Tantum Verde Mint 20 pastilek

Kód: 0180169

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Stomatologické přípravky (ATC: A01AD02)

Popis:

Pastilky jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku, k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze, zánětech mandlí, během léčby po ošetření zubů.

skladem > 5 ks

117 Kč
120 Kč -3 %

Podrobný popis produktu Tantum Verde Mint 20 pastilek

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

sp. zn. sukls73078/2013 a sukls73096/2013 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

TANTUM VERDE MINT 
TANTUM VERDE LEMON 
Benzydamin-hydrochlorid 
Pastilky 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde 
Lemon užívat 
3. Jak se přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

1. Co je přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon a k čemu se používá 

Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon jsou pastilky, které jsou určeny k pozvolnému rozpuštění 
v ústech. Léčivá látka benzydamin-hydrochlorid má výrazné protizánětlivé, dezinfekční a bolest tlumící 
účinky. Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí. 
Pastilky jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku. 
Pastilky jsou určeny k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze, 
zánětech mandlí, aftech apod. 
Pastilky je vhodné používat během léčby po ošetření zubů. 
Přípravek smí užívat dospělí, mladiství a děti od 4 let, které zvládnou ponechat pastilky postupně rozpustit 
v ústech. 
Jelikož pastilky neobsahují cukr, jsou vhodné i pro pacienty s cukrovkou. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde 
Lemon užívat 

Neužívejte přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon 
- jestliže jste alergický/á na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
- pokud trpíte fenylketonurií (dědičné metabolické onemocnění). 
- pokud kojíte. 

Upozornění a opatření 
- Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit. 

Další léčivé přípravky a přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo. 
O vhodnosti současného používání pastilek s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině 
ústní a hltanu se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 

Těhotenství, kojení a fertilita 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. I když studie 
neprokázaly účinky poškozující plod, přípravek by se měl v těhotenství užívat pouze po poradě s lékařem. 
Přípravek nesmí užívat kojící ženy. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje. 

Přípravky Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon obsahují aspartam. 
Vzhledem k obsahu aspartamu, který je zdrojem fenylalaninu, je třeba vyhnout se podávání pacientům 
trpícím fenylketonurií. 

3. Jak se přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Obvykle se nechá 1 pastilka pomalu rozpustit v ústech. 
Neurčí-li lékař jinak, užívá se až 6 krát denně po 1,5 až 3 hodinách. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní. 

Jestliže jste užil/a více přípravku Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon, než jste měl/a 
Dojde-li náhodně k požití větších dávek (zejména u dětí), vyhledejte ihned lékaře. Jako první opatření se 
pokuste vyvolat zvracení. 
Náhodné polknutí pastilky není nebezpečné. 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 

Přípravek je obvykle velmi dobře snášen, v ojedinělých případech se však nežádoucí účinky mohou 
vyskytnout. 
Bezprostředně po podání pastilky se může objevit pocit trnutí v ústech a krku. Tento účinek po krátké 
době vymizí. V ojedinělých případech může dojít k lehkému pálení v ústní dutině, výjimečně i k 
nevolnosti a nucení na zvracení. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

5. Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon uchovávat 

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkem. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Tantum Verde Mint obsahuje 
- Léčivou látkou je benzydamin-hydrochlorid. 
- Pomocnými látkami jsou: isomalt, aspartam, levomenthol, kyselina citronová, citronové aroma, aroma 
máty peprné, chinolínová žluť, indigokarmín. 

Co přípravek Tantum Verde Lemon obsahuje 
- Léčivou látkou je benzydamin-hydrochlorid. 
- Pomocnými látkami jsou: isomalt, aspartam, monohydrát kyseliny citronové, citronové aroma, aroma 
máty peprné, chinolínová žluť, indigokarmín. 

Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon vypadá a co obsahuje toto balení 
Tantum Verde Mint je ve tvaru zelených hranatých pastilek a Tantum Verde Lemon je ve tvaru 
žlutozelených hranatých pastilek. Každá pastilka je balena do parafinového papíru. 10 pastilek je baleno 
v jednom balíčku. Krabička obsahuje 10, 20 nebo 40 pastilek. 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika 

Výrobce 
Pierre Fabre Medicament Production, Aignan, Francie 
AZ.CHIM.RIUN. Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Ancona, Itálie 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
9.5.2013