Sanorin nosní kapky, emlulze 10ml 0.1%

Kód: 0000810

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Nosní léčiva (ATC: R01AA08)

Popis:

Sanorin emulze způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4-6 hodin.
Sanorin emulze je určen k uvolnění ucpaného nosu při akutní rýmě, na doporučení lékaře k  pomocné léčbě při zánětu vedlejších nosních dutin a ušních infekcí. Dále lék může podat lékař k opadnutí otoku nosní sliznice před odborným vyšetřením nosu. 
Přípravek Sanorin emulze mohou užívat mladiství starší 15 let a dospělí. 

skladem > 5 ks

79 Kč

Podrobný popis produktu Sanorin nosní kapky, emlulze 10ml 0.1%

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.


PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sanorin emulzi musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se váš stav zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, popř. dojde-li v průběhu léčby k výskytu jiných příznaků jako je bolest hlavy, vysoké teploty, celková slabost, neprodleně navštivte lékaře.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Sanorin emulze a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin emulzi  používat
3. Jak se Sanorin emulze používá
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Uchovávání přípravku Sanorin emulze
6. Další informace

Sanorin emulze, nosní kapky, emulze
(Naphazolini nitras)

- Léčivou látkou je naphazolini nitras 0,01 g (odpovídá 0,0076 g nafazolinu) v 10 ml.
- Pomocné látky jsou kyselina boritá, edamin, cetylalkohol, methylparaben, blahovičníková silice, polysorbát 80, cholesterol, lehký tekutý parafín, čištěná voda.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
TEVA Czech Industries s.r.o., Opava - Komárov, Česká republika

Velikost balení: 10 ml

1. CO JE SANORIN EMULZE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Sanorin emulze způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4-6 hodin.
Sanorin emulze je určen k uvolnění ucpaného nosu při akutní rýmě, na doporučení lékaře k  pomocné léčbě při zánětu vedlejších nosních dutin a ušních infekcí. Dále lék může podat lékař k opadnutí otoku nosní sliznice před odborným vyšetřením nosu. 
Přípravek Sanorin emulze mohou užívat mladiství starší 15 let a dospělí. 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SANORIN EMULZI  POUŽÍVAT
Nepoužívejte Sanorin emulzi:
-    jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku Sanorinu    
      emulze. Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění. 
- jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů).
Přípravek není určen pro děti mladší 15 let.

Zvláštní opatrnosti při použití Sanorinu emulze  je zapotřebí:
- jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak)
- jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy)
- jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom)
- jestliže trpíte průduškovým astmatem 
- jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí (inhibitory monoaminoxidázy) nebo jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak.
Pokud trpíte výše uvedenými onemocněními, přípravek Sanorin emulze používejte pouze na doporučení lékaře.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů a práce ve výškách).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Při současném podávání Sanorinu emulze a některých léků užívaných k  léčbě depresí může dojít ke zvýšení krevního tlaku. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3. JAK SE SANORIN EMULZE POUŽÍVÁ
Pokud lékař neurčí jinak, vkapává se 1 až 3 kapky přípravku do každé nosní dírky, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se užívá krátkodobě. Neměl by být užíván déle než 5 dní. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie. 
Přípravek se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu  hlavy. Při vkapávání do levé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doprava.
Při krvácení z přední části nosu lze zavést vatový tampónek smočený v přípravku.
Jestliže máte pocit, že účinek Sanorinu emulze je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste použil(a) více Sanorinu emulze,  než jste měl:
Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka. 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Sanorin emulzi:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Sanorin emulze nežádoucí účinky. U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Velmi zřídka (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. 
Při používání delším než 5 dní stoupá riziko návyku s intenzivním zduřováním sliznice a ucpáváním nosu v krátké době po podání. Dlouhodobé a časté používání Sanorinu emulze může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice. 
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SANORIN  EMULZE
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 0C v původním  obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.


6. DALŠÍ INFORMACE
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Datum poslední revize textu:
7.1.2010