Tantum Verde kloktadlo 240 ml

Kód: 0180306

Charakteristika: Léčivý přípravek

Farmakoterapeutická skupina: Stomatologické přípravky (ATC: A01AD02)

Popis:

Roztok účinný při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku, k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze, zánětech mandlí, během léčby po ošetření zubů.

skladem > 5 ks

188 Kč

Podrobný popis produktu Tantum Verde kloktadlo 240 ml

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls42972/2008 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

TANTUM VERDE 
Benzydamin- hydrochlorid 
kloktadlo a roztok pro ústní výplachy 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
Pokud se 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek TANTUM VERDE a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANTUM VERDE používat 
3. Jak se přípravek TANTUM VERDE používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek TANTUM VERDE uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

1. CO JE PŘÍPRAVEK TANTUM VERDE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

TANTUM VERDE je roztok, který je určen k vyplachování ústní dutiny, ke kloktání či vytírání úst 
potírání postižených míst. 
Léčivá látka benzydamin-hydrochlorid má výrazné protizánětlivé, dezinfekční a bolest tlumící účinky. 
Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí. Roztok 
je účinný při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku. 
Přípravek je určen k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze, zánětech 
mandlí, aftech apod. Roztok je vhodné používat během léčby po ošetření zubů. Přípravek smí užívat 
dospělí, mladiství a děti od 6 let. U dětí od 4 let je možno postižené místo potírat tamponem namočeným 
v roztoku. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TANTUM VERDE 
POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek TANTUM VERDE 
- jestliže jste alergický/á na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další pomocnou látku 
obsaženou v přípravku, 
- pokud kojíte. 

Upozornění a opatření 
- jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit. 

Další léčivé přípravky a přípravek TANTUM VERDE 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo. O vhodnosti 
současného používání přípravku s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině ústní a hltanu 
se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 

Těhotenství, kojení a fertilita 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. I když studie 
neprokázaly účinky poškozující plod, přípravek by se měl v těhotenství užívat pouze po poradě s lékařem. 
Přípravek nesmí užívat kojící ženy. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje. 

Přípravek TANTUM VERDE obsahuje: 
9,6 % obj. etanolu (alkohol) a methylparaben. Parabeny mohou vyvolat alergickou reakci (někdy i 
opožděnou). 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TANTUM VERDE POUŽÍVÁ 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Přípravek se používá neředěný k vyplachování úst, ke kloktání, nebo vytírání úst - potírání postižených 
míst. 
Neurčí-li lékař jinak, vyplachuje či kloktá se minimálně půl minuty až 6 krát denně po 1,5 až 3 hodinách. 
Přípravek se používá obvykle po jídle, v množství 10-15 ml, což odpovídá 1-2 polévkovým lžícím 
neředěného roztoku. 
Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci do 7 dní nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k 
výskytu nežádoucích účinků nebo neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní. 

Jestliže jste užil/a více přípravku TANTUM VERDE, než jste měl/a 
Náhodné polknutí menšího množství roztoku není nebezpečné. Dojde-li náhodně k požití větších dávek 
(zejména u dětí), vyhledejte ihned lékaře. Jako první opatření se pokuste vyvolat zvracení. 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek TANTUM VERDE 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TANTUM VERDE nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen, v ojedinělých případech se však nežádoucí účinky mohou 
vyskytnout. 
Bezprostředně po použití přípravku se může objevit pocit trnutí v ústech a krku. Tento účinek po krátké 
době vymizí. V ojedinělých případech může dojít k lehkému pálení v ústní dutině, výjimečně i k 
nevolnosti a nucení na zvracení. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

5. JAK PŘÍPRAVEK TANTUM VERDE UCHOVÁVAT 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek TANTUM VERDE obsahuje 
- Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum 1,5 mg v 1 ml roztoku. 
- Pomocnými látkami jsou: etanol 96%, glycerol 85%, metylparaben (E 218), aroma máty peprné, 
sacharin, hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 20, chinolinová žluť (E 104), patentní modř (E 
131), čištěná voda. 

Jak přípravek TANTUM VERDE vypadá a co obsahuje toto balení 
TANTUM VERDE je zelený, čirý roztok s mentolovou vůní v bezbarvé skleněné lahvičce s dětským 
bezpečnostním uzávěrem (PP/PE). Bezpečnostní uzávěr lze otevřít zatlačením na víčko směrem dolů a 
současným otáčením uzávěrem. 

Velikost balení: 120 ml, 240 ml 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika 
Výrobce: 
Aziende Chimishe Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Ancona, Itálie 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 18.1.2012