PANADOL EXTRA TBL FLM 30

Kód: 0013802

Popis:

Panadol Extra obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, která je účinná proti bolesti a
horečce: paracetamol a kofein. Paracetamol zajišťuje úlevu při bolesti a snižuje
zvýšenou tělesnou teplotu. Kofein zvyšuje analgetický účinek paracetamolu,
zmírňuje únavu, mírně podporuje dýchání a krevní oběh u horečnatých onemocnění.
Panadol Extra nedráždí žaludek. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou.
Potahované tablety Panadol Extra jsou vhodné k úlevě při bolestech hlavy, migréně,
bolestech zad, zubů a bolestech při menstruaci. Panadol Extra též přináší úlevu od
nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení jako jsou bolesti svalů, kloubů, bolest v
krku a snižuje horečku.
Po poradě s lékařem se přípravek může užívat k potlačení bolesti při revmatických
onemocněních jako je artróza (degenerativní kloubní onemocnění) a neuralgii (bolest
pociťovaná v průběhu nervu).
Přípravek mohou užívat dospělí

a mladiství starší 12ti let.

skladem > 5 ks

85 Kč

Podrobný popis produktu PANADOL EXTRA TBL FLM 30

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 2 k prodloužení registrace č.j. sukls30005/2001

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE
Panadol Extra
potahované tablety
(paracetamolum, coffeinum)
Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Panadol Extra
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
• Pokud se příznaky Vašeho onemocnění nezlepší do 3 dnů nebo se zhorší,
musíte se poradit s lékařem.
• Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo
pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Panadol Extra a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol Extra užívat
3. Jak se Panadol Extra užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Panadol Extra uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PANADOL EXTRA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Panadol Extra obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, která je účinná proti bolesti a
horečce: paracetamol a kofein. Paracetamol zajišťuje úlevu při bolesti a snižuje
zvýšenou tělesnou teplotu. Kofein zvyšuje analgetický účinek paracetamolu,
zmírňuje únavu, mírně podporuje dýchání a krevní oběh u horečnatých onemocnění.
Panadol Extra nedráždí žaludek. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou.
Potahované tablety Panadol Extra jsou vhodné k úlevě při bolestech hlavy, migréně,
bolestech zad, zubů a bolestech při menstruaci. Panadol Extra též přináší úlevu od
nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení jako jsou bolesti svalů, kloubů, bolest v
krku a snižuje horečku.
Po poradě s lékařem se přípravek může užívat k potlačení bolesti při revmatických
onemocněních jako je artróza (degenerativní kloubní onemocnění) a neuralgii (bolest
pociťovaná v průběhu nervu).
Přípravek mohou užívat dospělí

a mladiství starší 12ti let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PANADOL EXTRA
UŽÍVAT
Neužívejte Panadol Extra
. jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol, kofein nebo na
kteroukoli další složku přípravku Panadol Extra
. při těžkém
při současném
jaterním selhávání, žloutence, chronickém pití alkoholu a
podávání léků poškozujících játra
. při těžké hemolytické anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek).
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud užíváte jakékoliv jiné léky
obsahující paracetamol.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození
jater.
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí v následujících případech:
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním
alkoholu nebo trpíte jaterním onemocněním.
Paracetamol by měl být užíván se zvýšenou opatrností při deficitu enzymu glukózo-6-
fosfátdehydrogenázy a u nemocných se sníženou funkcí ledvin, kteří mohou užívat
přípravek pouze po poradě s lékařem, neboť je u nich nezbytné, aby užívali nižší
dávky.
Přípravek není vhodný pro děti.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Panadol Extra a účinky jiných současně užívaných léků se mohou
vzájemně ovlivňovat.
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současné užívání přípravku s některými léky na spaní, proti epilepsii, některých
antibiotik nebo pití alkoholu může vést v některých případech k poškození funkce
jater. Není vhodné kombinovat Panadol Extra s přípravky obsahujícími kyselinu
acetylsalicylovou. Dlouhodobé užívání vyšších dávek paracetamolu může zvýšit
účinek léků typu warfarinu působících proti krevnímu srážení. V průběhu užívání
přípravku omezte příjem produktů obsahujících kofein (léky, káva, čaj, kola), protože
vyšší dávky kofeinu mohou vyvolat nervozitu, nespavost a výjimečně i zrychení
srdeční činnosti.
Užívání přípravku Panadol Extra s jídlem a pitím
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně
zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před
zahájením léčby s lékařem.
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle.Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku
paracetamolu.
Těhotenství a kojení
Jsteporaďte

li těhotná nebo kojíte, dříve než začnete užívat jakýkoli lék, včetně Panadolu Extra,
se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek se nedoporučuje užívat během
těhotenství a kojení. Kofein není doporučován k použití v průběhu těhotenství pro
možné zvýšení rizika spontánního potratu spojeného s jeho konzumací. Kofein v
mateřském mléku může mít stimulační efekt na kojené dítě.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Panadol Extra nemá žádný nebo má malý vliv na schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat
stroje.
3. JAK SE PANADOL EXTRA UŽÍVÁ
Vždy užívejte Panadol Extra přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a mladiství od 15 let: 1-2 tablety 4krát denně dle potřeby v časových
odstupech nejméně 4 hodin. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg,
2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg.
Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin.
Mladiství 12-15 let: 1 tabletu nejvýše 3x denně s odstupem nejméně 6 hodin. Nejvyšší
jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávejte více než 3 tablety za 24 hodin.
Dětem do 12 let přípravek nepodávejte.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím
tekutiny.
Bez porady s lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů. Nedochází-li ke zmírnění
příznaků onemocnění do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého
lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte jim přesně jaké množství přípravku jste
užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem
může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná
okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panadol Extra
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. Mezi dvěma dávkami
zachovávejte minimální časový odstup 4 hodiny.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i Panadol Extra nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky jsou vzácné, vyskytují se s frekvencí . 1/10000 - . 1/1000, ale může se
vyskytnout kožní vyrážka, nucení na zvracení, nespavost, neklid, vzácně zúžení
průdušek s dušností, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
inform
užívat
aci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňte Panadol Extra
.
5. JAK PANADOL EXTRA UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25. C.
Panadol Extra nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Panadol Extra obsahuje
- Léčivými látkami jsou: paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg v 1 potahované
tabletě
- Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, povidon 25,
kalium-sorbát, mastek, kyselina stearová 95%, sodná sůl kroskarmelosy,
hydroxypropylmethylcelulosa, triacetin.
Jak Panadol Extra vypadá a co obsahuje balení
Panadol Extra jsou bílé potahované tablety ve tvaru tobolky, na jedné straně je
vyraženo „PANADOL EXTRA“.
Panadol Extra je dodáván v balení 10, 12, 20, 24 a 30 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Výrobcem přípravku je GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,Knockbrack,
Dungarvan, Co. Waterford, Irsko
Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.9.2010
Údaje na blistru: Exp.= použitelné do, Batch No = číslo šarže