PANCREOLAN FORTE POR TBL ENT 60X220M

Kód: 0192390

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Digestiva včetně enzymových přípravků (ATC: A09AA02)

Popis:

Léčivý přípravek užívaný při poruchách trávení, zánětlivých i jiných onemocněních slinivky břišní a při obtížích po operaci v oblasti zažívacího traktu.

skladem > 5 ks

195 Kč

Podrobný popis produktu PANCREOLAN FORTE POR TBL ENT 60X220M

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Pancreolan Forte musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 


Příbalová informace informace pro uživatele 

PANCREOLAN FORTE 
(Pancreatinum) 
enterosolventní tablety 


V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je přípravek Pancreolan Forte a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pancreolan Forte užívat 
3. Jak se přípravek Pancreolan Forte užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Pancreolan Forte uchovávat 
6. Další informace 

1. CO JE PŘÍPRAVEK PANCREOLAN FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Pancreolan Forte obsahuje trávicí enzymy, jejichž tvorba a uvolňování vázne v důsledku onemocnění slinivky břišní, proto je zde nutná dlouhodobá enzymatická náhrada. Tato léčba neodstraňuje příčiny onemocnění, ale obnovuje trávení (odstraňuje nucení na zvracení, pocit plnosti, nadýmání, plynatost, průjmy a tuk ve stolici). 

Pancreolan Forte se užívá při poruchách trávení v důsledku nedostatečné nebo chybějící funkce trávicích enzymů slinivky břišní, při zánětlivých i jiných onemocněních slinivky břišní a při obtížích po operaci v oblasti zažívacího traktu. 

Přípravek zlepšuje trávení při obtížích z dietních chyb (například při přejedení, či požití těžko stravitelných, tučných jídel) a odstraňuje tak druhotné projevy poruch trávení jako je pocit plnosti, nadýmání, plynatost nebo nadměrná přítomnost tuku ve stolici. Zlepšuje trávení tím, že štěpí tuky, cukry a bílkoviny v přijaté potravě. V těchto případech je možné přípravek užívat bez doporučení lékaře. 

Přípravek je vhodný k léčbě dětí od 3 let, mladistvých a dospělých. 


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PANCREOLAN FORTE UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Pancreolan Forte 
- Pokud jste alergický(á) přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo kteroukoliv z dalších složek přípravku 
- při akutním zánětu slinivky břišní a v akutní fázi chronického zánětu 

Přípravek není určen pro děti do 3 let. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pancreolan Forte je zapotřebí

Vyhledejte lékaře, pokud jsou trávicí potíže velmi silné, neobvyklé, spojené s břišní bolestí, opakovaným zvracením, zvýšenou teplotou, celkovými příznaky nebo neustupující. 

Při zánětech slinivky břišní je zakázáno pít alkoholické nápoje a je nutno dodržovat dietu s minimálním obsahem tuků. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Užívání přípravku Pancreolan Forte s jídlem a pitím 
Tablety Pancreolan Forte se užívají krátce po každém jídle, polykají se celé, nerozkousané, zapijí se douškem tekutiny. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře! 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje pozornost. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Pancreolan Forte 
Přípravek obsahuje laktózu a sacharózu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek užívat. 


3. JAK SE PŘÍPRAVEK PANCREOLAN FORTE UŽÍVÁ 

Dávkování je individuální, podle závažnosti onemocnění, při prvním užití by měl dávkování určit lékař. Cílem léčby je dosažení normální váhy a úprava stolice a trávicích obtíží. 

Při léčbě obtíží z dietních chyb se podává buď jednorázově nebo krátkodobě (1 3 dny) 2 enterosolventní tablety po menším jídle, 3-4 enterosolventní tablety po větším jídle. 

U nedostatečnosti slinivky břišní se užívají 2 enterosolventní tablety po lehčím jídle, 3-4 enterosolventní tablety po větším jídle. Při nedostatečném účinku (průjem, mastná stolice) lze dávku ještě zvýšit. 

Dětem podávejte přípravek vždy jen na doporučení lékaře! Děti od 3 let obvykle užívají 3x denně 1 enterosolventní tabletu. Tablety mohou polykat děti od 3 let. 

Přípravek se užívá dlouhodobě pouze na doporučení lékaře. 
Při zhoršení Vašich obtíží se poraďte s lékařem o případné změně dávkování. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pancreolan Forte než jste měl(a) 
Pokud někdo užil několik tablet najednou, není to důvod k vážným obavám. Měli byste se však poradit s lékařem. Příznaky, které se mohou objevit, jsou nevolnost, bolesti v břiše, průjem. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pancreolan Forte 
Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pancreolan Forte 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Pancreolan Forte nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle velmi dobře snášen. Při výskytu neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. 


5. JAK PŘÍPRAVEK PANCREOLAN FORTE UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Pancreolan Forte nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Pancreolan Forte obsahuje 
Léčivou látkou je pancreatinum 220 mg v 1 enterosolventní tabletě s amylolytickou účinností minimálně 6 000 j. FIP, lipolytickou účinností minimálně 6 000 j. FIP a proteolytickou účinností minimálně 400 j. FIP. 

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, želatina, aluminium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, kopolymer MA/MMA 1:1, mastek, oxid titaničitý, makrogol 6000, sodná sůl karmelosy 20, simetikonová emulze SE 4, potahová soustava Opaspray AP-22806 žlutá (oxid titaničitý, makrogol 6000, hlinitý lak tartrazinu*, hypromelosa 2910/5, polysorbát 80, kyselina sorbová, hlinitý lak brilantní modře FCF, simetikonová emulze 30%, čištěná voda), triethyl-citrát, hydroxid sodný. 

Jak přípravek Pancreolan Forte vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety Pancreolan Forte jsou žluté potahované tablety čočkovitého tvaru. 

Velikost balení: 30, 60 enterosolventních tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
2.5.2012 

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls96179/2012