STODAL perorální sirup 200 ml

Kód: 0060073

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupina) (ATC: V11)

Popis:

Šetrný přírodní sirup, účinný na všechny typy kašle. Pro děti od 2 let. Lék k vnitřnímu užití.

skladem 1 ks

169 Kč

Podrobný popis produktu STODAL perorální sirup 200 ml

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
STODAL, sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však STODAL musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl. 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, musíte se poradit s lékařem. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je STODAL a k čemu se používá. 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete STODAL užívat. 
3. Jak se STODAL užívá. 
4. Možné nežádoucí účinky. 
5. Jak STODAL uchovávat. 
6. Další informace. 

1. CO JE STODAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let. Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem. 

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STODAL UŽÍVAT

Neužívejte STODAL 
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku 
jestliže trpíte zánětem žaludku
jestliže máte žaludeční vředy.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku STODAL je zapotřebí 
v případě nesnášenlivosti některých cukrů, diety s nízkým obsahem cukru nebo u diabetiků, neboť tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. 

Tento léčivý přípravek obsahuje 1,74% V/V ethanolu (alkohol). Užití tohoto přípravku je škodlivé pro alkoholiky. Obsah ethanolu je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním, mozkovým onemocněním, poraněním mozku nebo epilepsií. 
Pokud se u Vás objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen během užívání přípravku, poraďte se s lékařem. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Není známo. 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o používání přípravku u těhotných a kojících žen, a protože přípravek obsahuje ethanol, jeho užívání v období těhotenství a kojení se nedoporučuje. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Studie na ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Ovlivnění se nepředpokládá. 

Důležité informace o některých složkách přípravku STODAL 
Přípravek obsahuje sacharózu a ethanol. 
čajové lžičky (2,5 ml) obsahuje 0,0345 g ethanolu a 1,875 g sacharózy. 
1 čajová lžička (5 ml) obsahuje 0,069 g ethanolu a 3,75 g sacharózy. 
1 polévková lžíce (15 ml) obsahuje 0,206 g ethanolu a 11,25 g sacharózy. Množství alkoholu v této dávce odpovídá 2,18 ml vína nebo 5,22 ml piva. 
Vzhledem k obsahu ethanolu je přípravek škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem a dále je nutno tuto skutečnost vzít v úvahu u dětí, těhotných a kojících žen a vysoce rizikových pacientů (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku STODAL je zapotřebí). 

Pokud vám lékař řekl, že trpíte intolerancí (nesnášenlivostí) některých cukrů, poraďte se s ním předtím, než začnete tento přípravek užívat. 

3. JAK SE STODAL UŽÍVÁ

Vždy užívejte STODAL přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Obvyklé dávkování přípravku je: 
Děti od 2 do 4 let: užívá se čajové lžičky (2,5 ml) 3-5x denně. 
Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem. 
Děti od 5 do 11 let: užívá se 1 čajová lžička (5 ml) 3-5x denně. 
Dospělí a mladiství od 12 let: užívá se 1 polévková lžíce (15 ml) 3-5x denně. 

Přípravek užívejte nejdéle 10 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, poraďte se s lékařem. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít STODAL 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i STODAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U citlivých osob se mohou objevit zažívací obtíže. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. JAK STODAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. STODAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co STODAL obsahuje 

Léčivými látkami jsou 
Drosera tinktura ........................................................................................................... 0,95 g 
Pulsatilla 6 CH............................................................................................................. 0,95 g 
Rumex crispus 6 CH .................................................................................................... 0,95 g 
Bryonia 3 CH............................................................................................................... 0,95 g 
Ipecacuanha 3 CH ....................................................................................................... 0,95 g 
Euspongia officinalis 3 CH ......................................................................................... 0,95 g 
Sticta pulmonaria 3 CH ............................................................................................... 0,95 g 
Kalii stibii tartras 6 CH ............................................................................................... 0,95 g 
Myocardium 6 CH ....................................................................................................... 0,95 g 
Dactylopius coccus 3 CH ............................................................................................ 0,95 g 
Balsami tolutani sirupus ............................................................................................ 19,00 g 
Polygalae sirupus. ...................................................................................................... 19,00 g 

Pomocnými látkami jsou 
prostý sirup, karamel, kyselina benzoová, ethanol 96% V/V. 

Jak STODAL vypadá a co obsahuje toto balení 
STODAL má formu sirupu. Je zabalený v krabičce obsahující lahvičku o objemu 200 ml. 

Držitel rozhodnutí o registraci 
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-ls-Lyon, Francie. 

Výrobce 
BOIRON, 2 avenue de lOuest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie. 


Zkratky uvedené na krabičce: 
LOT = číslo šarže 
EXP = použitelné do 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí 
o registraci: 
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, 
tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz, http://vpois.boiron.cz. 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
21.8.2013 

sp.zn.sukls102638/2013