Sedatif PC 60 tablet

Kód: 0058705

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Homeopatika (česká ATC skupina) (ATC: V12)

Popis:

SÉDATIF PC je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

skladem 1 ks

144 Kč

Podrobný popis produktu Sedatif PC 60 tablet

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

sp.zn.sukls168748/2013 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

SÉDATIF PC, sublingvální tablety 
Homeopatický léčivý přípravek 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však SÉDATIF PC musíte užívat pečlivě 
podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 


V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je SÉDATIF PC a k čemu se používá. 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SÉDATIF PC užívat. 
3. Jak se SÉDATIF PC užívá. 
4. Možné nežádoucí účinky. 
5 Jak SÉDATIF PC uchovávat. 
6. Další informace. 

1. CO JE SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

SÉDATIF PC je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. 
V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je 
uveden na obalu. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SÉDATIF PC UŽÍVAT 

Neužívejte SÉDATIF PC 
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku. 

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku SÉDATIF PC je zapotřebí 
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte 
ho předtím, než začnete tento přípravek užívat. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
SÉDATIF PC nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku SÉDATIF PC 
Obsahuje monohydrát laktózy. 

3. JAK SE SÉDATIF PC UŽÍVÁ 

Orální podání. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je: 

Děti a dospělí: 
1-2 tablety 3x denně: ráno, v poledne a večer. 
Tablety nechat rozpustit pod jazykem 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky může mít i SÉDATIF PC nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 

5. JAK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25°C v blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Neužívejte SÉDATIF PC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. 
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a 
dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků. 
O správném použití přípravku SÉDATIF PC se prosím informujte u odborníka na homeopatii u 
lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na 
internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz. 


Co přípravek SÉDATIF PC obsahuje 

Léčivými látkami jsou: 
Aconitum napellus 6 CH 
Belladonna 6 CH 
Calendula officinalis 6 CH 
Chelidonium majus 6 CH 
Abrus precatorius 6 CH 
Viburnum opulus 6 CH 

Pomocnými látkami jsou: 
monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát. 

Jak SÉDATIF PC vypadá a co obsahuje toto balení 

Sublingvální tablety. 
Balení obsahuje 60 tablet. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
BOIRON, 2 avenue de lOuest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz. 

Registrační číslo: 93/696/92-C 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 19.9.2013