STOPTUSSIN TABLETY perorální neobalené tablety 20 ks

Kód: 0095459

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti nachlazení a kašli (ATC: R05FB02)

Popis:

K léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest.

skladem > 5 ks

89 Kč
92 Kč -3 %

Podrobný popis produktu STOPTUSSIN TABLETY perorální neobalené tablety 20 ks

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls193725/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin tablety musíte 
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Stoptussin tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stoptussin tablety užívat 
3. Jak se přípravek Stoptussin tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku Stoptussin tablety
6. Další informace
Stoptussin tablety, tablety (tablety k vnitřnímu užití)
- Léčivými látkami jsou butamirati citras 0,004 g; guaifenesinum 0,1 g 
v 1 tabletě.
- Pomocné látky jsou srážený oxid křemičitý, mannitol, mikrokrystalická celulosa, 
glycerol-tribehenát, magnesium-stearát.
Přípravek obsahuje 20 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci :Teva Czech Industries s.r.o., Opava,Komárov, Česká 
republika
Výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o., Opava,Komárov, Česká republika
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Polsko
1. CO JE STOPTUSSIN TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek tlumí dráždění ke kašli, mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho 
vykašlávání. 
Stoptussin tablety je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého 
původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře. 
Přípravek mohou užívat děti od 12 let a dospělí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN 
TABLETY UŽÍVAT
Neužívejte Stoptussin tablety:
- jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na butamirát-citrát, guaifenesin nebo na 
kteroukoliv pomocnou látku přípravku Stoptussin tablety.
- jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis)
- v prvních třech měsících těhotenství
- u dětí mladších 12 let.
Užívání Stoptussinu tablet s jídlem a pitím:
Tablety je vhodné užívat nebo podávat dětem po jídle. Tablety se polykají celé (popř. půlené) 
zapíjí se tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.)
Těhotenství a kojení
Přípravek se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství, užívání přípravku v dalším 
průběhu těhotenství a v období kojení je možné pouze na doporučení lékaře.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Stoptussin tablety má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Stoptussin tablety a účinky jiných současně užívaných léků se mohou 
vzájemně ovlivňovat. 
Guaifenesin zvyšuje účinek léků proti nachlazení a bolestem s obsahem paracetamolu a 
kyseliny acetylsalicylové, zvyšuje tlumivý účinek léků působících na centrální nervový 
systém jako jsou léky na uklidnění a na spaní (hypnotika a sedativa), celková anestetika, a 
alkohol a zvyšuje účinek léků, které uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxancia).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a to i 
v případě, kdy budete podstupovat jakákoliv laboratorní vyšetření.
3. JAK SE STOPTUSSIN TABLETY UŽÍVÁ
Přípravek Stoptussin tablety se užívá podle hmotnosti pacienta:
Hmotnost 
pacienta
Počet tablet v jedné 
dávce
Frekvence 
podávání
do 50 kg 1/2 tablety 4krát denně
50-70 kg 1 tableta 3krát denně
70-90 kg 1 a 1/2 tablety 3krát denně
nad 90 kg 2 tablety 3krát denně
Odstup mezi jednotlivými dávkami má být 4-6 hodin. 
Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 7 dnů.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stoptussin tablety je příliš silný nebo příliš slabý, 
řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) Stoptussinu tablety více, než jste měl(a):
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte 
lékaře či lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Stoptussin tablety:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Stoptussin tablety nežádoucí účinky.
Při doporučeném dávkování je přípravek obvykle dobře snášen. Ojediněle se mohou 
vyskytnout zažívací potíže (nevolnost, nechutenství, bolesti žaludku, zvracení, průjem), 
bolesti hlavy, závratě a kožní reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, kopřivka).
V případě výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti nebo přetrvávajících zažívacích potíží, 
bolestí hlavy nebo závratí, vyhledejte lékaře, jakmile to bude možné. 
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové 
informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU STOPTUSSIN TABLETY
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním vnitřním obalu.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Datum poslední revize textu:
23.11.2011