PANGROL 20000 POR TBL ENT 50 II

Kód: 0187406

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Digestiva včetně enzymových přípravků (ATC: A09AA02)

Popis:

Pangrol 20 000 je indikován jako podpora trávení a vstřebávání jídla při problémech s enzymy slinivky břišní. 

skladem > 5 ks

221 Kč
270 Kč -18 %

Podrobný popis produktu PANGROL 20000 POR TBL ENT 50 II

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls4280/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Pangrol 20 000 
enterosolventní tablety 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité 
údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Pangrol 20 
000 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 714 dnech, musíte se poradit s 
lékařem. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je to Pangrol 20 000 a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pangrol 20 000 užívat 
3. Jak se Pangrol 20 000 užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Pangrol 20 000 uchovávat 
6. Další informace 

1. CO JE PANGROL 20 000 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Pangrol 20 000 obsahuje trávicí enzymy slinivky břišní (pankreatické enzymy). 

Pangrol 20 000 je indikován jako podpora trávení a vstřebávání jídla při problémech s 
enzymy slinivky břišní. 

Takové problémy mohou být spojeny například s: 
- konzumací těžce stravitelné zeleniny, mastných nebo neobvyklých jídel s 
následným zhoršením vstřebávání živin a poruchou trávení spojenou se ztrátou 
chuti k jídlu, říháním, zvedáním žaludku a průjmem (dyspepsie), 
- zrychlenou pasáží potravy střevem, způsobenou např. nervozitou nebo střevní 
infekcí 
Ve výše uvedených případech můžete přípravek Pangrol 20000 užívat bez doporučení 
lékaře. 

Problémy mohou být také spojeny s vážnějšími onemocněními diagnostikovanými 
Vaším lékařem, například: 
- dlouhodobý zánět slinivky břišní (chronická pankreatitida), která v současné době 
nerecidivuje, 
- cystická fibróza (dědičná choroba slizničních žláz postihující různé orgány), 
- zúžení vývodu slinivky břišní, způsobeném např. nádory nebo žlučovými kameny, 
- prodělání operací slinivky břišní 
- zrychlená pasáž potravy střevem, např. po operacích žaludku a střeva, 
- poruchy jater a žlučových cest, 
- celiakie, 
- zánětlivé střevní onemocnění (zejm. Crohnova choroba), 
- cukrovka (diabetes mellitus), 
- syndrom získané imunodeficience (AIDS), 
- Schwachmanův syndrom, 
- Sjögrenův syndrom. 
Ve výše uvedených případech je možné začít užívat přípravek Pangrol 20000 pouze na 
doporučení lékaře. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PANGROL 20 000 
UŽÍVAT 

Neužívejte Pangrol 20 000 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vepřové nebo nějakou jinou složku 
Pangrolu 20 000. 

- při akutním zánětu slinivky břišní nebo při akutním vzplanutí (atace) chronického 
zánětu slinivky břišní během plně rozvinuté fáze onemocnění. Vhodné je ale 
občasné podávání ve fázi odeznívání ataky onemocnění během vytváření jídelníčku, 
pokud je prokázáno přetrvávající zhoršení pankreatických funkcí. 

Zvláštní opatrnosti při použití Pangrolu 20 000 je zapotřebí 
- při příznacích odpovídajících ucpání střeva. 
Ucpání střeva je známou komplikací u pacientů s cystickou fibrózou. V případě 
příznaků odpovídajících ucpání střeva je třeba také zvážit možnost zúžení střeva. 

- Pangrol 20 000 obsahuje aktivní enzymy, které při uvolnění v dutině ústní, např. při 
rozkousání tablety, mohou způsobit poškození sliznice (vytvoření vředů). Proto 
věnujte pozornost tomu, abyste vždy spolkl(a) Pangrol 20 000 celý. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Při užívání hotových přípravků obsahujících výtažek z pankreatu může být sníženo 
vstřebávání kyseliny listové, což znamená, že může být nutné další podávání kyseliny 
listové. 

Při současném užívání Pangrolu 20 000 může být snížen účinek léků na snížení 
krevního cukru (perorálních antidiabetik) acarbosy a miglitolu. 

Těhotenství a kojení 
Pangrol 20 000 můžete užívat v těhotenství a při kojení po poradě s lékařem. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 

Důležité informace o některých složkách Pangrolu 20 000 
Tento lék obsahuje laktózu. Pokud víte, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, 
užívejte Pangrol 20 000 pouze po poradě s lékařem. 

3. JAK SE PANGROL 20 000 UŽÍVÁ 

Vždy užívejte Pangrol 20 000 přesně podle pokynů v této příbalové informaci. Pokud si 
něčím nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
Cílem léčby Pangrolem 20 000 je dosažení nebo udržení normální tělesné hmotnosti a 
normalizace frekvence a konzistence stolice. 

Dávkování 
Dávkování proto souvisí se závažností stávající poruchy trávení stejně jako dostupnost 
užitého přípravku pro zažívání. Obecně se jako základní dávka se doporučuje 20 000
40 000 IU lipázy. 

Pokud tedy lékař nepředepíše jinak, je dávka 12 tablety na každé jídlo (odpovídá 20 
00040 000 IU lipázy na každé jídlo). Potřebná dávka může být i vyšší. Zvýšení dávky 
by mělo probíhat vždy pod dohledem lékaře a jeho cílem by mělo být zmírnění příznaků 
(např. mastných stolic, bolestí břicha). Neměla by být překročena denní dávka 15 000
20 000 jednotek lipázy na kilogram tělesné hmotnosti. 

Dávkování u dětí (od 3 let) by měl určit lékař. 

Způsob podání 
Pangrol 20 000 se polyká celý během jídla a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. 

Délka léčby 
Pokud užíváte Pangrol 20 000 na doporučení nebo předepsání lékaře, potom délka 
užívání Pangrolu 20 000 vychází z průběhu Vaší nemoci a určuje ji Váš lékař. 
Pokud užíváte Pangrol 20 000 bez předchozí konzultace s lékařem a Váše příznaky se po 
714 dnech užívání Pangrolu 20 000 nezlepší nebo naopak zhorší, musíte kontaktovat lékaře. 

Pokud máte dojem, že účinek Pangrolu 20 000 je příliš silný nebo příliš slabý, 
kontaktujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pangrol 20 000, než jste měl(a) 
Užité množství Pangrolu 20 000 může značně překročit doporučenou dávku. 
Nepředpokládají se žádné škodlivé účinky. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Pangrol 20 000 
Nezdvojnásobujte dávku, abyste tak nahradil(a) zapomenutou tabletu. 

Jestliže jste přestal(a) užívat Pangrol 20 000 
Když ukončíte léčbu Pangrolem 20 000 příliš brzy nebo když léčbu přerušíte, je 
pravděpodobné, že se nedostaví kýžený léčebný účinek, nebo že se vaše špatné 
zažívání opět zhorší. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Pangrol 20 000 nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterým byste měl(a) věnovat 
pozornost, a opatření pro případ, že se u vás objeví 

Pokud se u vás objeví některý z níže uvedených nežádoucích účinků, přestaňte užívat 
Pangrol 20 000 a navštivte lékaře hned, jak je to možné. 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat méně než 1 pacienta z 10 000) 
Žaludek a trávicí ústrojí: U pacientů s cystickou fibrózou bylo po podání vysokých 
dávek výtažku z pankreatu (léčivé látky Pangrolu 20 000) popsáno zúžení dolní části 
střeva. 
Po užití výtažku z pankreatu byly popsány reakce přecitlivělosti trávicího ústrojí (jako 
průjem, bolest žaludku a nevolnost). 

Imunitní systém: Po užití výtažku z pankreatu byly popsány reakce přecitlivělosti 
okamžitého typu (jako kožní vyrážka, kýchání, slzení a dušnost z důvodu zúžení 
průdušek). 

Četnost výskytu nežádoucích účinků není známa (nelze odhadnout na základě 
dostupných údajů): 
Ledviny a močové cesty: U pacientů s cystickou fibrózou, zejména při užívání 
vysokých dávek výtažku z pankreatu, může dojít ke zvýšenému vylučování kyseliny 
močové. Pokud máte cystickou fibrózu, bude vám lékař kontrolovat vylučování 
kyseliny močové močí, aby se předešlo tvorbě kamenů z kyseliny močové. 

Pokud u vás bude některý nežádoucí účinek závažný, nebo pokud zaznamenáte nějaký 
nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. JAK PANGROL 20 000 UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Nepoužívejte Pangrol 20 000 po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na 
blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 
 
Podmínky uchovávání 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. 
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato 
opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co Pangrol 20 000 obsahuje 

Léčivou látkou je: 
1 enterosoleventní tableta obsahuje: 
pancreatinum 200 mg 
(aktivita lipázy min. 20 000 IU/tabl. 
aktivita amylázy min. 12 000 IU/tabl. 
aktivita proteázy min. 900 IU/tabl.) 

Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: 
monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, krospovidon (typ A), koloidní bezvodý 
oxid křemičitý, magnesium-stearát (rostlinný) 

Potah: 
hydroxypropylmethylcelulosa, disperze methakrylátového kopolymeru E 30%, 
triethylcitrát, oxid titaničitý (E171), mastek, simetikonová emulze 30%, vanilkové 
aroma, bergamotové aroma Firmenich, makrogol 6 000, sodná sůl karmelosy, 
polysorbát 80 (rostlinný) 

Jak Pangrol 20 000 vypadá a co obsahuje toto balení 
Pangrol 20 000 jsou bílé až světle šedé, bikonvexní potahované tablety. 

Jsou uloženy v PVC/PVDC/Al nebo v Al-Al blistru a krabičce. 

Originální balení obsahuje 10, 20, 50 nebo 100 tablet. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Berlin-Chemie AG (Menarini Group) 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
7.3.2012