OTRIVIN MENTHOL 1 MGML NAS SPR SOL 1X10ML

Kód: 0189464

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Nosní léčiva (ATC: )

Popis:

Otrivin Menthol 1 mg/ml se používá pro obnovení průchodnosti ucpaného nosu způsobeného nachlazením, sennou rýmou nebo jinou alergickou rýmou, zánětem vedlejších nosních dutin.

Tento produkt v současné době není skladem.
Dotaz na skladnost produktu
Email
Zpráva

Podrobný popis produktu OTRIVIN MENTHOL 1 MGML NAS SPR SOL 1X10ML

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

sp.zn. sukls97066/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Otrivin Menthol 1 mg/ml 
Xylometazolini hydrochloridum 
Nosní sprej s dávkovačem 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml musíte 
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml používat 
3. Jak se přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

1. CO JE PŘÍPRAVEK OTRIVIN MENTHOL 1 MG/ML A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Otrivin Menthol 1 mg/ml je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let. 

Otrivin Menthol 1 mg/ml snižuje nadměrné překrvení nosní sliznice, což rychle uvolní ucpaný nos. Otrivin 
Menthol 1 mg/ml obsahuje kromě látky, která uvolňuje ucpaný nos, i chladivě aromatické látky menthol a 
eukalyptol, které jsou součástí éterických olejů. 

Otrivin Menthol 1 mg/ml se používá pro obnovení průchodnosti ucpaného nosu způsobeného nachlazením, 
sennou rýmou nebo jinou alergickou rýmou, zánětem vedlejších nosních dutin. 

Otrivin Menthol 1 mg/ml se dále může používat na doporučení lékaře při zánětech ucha, kde pomáhá snížit 
překrvení sliznice nosohltanu. 
Váš lékař Vám ho také může předepsat pro použití před odborným vyšetřením nosu. 

Účinek přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml nastupuje v průběhu několika minut a trvá po dobu až 12 hodin. 
Je dobře snášen, dokonce i pacienty s citlivou nosní sliznicí. 

Navíc Otrivin Menthol 1 mg/ml neobsahuje žádné konzervační látky, což snižuje riziko alergie a podráždění. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OTRIVIN 
MENTHOL 1 MG/ML POUŽÍVAT 

Nepoužívejte Otrivin Menthol 1 mg/ml: 

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku, viz bod 
6. 
- jestliže jste v nedávné době podstoupili operaci v oblasti nosohltanu. 
- jestliže máte zelený oční zákal s úzkým úhlem 

Pokud se Vás týká kterákoli z výše uvedených skutečností, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, protože 
pro Vás za těchto okolností nemusí být používání přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml vhodné. 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže 
trpíte některým z následujících onemocnění: vysoký krevní tlak, onemocnění srdce, nadměrnou 
činnost štítné žlázy, cukrovku. 

Pokud se Vás týká kterákoliv z výše uvedených skutečností, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

Stejně jako ostatní přípravky, které uvolňují ucpaný nos, může Otrivin Menthol 1 mg/ml u velmi 
citlivých pacientů způsobit poruchy spánku, závratě, třes. Obraťte se na lékaře, pokud Vás takové 
příznaky obtěžují. 

Stejně jako jiné léčivé přípravky, které snižují překrvení sliznice, by Otrivin Menthol 1 mg/ml neměl 
být používán déle než 7 po sobě jdoucích dní. Pokud potíže přetrvávají, konzultujte vašeho lékaře. 
Dlouhodobé nebo nadměrné používání může způsobit opětovné ucpání nosu nebo jeho zhoršení. 

Otrivin Menthol 1 mg/ml není určen k podání do očí nebo do úst. 

Nepřekračujte doporučenou dávku, zejména u dětí a starších osob. 

Děti 
Otrivin Menthol 1 mg/ml není doporučen k použití u dětí mladších 12 let. 

Další léčivé přípravky a přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml 

Neužívejte Otrivin Menthol 1 mg/ml, ani jej nepodávejte dítěti, pokud užíváte nebo jste ještě před 2 týdny 
užíval/a jakýékoli léky k léčbě depresí (inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo tricyklická a 
tetracyklická antidepresiva). 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Nepoužívejte přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml, pokud jste těhotná. 
Pokud kojíte, poraďte se o vhodnosti používání přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml se svým lékařem. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Otrivin Menthol 1 mg/ml nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OTRIVIN MENTHOL 1 MG/ML POUŽÍVÁ 

Vždy používejte Otrivin Menthol 1 mg/ml přesně podle pokynů níže. Poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem, pokud si nejste jistý/á. 

Otrivin Menthol 1 mg/ml není doporučen k používání u dětí mladších 12 let. 

Obvyklé dávky jsou následující: 

Dospělí a mladiství nad 
12 let 
1 vstřik do každé nosní dírky třikrát denně 
dle potřeby. Nepřekračujte celkem 3 
aplikace do každé nosní dírky denně. 

1. Vyprázdněte nos. 
2. Odstraňte ochranný kryt. 
3. Před prvním použitím naplňte dávkovač čtyřnásobným stlačením dávkovače, dokud není jeden 
vstřik uvolněn do vzduchu. Takto připravený dávkovač zůstane naplněný pro každodenní 
pravidelné použití. Pokud nedojte k vystříknutí spreje po uvedení pumpy do činnosti, pumpu je 
třeba znovu připravit na uvedení do chodu stejným počtem stlačení jako před prvním použitím. 
Dávejte pozor, aby jste si sprej nevstříkli do očí nebo do úst. 
4. Lahvičku držte svisle s tryskou mířící nahoru s palcem přitisknutým na dně lahvičky a tryskou mezi 
dvěma prsty. 
5. Mírně předkloňte hlavu a vložte trysku do nosní dírky. 
6. Stlačte jednou pumpu a současně se zlehka nadýchněte nosem. 
7. Opakujte u druhé nosní dírky. 
8. Před nasazením krytu očistěte a osušte použitou trysku. 
9. Lahvička by měla být používána pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu 
infekce. 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml, než jste měl(a): 
Jestliže jste použili více přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml, než jste měli, nebo došlo k náhodnému použití, 
okamžitě informujte lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml 
Nezdvojujte dávku, abyste nahradili vynechanou dávku. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

Přestaňte používat Otrivin Menthol 1 mg/ml a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud se u Vás 
nebo Vašeho dítěte vyskytnout následující příznaky alergické reakce: 
Obtíže s dýcháním nebo polykáním 
Otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku 
Závažné svědění kůže s červenající vyrážkou nebo vyvýšenými kožními útvary 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100) 
Podráždění nebo suchost sliznice nosu, nevolnost, bolest hlavy, místní pocit pálení. 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000) 
Alergické reakce (kožní vyrážka, svědění), přechodné poruchy vidění, nepravidelná nebo rychlá činnost 
srdce. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové infomaci. 

5. JAK PŘÍPRAVEK OTRIVIN MENTHOL 1 MG/ML UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje: 
Léčivou látkou je xylometazolini hydrochloridum. 
Jeden ml roztoku obsahuje 1 mg xylometazolini hydrochloridum. 

Pomocnými látkami jsou: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu 
sodného, chlorid sodný, dinatrium-edetát, levomenthol, cineol, sorbitol, hydrogenricinomakrogol 2000, 
čištěná voda. 

Jak Otrivin Menthol 1 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení 

Otrivin Menthol 1 mg/ml je nosní sprej s dávkovačem obsahující bílý roztok s mentholovou vůní v lahvičce 
s aplikátorem, který dávkuje přesně potřebné množství přípravku. 

Velikost balení: 10 ml 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
NOVARTIS S.R.O., NA PANKRÁCI 1724/129, PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH, Zielstattstrasse 40, MÜNCHEN, Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.5.2013. 

Podobné produkty

 • Sanorin nosní kapky, emlulze 10ml 0.1%

  Kód: 0000810

  Sanorin emulze způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku s...

  89 Kč
  skladem > 5 ks
 • Sanorin roztok 0.5PM 10ml

  Kód: 0000811

  Přípravek se užívá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu čelistních dutin, zánětu Eustachovy trub...

  79 Kč
  skladem 4 ks
 • NASIVIN GTT NAS 10ML 0.025%

  Kód: 0119685

  Nasivin® je lék určený pro podání do nosu (rhinologikum) a obsahuje alfa-sympatomimetikum oxymetazol...

  70 Kč
  skladem 5 ks