůchodnost střev; 
závažné formy kožních reakcí, včetně vyrážky se zarudnutím a puchýři, které se mohou 
olupovat, doprovázené horečkou, zimnicí, bolestí svalů a pocitem nepohody, Stevens-Johnsonův 

syndrom; ve výjimečných případech se během neštovic (varicela) vyskytovaly závažné infekce 
kůže; 
močení méně časté než obvykle a otoky (je možné akutní selhání ledvin nebo zánět); poškození 
ledvin nebo zvýšené koncentrace močoviny v krvi (první příznaky jsou močení méně než 
normálně, zakalená moč, krev v moči, bolest zad, otok pravděpodobně nohou a celkový pocit 
stísněnosti); 
poruchy krvetvorby (první projevy jsou horečka, bolest v krku, povrchové vředy v ústech, 
příznaky podobné chřipce, velká únava, krvácení z nosu a kůže, nevysvětlitelná nebo neobvyklá 
tvorba modřin); 
psychotické reakce a deprese; 
zhoršení zánětu z důvodu infekce; jestliže se vyskytnou příznaky infekce nebo se během užívání 
přípravku Nurofen pro děti 4 % jahoda zhorší, poraďte se se svým lékařem; 
otok, vysoký krevní tlak, palpitace (bušení srdce), srdeční selhání, srdeční záchvat; 
problémy s játry nebo zánět jater; selhání jater nebo poškození, především při dlouhodobém 
užívání, které se projevuje zežloutnutím kůže a očí nebo světlou stolicí a tmavou močí; 
velmi vzácně byly při podávaní ibuprofenu pozorovány příznaky aseptické meningitidy (zánět 
mozkových blan) se ztuhlostí šíje, bolestí hlavy, nevolností, zvracením, horečkou nebo 
zastřeným vědomím; větší pravděpodobnost postižení je u pacientů s autoimunitními poruchami 
(systémový lupus erytematodes (SLE), smíšené onemocnění pojivové tkáně); okamžitě 
kontaktujte lékaře, pokud se tyto příznaky objeví. 

Léky, jako je Nurofen pro děti 4 % jahoda, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních (infarkt 
myokardu) nebo cévních mozkových příhod. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. JAK NUROFEN PRO DĚTI 4 % JAHODA UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 

Nurofen pro děti 4 % jahoda nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku 
na lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25 C. 

Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky: 6 měsíců. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co Nurofen pro děti 4 % jahoda obsahuje: 
Léčivou látkou je ibuprofen (ibuprofenum). 1 ml perorální suspenze obsahuje 40 mg ibuprofenu. 

Pomocné látky: monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, chlorid sodný, dihydrát sodné 
soli sacharinu, polysorbát 80, domifenium-bromid, roztok maltitolu, glycerol, xantanová klovatina, 
jahodové aroma (obsahuje propylenglykol) a čištěná voda. 

Jak Nurofen pro děti 4 % jahoda vypadá a co obsahuje toto balení: 
Nurofen pro děti 4 % jahoda je téměř bílá perorální suspenze. 

Jedna lahvička obsahuje buď 30 ml, 50 ml, 100 ml nebo 150 ml. 

Balení obsahuje lžičku (s 2,5 ml miskou s vnitřním označením 1,25 ml na jednom konci a 5 ml miskou 
na druhém konci). 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 
103-105 Bath Road 
SL1 3HU Slough 
Velká Británie 

Výrobce: 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd. 
Dansom Lane 
Hull 
HU8 7DS 
Velká Británie 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Belgie Nurofen voor Kinderen Suikervrij rood 4% 
Bulharsko Nurofen for Children 4 % strawberry 
Kypr Nurofen 4 % 
Česká republika Nurofen pro děti 4 % jahoda 
Francie Nurofen 40 mg/ml enfants fraise 
Finsko Nurofen Junior 4 % 
Německo Nurofen Schmerz- und Fiebersaft Erdbeer 40mg/ml Suspension zum 
Einnehmen 
Řecko Nurofen for Children 4 % strawberry 
Maďarsko Nurofen eperízű 4 % szuszpenzió gyermekeknek 
Island Nurofen Junior 4 % 
Irsko Nurofen for Children Strawberry 200 mg/5 ml Oral Suspension 
Lucembursko Nurofen pour Enfants Rouge 4% suspension buvable 
Nizozemsko Nurofen voor Kinderen Aardbei suikervrije suspensie, suspensie 
200 mg/5 ml 
Norsko Nurofen Junior 4 % 
Polsko Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy 
Rumunsko Nurofen Junior, cu arom de căpşuni, 200 mg/5 ml, suspensie oral 
Slovenská republika Nurofen pre deti 4 % jahoda 
Slovinsko Nurofen za otroke z okusom jagode 40 mg/ml peroralna suspenzija 
Švédsko Nurofen Junior 4 % 
Velká Británie Nurofen for Children 200 mg/5 ml strawberry Oral Suspension 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
9.5.2013 

Podrobné informace o tomto přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí 
o registraci: 
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o. 
Palác Flóra, Budova C 
Vinohradská 2828/151 
130 00 Praha 3 
+420 227 110 141