STOPEX 30 MG TABLETY POR TBL NOB 30X30MG

Kód: 0018591

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti nachlazení a kašli (ATC: R05DA09)

Popis:

Stopex se užívá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle. Neúčinkuje proti bolesti a má jen minimálně zklidňující (tlumivý) účinek. Přípravek Stopex mohou užívat děti od 6 let a dospělí. 

skladem > 5 ks

144 Kč

Podrobný popis produktu STOPEX 30 MG TABLETY POR TBL NOB 30X30MG

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls145719/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Stopex 30 mg tablety
tablety
dextromethorphani hydrobromidum monohydricum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte užívat pečlivě podle 
návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší během 7 dnů od začátku léčby u dospělých 
nebo 3 dnů od začátku léčby u dětí ve věku 6-12 let, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 
prosím, sdělte to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Stopex a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stopex užívat 
3. Jak se Stopex užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Uchovávání přípravku Stopex
6. Další informace
1. CO JE STOPEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Stopex se užívá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle. 
Neúčinkuje proti bolesti a má jen minimálně zklidňující (tlumivý) účinek. 
Přípravek Stopex mohou užívat děti od 6 let a dospělí. 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPEX UŽÍVAT 
Neužívejte Stopex:
jestliže jste přecitlivělý(á), alergický(á) na léčivou látku dextromethorphan nebo na 
kteroukoli pomocnou látku přípravku Stopex
jestliže máte kašel s hojným odkašláváním hlenu
jestliže trpíte rizikem rozvoje selhání dýchacího systému ( dušnost, sípavé dýchání)
jestliže máte průduškové astma
jestliže pro léčbu deprese užíváte antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy 
(MAO) a 2 týdny po skončení této léčby
u dětí mladších 6-ti let
jestliže máte závažné onemocnění jater
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stopex je zapotřebí:
jestliže trpíte jaterním onemocněním, můžete přípravek užívat pouze na základě 
výslovného doporučení lékaře
Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.
Přípravek Stopex neužívejte v posledních třech měsících těhotenství. O užívání přípravku v 
průběhu prvních šesti měsíců těhotenství se vždy poraďte s lékařem.
Přípravek Stopex neužívejte během kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Stopex může ovlivnit nepříznivě činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci 
pohybů a rychlé rozhodování např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve 
výškách. Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě souhlasu lékaře. 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Stopex a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně 
ovlivňovat. Jde především o jiné léky proti kašli (přípravky podporující vykašlávání hlenů, 
tzv. expektorancia), léky se zklidňujícím či tlumivým účinkem (např. diazepam) a léky na 
deprese. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
3. JAK SE STOPEX UŽÍVÁ
Pokud není lékařem určeno jinak, je doporučeno následující dávkování:
Dospělí a děti starší 12-ti let: 1 tableta přípravku Stopex 30 mg tablety každých 6 - 8 hodin.
Maximální denní dávka jsou 4 tablety přípravku Stopex 30 mg tablety rovnoměrně 
rozdělených do 3-4 jednotlivých dávek.
Bez porady s lékařem neužívejte déle než 7 dnů. Pokud se Vaše příznaky během této doby 
nezlepší nebo se naopak zhorší, navštivte svého lékaře. 
Děti od 6-ti do 12-ti let: 1 tableta přípravku Stopex 30 mg tablety každých 12 hodin. 
Maximální denní dávka jsou 2 tablety přípravku Stopex 30 mg tablety rovnoměrně 
rozdělených do 2 jednotlivých dávek.
Bez porady s lékařem nepodávejte dítěti déle než 3 dny. Pokud se příznaky během této doby 
nezlepší nebo se naopak zhorší, navštivte lékaře. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je vhodné užívat po jídle. Tablety se zapíjí tekutinou (vodou, čajem, ovocnou 
šťávou apod.).
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
Jestliže jste užil(a) větší dávku, než jste měl(a):
Při předávkování nebo požití většího množství přípravku je nutné se poradit s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stopex:
Pokud zapomenete užít (podat dítěti) dávku ve stanovenou dobu, vezměte ji (podejte ji dítěti) 
okamžitě, jakmile si vzpomenete, interval mezi dávkami ale nezkracujte a neměňte dávku (tj. 
nezvyšujte počet tablet). 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Přípravek je při doporučeném dávkování obvykle dobře snášen a nežádoucí účinky jsou 
vzácné. Mohou se vyskytovat závratě, ospalost, trávící problémy, bronchospasmus (zúžení 
průdušek projevující se ztíženým dýcháním nebo dechovými obtížemi) a alergické kožní 
reakce (kožní vyrážka, zčervenání, otok).
Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání 
přípravku poraďte s lékařem. 
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, 
oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU STOPEX
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Stopex obsahuje:
Stopex 30 mg tablety: léčivou látkou je dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 
30 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy, mannitol, 
mikrokrystalická celulosa.
Jak přípravek Stopex vypadá a co obsahuje toto balení:
Stopex 30 mg tablety: bílá až téměř bílá, kulatá, plochá tableta se zkosenými hranami, s půlicí 
rýhou na jedné a s vyraženým označením D 30 na druhé straně.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.
Stopex: jedno balení obsahuje 30 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9.11.2011