SARIDON perorální neobalené tablety 20 ks

Kód: 0042888

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Analgetika (ATC: N02BE51)

Popis:

Rychle vypne bolest hlavy.

skladem > 5 ks

105 Kč

Podrobný popis produktu SARIDON perorální neobalené tablety 20 ks

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Analgetikum s rychlým nástupem účinku určené speciálně na bolesti hlavy. Bolest zmírní již za 15 minut po užití. Obsahuje vyváženou kombinaci 3 účinných látek.


Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls155390/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

SARIDON
tablety 

paracetamolum,propyphenazonum,coffeinum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
Pokud se do 3 dnů v případě horečky nebo do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítiti lépe nebo pokud 
se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 


Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je SARIDON a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SARIDON užívat 
3. Jak se SARIDON užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak SARIDON uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 


1. CO JE SARIDON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Saridon je kombinace analgetických a antipyretických léčivých látek s malým množstvím 
kofeinu. Tyto látky jsou pečlivě vyváženy, aby pomohly od bolestí a snižovaly horečku. 
Saridon je určen k mírnění bolesti při bolestech hlavy, zubů, menstruační bolesti a bolesti po operačních 
zákrocích. 
Saridon je určen k mírnění bolesti a tlumění horečky při akutním zánětu horních cest dýchacích a chřipce. 
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SARIDON UŽÍVAT 

Neužívejte Saridon 
jestliže jste alergický(a) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 
jestliže jste alergický(á) na některé léky tlumící bolest a horečku jako jsou pyrazolony a 
příbuzné látky(fenazon, aminofenazon, metamizol), na některé přípravky k léčbě 
revmatického onemocnění, které obsahující fenylbutazon nebo na acetylsalicylovou 
kyselinu 
jestliže trpíte enzymatickou poruchou-nedostatečností glukózo-6-fosfátdehydrogenázy 
(projevuje se hemolytickou anémií-rozpadem červených krvinek) 
jestliže trpíte hepatální porfyrií (enzymatické onemocnění) 
jestliže máte vážně poškozena játra 
 

jestliže máte akutní zánět jater (akutní hepatitidu) 
jestliže máte významně sníženou funkci ledvin 


Saridon se nesmí podávat dětem mladším 12 let. 

Upozornění a opatření 

Před užitím SARIDONU se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem v následujících případech: 
máte-li sníženou funkci jater- např. při chronickém alkoholismu nebo hepatitidě (zánět jater) 
máte-li sníženou funkci ledvin 
mate-li Gilbertův syndrom (žloutenka při enzymatické poruše) 
máte-li poruchu krvetvorby 
máte-li astma, chronickou rýmu, chronickou kopřivku (kožní onemocnění s výsevem 
svědivých pupenů) 
trpíte-li přecitlivělostí na jiné protizánětlivé léky 

Nepřekračujte doporučené dávkování ani neužívejte přípravek delší dobu, než je doporučováno, a přípravek 
používejte jen k léčbě bolestivých a horečnatých stavů. 
Užívání vyšších než doporučených dávek nebo dlouhodobé užívání může vést k riziku závažného 
poškození jater, jako například k jaterní cirhóze. 
Dlouhodobé užívání vysokých dávek může vést k poškození ledvin 
Současně s přípravkem Saridon neužívejte jiné léčivé přípravky, které obsahují paracetamol. 


Další léčivé přípravky a SARIDON 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích , které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Po dobu užívání přípravku Saridon, stejně tak jako u ostatních analgetik, nesmí pacient požívat alkohol. 
Porada s lékařem je nutná, pokud budete souběžně s přípravkem Saridon užívat následující léčivé přípravky: 
-léky tlumící nervovou soustavu (hypnotika), léky na epilepsii (antiepileptika), rifampicin (antibiotikum) 
-chloramfenikol (antibiotikum) 
-isoniazid (antibiotikum) 
-metoklopramid (lék na zažívací obtíže) 
-některé léky proti srážlivosti krve 
- zidovudin (přípravek k léčbě HIV) 


Přípravek SARIDON s jídlem a pitím 
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. 
Tablety je vhodné zapít dostatečným množstvím vody nebo jiné tekutiny. 

Těhotenství a kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se , že můžete být těhotná , nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, něž začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Saridon by se neměl podávat během těhotenství, zejména pak v prvním trimestru a během 
posledních šesti týdnů těhotenství. 
Během kojení se nedoporučuje přípravek Saridon užívat, vhodnější jsou přípravky obsahující pouze jednu 
léčivou látku, jejichž účinek je dobře znám. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Saridon obvykle neovlivňuje pozornost. U některých pacientů však může vyvolat spavost nebo 
závratě. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné 
přístroje nebo stroje. 
 


3. JAK SE SARIDON UŽÍVÁ 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí: jednotlivá dávka 1-2 tablety 
Mladiství (12-18 let): jednotlivá dávka 1 tableta 

Jednotlivá dávka může být opakována v intervalu 4-6 hodin. 
V případě potřeby lze užít jednotlivou dávku v průběhu 24 hodin až třikrát. Maximální denní dávka tedy je 
3-6 tablet pro dospělé a 3 tablety pro mladistvé ve věku 12-18 let. 
Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci nebo dávkování doporučené lékařem! 
Neužívejte vyšší dávku než je uvedena v této příbalové informaci. Stejně jako jiná analgetika nesmíte užívat 
Saridon pravidelně delší dobu. 
Bez porady s lékařem užívejte Saridon nejdéle jeden týden, překročení této doby je možné jen na základě 
doporučení lékaře. 
Pokud bolest nezmizí do 5 dnů a horečka do 3 dnů , případně se objeví nové příznaky, je třeba léčbu ukončit 
a vyhledat lékaře. 
Není nutná úprava dávky u starších pacientů. 
U pacientů s poškozením jater nebo ledvin je třeba konzultovat užívání přípravku s lékařem. 


Jestliže jste užil(a) více přípravku Saridon než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem je nutné poradit se 
ihned s lékařem. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Saridon 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 

Mohou se objevit poruchy krve a lymfatického systému (změny v krevním obrazu),poruchy
zažívacího traktu (nevolnost, zvracení, žaludeční obtíže, průjem a bolest břicha), poruchy jater a 
žlučových cest (poškození jater, zánět jater, jaterní selhání), poruchy imunitního systému (alergické 
reakce), poruchy nervového systému(závratě, ospalost),poruchy ledvin, poruchy kůže (vyrážka, 
svědění, kopřivka, alergický otok), poruchy dýchacího ústrojí (zúžení průdušek a astma). 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci . 

5. JAK SARIDON UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za: Použitelné do.Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Saridon obsahuje 

Léčivými látkami jsou paracetamolum 250 mg, propyphenazonum 150 mg a coffeinum 50 mg 
Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, kukuřičný škrob, mastek, 
magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, formaldehyd-kasein 

Jak přípravek Saridon vypadá a co obsahuje toto balení 
Saridon jsou bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou, z druhé 
strany je vyraženo Saridon mezi linkami. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky. 

Balení obsahuje 10 nebo 20 tablet 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika 

Výrobce odpovědný za propouštění šarží: 
Delpharm Gaillard, 33, rue de lIndustrie, 74240 Gaillard, Francie 


Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 2.7.2012